Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Kas ir genocīds

Kas ir genocīds
Gatis Litvins

Nebeidzu brīnīties, cik bieži Baltijas valstīs var vienlaicīgi notikt līdzīga rakstura lietas. Latvijā šobrīd aktīvi un emocionāli notiek diskusija, vai paredzēt kriminālatbildību par PSRS un nacistiskās Vācijas pret Latviju īstenotās agresijas publisku noliegšanu, attaisnošanu, slavināšanu vai rupju trivializēšanu. Paredzams, ka personu krimināli varēs sodīt arī tad, ja tā publiski būs rupji trivializējusi genocīdu, noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru vai kara noziegumu. Patlaban ar brīvības atņemšanu var sodīt par šādu noziegumu publisku noliegšanu vai attaisnošanu. Saeimas Juridiskā komisija veikusi izmaiņas sākotnējā likumprojektā, kurā bija paredzēts sods par attiecīgo faktu “ļaunprātīgu, rupju vai aizvainojošu apšaubīšanu” – šis formulējums tika aizstāts ar vārdiem “rupju trivializēšanu”.

26. februārī Lietuvas Konstitucionālā tiesa sāka skatīt lietu, kurā būs jāsniedz skaidrojums par jēdziena “genocīds” attiecināšanu uz PSRS darbībām Lietuvas okupācijas periodā. Konstitucionālā tiesvedība ierosināta pēc parlamenta deputātu un vairāku tiesu pieteikumiem, norādot, ka Lietuvas likumā sniegtā jēdziena “genocīds” saturs ir plašāks, nekā to nosaka starptautiskās tiesības.

Satversmes tiesai nav bijusi iespēja par to izteikties, lai gan šis jautājums ir bijis aktuāls arī Latvijā. 2005. gada 3. maija “Jurista Vārda” numurā Mārtiņš Paparinskis rakstā “Deportāciju prāvas: starptautisko tiesību skatupunkts” jautā: normas nosaukumā likumdevējs ir licis vārdus “Noziegumi pret cilvēci, genocīds”, kas izraisa gluži loģisku jautājumu par to, kas – noziegumi pret cilvēci vai genocīds – ir kriminalizēts ar šo normu? Šobrīd likumdevējs Krimināllikuma 71. un 71.2 pantā genocīdu nošķīris no noziegumiem pret cilvēci. Genocīds ir tikai ļoti sašaurināti noziegumi pret cilvēci. Genocīds ir uzbrukums nevis jebkurai grupai, bet tikai kādai no četrām uzskaitītajām – nacionālai, etniskai, rases vai reliģiskai. Šāda izpratne iekļauta arī Latvijas Krimināllikumā.

Tomēr Lietuvā Krimināllikums jēdzienā “genocīds” ietver ne tikai iepriekš minētās četras, bet arī vēl divas grupas – sociālu vai politisku. Strīds ir par to, vai lietuviešu partizānu, kas 1940.–1960. gadā cīnījās pret PSRS, iznīcināšana atzīstama par genocīdu.

Lietuvā valda dažādi viedokļi un parlaments nav spējīgs atrisināt šo jautājumu, tāpēc tas būs jāizšķir konstitucionālajai tiesai. Parlamenta vājumu jeb nevarīgumu spiestā kārtā nāksies risināt konstitucionālai tiesai. Tomēr kopumā valsts vara, cerams, radīs atbildi uz sabiedrības uzdoto problēmjautājumu. Raudzīsim, vai Lietuvas Konstitucionālā tiesa pārsteigs un vai tās izdarītie secinājumi un izmantotie argumenti būs attiecināmi arī uz Latvijas situāciju.

Litvins G. Kas ir genocīds. Jurista Vārds, 04.03.2014., Nr. 9 (811)

Kas ir genocīds. II daļa

“Jurista Vārda” šī gada 4. marta numura redakcijas slejā rakstīju, ka 26. februārī Lietuvas Konstitucionālā tiesa sāk skatīt lietu, kurā būs jāsniedz skaidrojums par jēdziena “genocīds” attiecināšanu uz PSRS darbībām Lietuvas okupācijas periodā. Konstitucionālā tiesvedība ierosināta pēc parlamenta deputātu un vairāku tiesu pieteikumiem, norādot, ka Lietuvas likumā sniegtā jēdziena “genocīds” saturs ir plašāks, nekā to nosaka starptautiskās tiesības.

Šobrīd tiesas viedoklis ir zināms. 18. martā Lietuvas Konstitucionālā tiesa pieņēma spriedumu, ka Padomju Savienības veiktās deportācijas un represijas partizānu kara laikā ir iespējams kvalificēt kā genocīdu, ja pierādāms, ka to mērķis bija iznīcināt būtisku Lietuvas tautas daļu.

Konstitucionālā tiesa atzina, ka par Padomju Savienības noziegumiem pret sociālām un politiskām grupām nevar sodīt kā par genocīdu, ja nepierāda, ka tie apdraudēja lietuviešu tautas izdzīvošanu. Padomju Savienības noziegumus var kvalificēt kā genocīdu, ja var pierādīt, ka to mērķis bija nacionālas, etniskas, rases vai reliģiskai grupas pilnīga vai daļēja iznīcināšana. Tajā pašā laikā Padomju Savienības noziegumus, kas neatbilst genocīda definīcijai, var kvalificēt kā noziegumus pret cilvēci.

Konstitucionālā tiesa arī atzina, ka Lietuva drīkst nacionālajās tiesībās paredzēt plašāku genocīda jēdzienu, nekā tas noteikts starptautiskajās tiesību normās, tomēr tādā gadījumā šo regulējumu nevar piemērot ar atpakaļejošu spēku.

Šis spriedums laika ziņā ir kā “punkts uz i”. Pagājušajā nedēļā pieminējām 65. gadadienu kopš Latvijas pilsoņu masveida deportācijām uz Sibīriju. Padomju Savienības noziegumu upuru skaits Lietuvā, Latvijā un Igaunijā mērāms simtos tūkstošu. Šie noziegumi ir starptautiski atzīti un nosodīti. Eiropas Cilvēktiesību tiesa lietās Kolk and Kislyiy v. Estonia un Penart v Estonia ir atzinusi Padomju Savienības liela apmēra un sistemātisku represiju vēršanu pret Igaunijas iedzīvotājiem, tajā skaitā deportāciju veidā.

Padomju Savienības noziegumiem, lai kā arī tie tiktu juridiski kvalificēti, nav un nevar būt attaisnojuma un tie ir jānosoda. Atsevišķu grupu necilvēciskas politiskas idejas un savtīgas intereses tika stādītas augstāk par simtiem tūkstošu cilvēku dzīvībām un brīvību. Šiem skaitļiem jābūt kā atgādinājumam, ka tas nekad nedrīkst atkārtoties. Šie notikumi šobrīd ir pagātne un vairs nav vēršami par labu. Tomēr tie sniedz mācību, kuras apzināšanās un ievērošana ir mūsdienu cilvēka ziņā.

Tāpēc 25. marta deportāciju upurus vajag ne tikai atcerēties un godāt, bet šie notikumi jāuztver arī kā iemesls stingri un konsekventi iestāties pret līdzīgām tendencēm un nelaimēm mūsdienās. Dzīvības un brīvības atņemšana ir neatgriezeniska, salīdzinot, teiksim, ar negūtu peļņu vai nepieciešamību savilkt jostu. Materiālo vērtību pacelšana pār pamatlietām būtu morālo vērtību krīzes trauksmes signāls.
Litvins G. Kas ir genocīds. II daļa. Jurista Vārds, 01.04.2014., Nr. 13 (815)

April 1, 2014 - Posted by | genocīds

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: