Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Internetā – populārzinātnisks izdevums par VDK dokumentu pētniecībā paveikto

 Tā uzdevums ir iepazīstināt plašāku sabiedrību ar pēdējo 20 gadu laikā jau veiktajiem vēsturnieku pētījumiem un rakstiem

Vdk_ps-media_large
Attēls no elektroniskā izdevuma „VDK/Post Scriptum Nr. 2015″

Līdzšinējais Latvijas vēsturnieku veikums VDK dokumentu pētniecībā apkopots populārzinātniskā elektroniskā izdevumā „VDK/Post Scriptum Nr. 2015″. Tā veidošanu atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Izdevums pieejams Okupācijas muzeja vietnē un ikviens to var gan lejupielādēt, gan izdrukāt. Tā autori ir vēsturnieks Ritvars Jansons un literāte Rudīte Kalpiņa.

Izdevums radīts nolūkā iepazīstināt plašāku sabiedrību ar pēdējo 20 gadu laikā jau veiktajiem vēsturnieku pētījumiem un rakstiem par mūsu totalitāro pagātni un VDK kā vienu no PSRS okupācijas varas pamatbalstiem Latvijā 1940./41.gadā un no 1944. līdz 1991.gadam.

Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits izdevuma ievadā raksta: „Mums nav jābaidās no pagātnes vērtēšanas. Tieši otrādi – tā ir nepieciešama, lai labāk saprastu tagadni, savas nācijas un valsts identitāti, paša personisko iesaisti vēstures tecējumā. Ir jāpēta, jāstāsta un, galvenais, sabiedrībai jāsaprot, kā funkcionēja totalitārais okupācijas režīms, kā tas iedarbojās uz sabiedrību un cilvēku, kā pārmainīja uztveri un domāšanu, kādas sekas ir atstājis un kā vēl joprojām ietekmē mūsu sabiedrību. Daudzu cilvēku attieksmē pret latviešu nāciju un valsti, tās latviskumu vēl joprojām skaidri redzamas okupācijas režīma uzspiestās domāšanas kategorijas.”

Savukārt viena no padomju režīmā cietušajām, nacionālās pretestības kustības dalībniece Lidija Doroņina-Lasmane ievadvārdos novēl: “Patiesībai ir jānāk gaismā. Lai mēs kā tauta attīrītos no okupācijas uzsārņojumiem, ir jānotiek sarunai par padomju laiku, arī par “čekas maisiem”. Šī ilgā neskaidrība un muļļāšanās ir bezjēdzīga un nevar turpināties bezgalīgi.”

Izdevumā apskatīta padomju okupācijas varas drošības iestāžu evolūcija un darbība, pausti viedokļi par totalitārās pagātnes izvērtēšanas un pārvarēšanas nepieciešamību, aprakstīts VDK dokumentu mantojums, anotēti Latvijas Republikā pieņemtie likumi, kas skar agrākos VDK štata un ārštata darbiniekus, aģentus u.c., ieskicēts nākotnē pētāmo tēmu loks.

Te lasāma intervija ar vēsturnieku Aināru Bambalu un viņa doktordarba “Latvijas PSR represīvo iestāžu dokumenti kā vēstures avots 1940-1941; 1944-1991″ atsevišķu fragmentu pārstāsts; intervijā ar vēsturnieku Ritvaru Jansonu iespējams izsekot Latvijas reokupācijai, lasāms arī viņa doktordarba „Latvijas PSR drošības iestāžu darbība un loma okupācijas režīma nostiprināšanā 1944-1956” pārstāsts. Intervijā ar Eiropas sirdsapziņas platformas izpilddirektori Nēlu Vinkelmani atsegti tie juridiskie un morālie uzstādījumi, kādi pret totalitāriem režīmiem, to atbalstītājiem un upuriem pastāv Centrāleiropā.

Izdevumā lasāms arī par Latvijas PSR drošības iestāžu evolūciju, aplūkots, kā Latvijas presē 20 gadu garumā manipulēts ar „čekas maisu” tēmu, apkopota informācija par totalitārisma un piemiņas institūcijām Baltijas valstīs un agrākajās padomju bloka valstīs Austrumeiropā.

Sniegts arī bagātīgs literatūras klāsts – rakstu, grāmatu saraksts, te atradīsiet norādes uz elektroniskiem izdevumiem, videomateriāliem, ko var izmantot gan vēstures skolotāji un studenti, gan interesenti.

Un nobeigumā vēl viens citāts, ko teicis režisors un filmas „Uz spēles Latvija” autors Pēteris Krilovs: „Latvijas sabiedrībai joprojām tiek diktēti postulāti, kas ignorē patiesību. Bet tikai patiesība dara mūs brīvus un tīrus, tāpēc pagātnes izvērtēšana nācijas pašapziņai nāks tikai par labu – mēs atbrīvosimies no dogmām un slimīgiem pieņēmumiem. Man šķiet, ka pēdējā laikā jau ejam patiesīguma noskaidrošanas virzienā.”

Populārzinātnisko elektronisko izdevumu „VDK/Post Scriptum Nr. 2015″ lasiet šeit.

March 6, 2015 - Posted by | grāmatas, izpēte, Vēsture

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: