Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss

Tukuma muzeja projekts “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”

Agrita Ozola, 12.05.2015. http://goo.gl/W4TqN6

Eiropas muzeju organizāciju tīkls (NEMO) ir izvēlējies Tukuma muzeja projektu “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” kā vienu no Eiropas muzeju paraugprakses labākajiem piemēriem un iekļāvis to īpašā brošūrā.

Pavisam izvēlēti 22 paraugprakses piemēri, no kuriem katrs pārstāv vienu Eiropas Savienības valsti.

Kā brošūras ievadā norāda NEMO priekšsēdētājs Deivids Vuillame, muzeji mūsdienu Eiropā ieguvuši nozīmīgu lomu. Saglabājot sabiedrības pamatvērtības un iesaistoties mūžizglītības procesā, tie ietekmē sabiedrības sociālo dzīvi un dod nozīmīgu ieguldījumu arī ekonomikā. Mūsdienās ir svarīgi ne tikai uzturēt muzeju kolekcijas, bet arī nodrošināt to visplašāko pieejamību un izmantošanu mūžizglītībā. NEMO uzskata, ka kolekcijas ir muzeju pamatvērtība, kas palīdz ļaudīm atrast savas saknes un palīdz veidot tautas identitāti. Mūsdienās digitalizācija ir viens no instrumentiem kolekciju plašākai izmantošanai un paver jaunas iespējas jaunu zināšanu un prasmju apguvē gan individuāli, gan sabiedrībā kopumā.

NEMO izvēlējies 22 tādus labās prakses piemērus no visas Eiropas, kas atspoguļo četras pamatvērtības, kas ir svarīgas muzeja nozarē tagadnē un nākotnē: kolekciju pieejamība un izglītība, sociālās un ekonomiskās vērtības, ilustrējot tās ar paraugprakses piemēriem no muzejiem visā Eiropā.

Tukuma muzeja projekts “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” izvēlēts, lai ilustrētu kolekcijas vērtību. Tukuma muzejā šobrīd glabājas 13 vēstules uz bērza tāss, kas rakstītas Gulaga nometnēs vai nometinājuma vietās Sibīrijā laikā no 1941 līdz 1956. gadam.

Kā zināms, Tukuma muzejs 2009. gadā sagatavoja pieteikumu visu Latvijas muzejos saglabāto Sibīrijā rakstīto vēstuļu uz bērza tāss iekļaušanai UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Šobrīd nominācijā pavisam ietvertas 43 vēstules, kas glabājas 8 Latvijas muzejos: Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā, Daugavas muzejā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Latvijas Okupācijas muzejā, Rakstniecības un mūzikas muzejā, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā, Talsu novada muzejā un Tukuma muzejā.

Sibīrijā rakstītajām vēstulēm uz bērza tāss ir būtiska nozīme Latvijas vēsturē, jo tās ir padomju laikmeta un staļinisma perioda politisko represiju liecība un saistītas ar Latvijas 20. gadsimta vēsturē traģiskākajiem notikumiem: arestiem un masveida deportācijām, kas kvalificējamas kā cilvēktiesību pārkāpums. Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss ir unikāls vēstures avots, kas turklāt uzskatāmas par retumu, jo Latvijas muzejos nonākusi tikai neliela daļa no savulaik uzrakstītām vairākiem desmitiem tūkstošu līdzīgām vēstulēm. Tukuma muzejs uzskata, ka šai īpašas nozīmes kolekcijai jānodrošina visplašākā pieejamība.

Vēstules uz bērza tāss nav tradicionāla muzeju kolekcija, jo tā neatrodas vienuviet, bet gan 8 Latvijas muzejos. Katrs no šiem muzejiem nodrošina vēstuļu saglabāšanu un popularizāciju. Tukuma muzejs ir uzņēmies vadošo lomu vēstuļu autoru un adresātu likteņu izpētē un visas šīs savdabīgās kolekcijas pieejamības veicināšanā. Pētniecības procesā ir tapusi Agritas Ozolas (Tukuma muzejs) un Ritvara Jansona (Latvijas Okupācijas muzejs) grāmata “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss. Cilvēks padomju represiju sistēmā. 1941.-1956.” Tukuma muzejā sagatavota interaktīvā ekspozīcija “Vēstules nākamībai”, kas virtuālā versijā pieejama arī mājas lapā: www.tukumamuzejs.lv/virtuala-ekspozicija.

Tukuma muzejs sagatavojis arī ceļojošu izstādi četros komplektos – latviešu/angļu, angļu/franču, čehu un krievu valodā. Sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju, Eiropas Parlamenta deputāti S. Kalnieti, daudziem muzejiem un citām atmiņas institūcijām un vairākām nevalstiskām organizācijām šī izstāde jau eksponēta vairāk nekā 60 vietās 11 dažādās valstīs: ASV, Beļģijā, Čehijā, Īrijā, Kanādā, Krievijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Somijā. Patlaban izstāde apskatāma Latvijas Dabas muzejā, jūnijā tā jau ceļos uz EDSO mītni Vīnē, Austrijā, bet augustā – uz KGB muzeju Tartu, Igaunijā.

Daļa no Sibīrijā rakstītām vēstulēm uz bērza tāss ir digitalizētas sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un pieejamas internetā Pasaules digitālajā bibliotēkā.

NEMO ir neatkarīga muzeju asociāciju un līdzīgu organizāciju apvienība, kas pārstāv Eiropas muzejus. Organizācijas mērķis ir apvienot muzejus un muzeju organizācijas, lai nodrošinātu to vietu apvienotās Eiropas kultūras procesu attīstībā, sekmēt muzeju savstarpējo bagātināšanos, palīdzēt muzejiem īstenot to kultūrvēsturiskā mantojuma glabātāju lomu. NEMO darbojas arī Latvijas muzeju biedrība.

Tukuma muzejs pateicas visiem muzejiem, kas glabā Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss, šo unikālo vēstuļu autoriem un adresātiem un viņu tuviniekiem, kas tās saglabājušas un aktīvi palīdz pētniecībā un izglītojošo aktivitāšu organizēšanā, pašvaldībām, LR Kultūras ministrijai, Latvijas muzeju biedrībai, Latvijas nacionālajam arhīvam, kā arī UNESCO Latvijas nacionālajai komitejai par atbalstu šīs nozīmīgās kolekcijas pieejamības veicināšanā.

Brošūru skatīt šeit: www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMo_documents/NEMO_four_values_2015.pdf.

May 12, 2015 Posted by | piemiņa, represijas, REPRESĒTIE, Sibīrija, Vēsture | Leave a comment

Padomju “atbrīvotāju” zvērības Eiropā

http://goo.gl/QXwoY6

Про зверства советских «освободителей» в Европе….

Из всех стран и народов, участвовавших в войне, немцы наиболее ответственно подходили к сексуальному обслуживанию своих солдат.
Как же подходили к этому советские солдаты?
В преддверии очередного празднования юбилея «Великой Победы» предлагаю вам ознакомиться с документами, которые открывают истинное лицо «освободителей».
Мы не имеем никакого морального права чествовать армию, которая полностью себя обесчестила тотальными изнасилованиями детей на глазах их родителей, массовыми убийствами и истязаниями безвинных гражданских лиц, грабежом и узаконенным мародерством.
Зверствами над населением Европы: изнасилованиями и истязаниями с последующим убийством мирных граждан «освободители» начали заниматься уже в Крыму.
Так, командующий 4-м Украинским фронтом генерал армии Петров в приказе №074 от 8 июня 1944 г. заклеймил «возмутительные выходки» военнослужащих своего фронта на советской территории Крыма, «доходящие даже до вооруженных ограблений и убийства местных жителей».
В Западной Беларуси и Западной Украине зверства «освободителей» нарастали, еще более.
Так в странах Прибалтики, в Венгрии, Болгарии, Румынии и Югославии, где акты насилия против местного населения приняли ужасающие масштабы. Но полный террор наступил на территории Польши.

Там начались массовые изнасилования польских женщин и девочек, а руководство войсками, которое негативно относилось к полякам, закрывало на это глаза.

Поэтому абсолютно нельзя объяснять эти зверства российских солдат как «месть немцам».

Поляки в этой войне участвовали, по нашу сторону фронта, но это вовсе не мешало насиловать женщин Польши в той же степени, как и Германских женщин.
Исходя из этого, объяснение таким поступкам красной армии надо искать в другом.
Изнасилованиями, произошедшими, не только в Германии, но еще и ранее в Польше, себя запятнали не только солдаты и офицеры, но и высший состав Советской армии, ее генералитет.
Множество советских «генералов-освободителей» насиловали местных девочек.
Типичный пример: генерал-майор Берестов, командир 331-й стрелковой дивизии, 2 февраля 1945 г. в Петерсхагене под Прейсиш-Эйлай с одним из сопровождающих его офицеров изнасиловал дочь местной крестьянки, которую он заставлял себе прислуживать, а также польскую девушку.
В целом же, почти весь советский генералитет в Восточной Германии был причастен к изнасилованиям в особо тяжкой форме:
  • это изнасилования детей
  • изнасилования с насилием и причинением увечий: отрезание грудей, истязания над женскими половыми органами всякими предметами, выкалывание глаз, отрезание языка, прибивание гвоздями и прочее
  • последующее убийство жертв
Иохаим Гофман, на основе документов, называет фамилии главных лиц, виновных или причастных к таким преступлениям: это маршал Жуков, генералы: Телегин, Казаков, Руденко, Малинин, Черняховский, Хохлов, Разбийцев, Глаголев, Карпенков, Лахтарин, Ряпасов, Андреев, Ястребов, Тымчик, Окороков, Берестов, Папченко, Зарецкий и список этот можно продолжить…
Все они или лично насиловали немок и полячек, или соучаствовали в этом, разрешая и поощряя это своими указаниями войскам и покрывая эти половые преступления, что является уголовно наказуемым деянием и по УК СССР расстрельная статья.
По самым минимальным оценкам нынешних исследований ФРГ, зимой 1944 и весной 1945 года советские солдаты и офицеры убили на оккупированной ими территории, обычно с изнасилованием женщин и детей, с пытками, 120000 человек гражданского населения.
И это не погибшие в ходе боевых действий! Еще 200000 ни в чем не виновных гражданских лиц погибли в советских лагерях.
Более 250000 умерли в ходе начавшейся с 3 февраля 1945 года депортации в советское трудовое рабство.
Плюс бесконечно многие умерли от оккупационной политики «блокады – как мести за блокаду Ленинграда», так в одном Кенигсберге умерло от голода и нечеловеческих условий «искусственной блокады» при оккупации за полгода 90.000 человек!
Напомню, что с октября 1944 г. Сталин разрешил военнослужащим посылки с трофеями домой генералы – 16 кг, офицеры – 10 кг, сержанты и рядовые – 5 кг. Как доказывают письма с фронта, это было воспринято как:
«Мародерство недвусмысленно разрешено высшим руководством»!
Одновременно руководство разрешило солдатам насиловать всех женщин.
Так, командир 153-й стрелковой дивизии Елисеев объявил войскам в начале октября 1944 г.:
«Мы идем в Восточную Пруссию. Красноармейцам и офицерам предоставляются следующие права:
  1. Уничтожать любого немца
  2. Изъятие имущества
  3. Насилование женщин
  4. Грабеж
  5. Солдаты РОА в плен не берутся. На них не стоит тратить ни одного патрона. Их забивают или растаптывают ногами».
Главным мародером в Советской армии являлся маршал Г.К. Жуков, который принял капитуляцию германского вермахта.
Когда он стал в опале у Сталина и был переведен на должность командующего войсками Одесского военного округа.
Заместитель министра обороны Булганин в письме Сталину в августе 1946 г. сообщил, что таможенные органы, задержали 7 железнодорожных вагонов «в общей сложности с 85 ящиками мебели фирмы «Альбин Май» из Германии», которые подлежали транспортировке в Одессу для личных нужд Жукова.
В еще одном донесении Сталину от января 1948 г. генерал-полковник госбезопасности Абакумов сообщил, что при «тайном обыске» на московской квартире Жукова и на его даче обнаружено большое количество награбленного имущества.
Конкретно в числе прочего перечислялись: 24 штуки золотых часов, 15 золотых ожерелий с подвесками, золотые кольца и другие украшения, 4000 м шерстяных и шелковых тканей, более 300 соболиных, лисьих и каракулевых шкурок, 44 ценных ковра и гобелена, частично из Потсдамского и других замков, 55 дорогостоящих картин, а также ящики с фарфоровой посудой, 2 ящика со столовым серебром и 20 охотничьих ружей.
Жуков 12 января 1948 г. в письме члену Политбюро Жданову признал это мародерство, но почему-то забыл об этом написать в своих мемуарах «Воспоминания и размышления».
Иногда садизм «освободителей» кажется вообще трудным для понимания.
Вот, например, лишь один из эпизодов, каковые перечислены ниже.
Едва 26 октября 1944 г. советские части вторглись на немецкую территорию, как стали там творить непостижимые зверства.
Солдаты и офицеры 93-го стрелкового корпуса 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта в одной усадьбе прибили гвоздями к большому столу 5 детей за языки и оставили их в таком положении умирать.
Зачем?
Кому из «освободителей» пришла в голову такая садистская казнь детей?
И были ли эти «освободители» вообще психически нормальными, а не садистами-психами?
Отрывок из книги Иоахима Гофмана «Сталинская война на уничтожение»:
Подстрекаемые советской военной пропагандой и командными структурами Красной Армии, солдаты 16-й гвардейской стрелковой дивизии 2-го гвардейского танкового корпуса 11-й гвардейской армии в последней декаде октября 1944 г. принялись вырезать крестьянское население в выступе южнее Гумбиннена.
В этом месте немцы, вновь захватив его, смогли в виде исключения провести более детальные расследования. В одном Неммерсдорфе были убиты не менее 72 мужчин, женщин и детей, женщин и даже девочек перед этим изнасиловали, нескольких женщин прибили гвоздями к воротам амбара.
Неподалеку оттуда от рук советских убийц пало большое число немцев и французских военнопленных, до сих пор находившихся в немецком плену. Всюду в окрестных населенных пунктах находили тела зверски убитых жителей — так, в Банфельде, имении Тейхгоф, Альт Вустервитце (там в хлеву найдены также останки нескольких сожженных заживо) и в других местах.
«У дороги и во дворах домов массами лежали трупы гражданских лиц… — сообщил обер-лейтенант д-р Амбергер, — в частности, я видел многих женщин, которых… изнасиловали и затем убили выстрелами в затылок, частично рядом лежали и также убитые дети».
О своих наблюдениях в Шилльмейшене под Хейдекругом в Мемельской области, куда 26 октября 1944 г. вторглись части 93-го стрелкового корпуса 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, канонир Эрих Черкус из 121-го артиллерийского полка сообщил на своем военно-судебном допросе следующее:
«У сарая я нашел своего отца, лежавшего лицом к земле с пулевым отверстием в затылке…
В одной комнате лежали мужчина и женщина, руки связаны за спинами и оба привязаны друг к другу одним шнуром…
Еще в одной усадьбе мы увидели 5 детей с языками, прибитыми гвоздями к большому столу. Несмотря на напряженные поиски, я не нашел и следа своей матери…
По дороге мы увидели 5 девушек, связанных одним шнуром, одежда почти полностью снята, спины сильно распороты. Было похоже, будто девушек довольно далеко тащили по земле. Кроме того, мы видели у дороги несколько совершенно раздавленных обозов».
Невозможно стремиться отобразить все ужасные подробности или, тем более, представить полную картину случившегося.
Так пусть ряд выбранных примеров даст представление о действиях Красной Армии в восточных провинциях и после возобновления наступления в январе 1945 г.
Федеральный архив в своем докладе об «изгнании и преступлениях при изгнании» от 28 мая 1974 г. опубликовал точные данные из так называемых итоговых листов о зверствах в двух избранных округах, а именно в восточно-прусском пограничном округе Иоганнисбург и в силезском пограничном округе Оппельн, что ныне Ополе в Польше.
Согласно этим официальным расследованиям, в округе Иоганнисбург, на участке 50-й армии 2-го Белорусского фронта, наряду с другими бесчисленными убийствами, выделялось убийство 24 января 1945 г. 120 гражданских лиц, а также нескольких немецких солдат и французских военнопленных из колонны беженцев у дороги Никельсберг-Герцогдорф южнее Арыса, что ныне Ожиш в Польше.
У дороги Штоллендорф-Арыс было расстреляно 32 беженца, а у дороги Арыс-Дригельсдорф под Шлагакругом 1 февраля по приказу советского офицер: около 50 человек, большей частью детей и молодежи, вырванных у их родителей и близких в повозках беженцев.
Под Гросс Розеном Советы в конце января 1945 г. сожгли заживо около 30 людей в полевом сарае.
Один свидетель видел, как у дороги на Арыс «лежали один труп за другим».
В самом Арысе было произведено «большое число расстрелов», видимо, на сборном пункте, а в пыточном подвале НКВД — «истязания жесточайшего рода» вплоть до смерти.
В силезском округе Оппельн военнослужащие 32-го и 34-го гвардейских стрелковых корпусов 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта до конца января 1945 г. убили не менее 1264 немецких гражданских лиц. Частично не ушли от своей судьбы также русские остарбайтеры, в большинстве своем насильно депортированные на работу в Германию, и советские военнопленные в немецком плену.
В Оппельне их согнали в публичном месте и после краткой пропагандистской речи перебили.
Аналогичное засвидетельствовано о лагере остарбайтеров Круппамюле у реки Малапане [Мала-Панев] в Верхней Силезии. 20 января 1945 г., после того, как лагерь достигли советские танки, здесь созвали несколько сот русских мужчин, женщин и детей и как «предателей» и «пособников фашистов» перестреляли из пулеметов или перемололи гусеницами танков.
В Готтесдорфе советские солдаты 23 января расстреляли около 270 жителей, включая маленьких детей и 20-40 членов Марианского братства.
В Карлсруэ, что ныне Покуй, Польша, были расстреляны 110 жителей, включая обитателей Аннинского приюта, в Куппе: 60-70 жителей, среди них также обитатели дома престарелых и священник, который хотел защитить от изнасилования женщин, и т. д. в других местах.
Но Иоганнисбург и Оппельн были лишь двумя из множества округов в восточных провинциях Германского рейха, оккупированных частями Красной Армии в 1945 г.
На основе донесений служб полевого командования отдел «иностранных армий Востока» Генерального штаба сухопутных войск составил несколько списков «о нарушениях международного права и зверствах, совершенных Красной Армией на оккупированных германских территориях», которые хотя также не дают общей картины, но по свежим следам событий документируют многие советские злодеяния с определенной степенью надежности.
Так, Группа армий «А» донесла 20 января 1945 г., что все жители вновь занятых ночью населенных пунктов Рейхталь (Рыхталь) и Глауше под Намслау, что ныне Намыслув, Польша были расстреляны советскими солдатами 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии.
22 января 1945 г., согласно донесению Группы армий «Центр», под Грюнхайном в округе Велау что ныне Знаменск, Россия, танки 2-го гвардейского танкового корпуса «настигли, обстреляли танковыми снарядами и пулеметными очередями» колонну беженцев 4 километра длиной, «большей частью женщин и детей», а «оставшихся уложили автоматчики».
Аналогичное произошло в тот же день неподалеку оттуда, под Гертлаукеном, где были убиты советскими солдатами, частично выстрелами в затылок, 50 человек из колонны беженцев.
В Западной Пруссии, в неуказанном населенном пункте, в конце января длинный обоз беженцев тоже был, настигнут передовыми советскими танковыми отрядами. Как сообщили несколько выживших женщин, танкисты 5-й гвардейской танковой армии облили лошадей и повозки бензином и подожгли их:
«Часть гражданских лиц, состоявших в большинстве из женщин и детей, спрыгнули с повозок и попытались спастись, причем некоторые уже походили на живые факелы. После этого большевики открыли огонь. Лишь немногим удалось спастись».
Точно так же в Плонене в конце января 1945 г. танки 5-й гвардейской танковой армии напали на колонну беженцев и перестреляли ее.
Всех женщин от 13 до 60 лет из этого населенного пункта, расположенного под Эльбингом, что ныне Эльблонг, Польша, красноармейцы беспрерывно насиловали «самым жестоким образом».
Немецкие солдаты из танковой разведроты нашли одну женщину с распоротой штыком нижней частью живота, а другую молодую женщину — на деревянных нарах с размозженным лицом.
Уничтоженные и разграбленные обозы беженцев по обе стороны дороги, трупы пассажиров, лежащие рядом в придорожном рву, были обнаружены также в Майслатайне под Эльбингом.
Об умышленном уничтожении гусеницами или обстреле обозов беженцев, всюду тянувшихся по дорогам и хорошо распознаваемых в качестве таковых, сообщалось из восточных провинций повсеместно, например, из района действий советской 2-й гвардейской танковой армии.
В округе Вальдроде 18 и 19 января 1945 г. в нескольких местах подобные колонны останавливали, атаковывали и частично уничтожали, «падавших женщин и детей расстреливали или давили» или, как говорится в другом сообщении, «большинство женщин и детей убивали».
Советские танки обстреляли под Вальдроде из орудий и пулеметов немецкий госпитальный транспорт, в результате чего из 1000 раненых удалось спасти лишь 80.
Кроме того, сообщения о нападениях советских танков на колонны беженцев имеются из Шауэркирха, Гомбина, где были убиты около 800 женщин и детей, из Дитфурта-Филене и других населенных пунктов.
Несколько таких обозов были настигнуты 19 января 1945 г. и под Брестом, южнее Торна, что ныне соответственно Бжесць-Куявски и Торунь, Польша, в тогдашнем Вартегау, пассажиров, в основном женщин и детей, пристрелили.
Согласно донесению от 1 февраля 1945 г., в этом районе в течение трех дней «из около 8000 лиц убито примерно 4500 женщин и детей, остальные полностью рассеяны, можно предположить, что большинство из них уничтожено аналогичным образом».
Силезия
Вблизи границы рейха, западнее Велюни, советские солдаты 1-го Украинского фронта облили бензином повозки обоза беженцев и сожгли их вместе с пассажирами.
На дорогах лежали бесчисленные тела немецких мужчин, женщин и детей, частично в изувеченном состоянии — с перерезанным горлом, отрезанным языком, вспоротым животом.
Также к западу от Велюни 25 служащих, в основном фронтовых рабочих, Организации Тодта были расстреляны танковыми экипажами 3-й гвардейской танковой армии.
Все мужчины были расстреляны и в Хайнерсдорфе, женщины изнасилованы советскими солдатами, а под Кунцендорфом 25-30 мужчин из фольксштурма получили пули в затылок.
Таким же образом в Глауше под Намслау погибли от рук убийц, военнослужащих 59-й армии, 18 человек, включая мужчин из фольксштурма и медсестер.
В Беатенгофе под Олау, что ныне Олава, Польша, после повторного его занятия все мужчины были найдены убитыми выстрелами в затылок. Преступниками явились военнослужащие 5-й гвардейской армии.
В Грюнберге, что ныне Зелёна-Гура, Польша, 8 семей были убиты военнослужащими 9-го гвардейского танкового корпуса.
Ареной ужасных преступлений стало имение Танненфельд под Гротткау, что ныне Гродкув, Польша.
Там красноармейцы из 229-й стрелковой дивизии изнасиловали двух девушек, а затем убили их, надругавшись над ними. Одному мужчине выкололи глаза, ему отрезали язык.
То же самое произошло с 43-летней полькой, которую затем замучили до смерти.
В Альт-Гротткау военнослужащие той же дивизии убили 14 военнопленных, отсекли им головы, выкололи глаза и раздавили танками.
Красноармейцы этой же стрелковой дивизии несли ответственность и за злодеяния в Шварценгрунде под Гротткау. Они насиловали женщин, включая монастырских сестер, застрелили крестьянина Калерта, вспороли живот его жене, отрубили ей руки, застрелили крестьянина Христофа и его сына, а также молодую девушку.
В имении Айсдорф под Мерцдорфом советские солдаты из 5-й гвардейской армии выкололи глаза пожилому мужчине и пожилой женщине, по-видимому — супружеской паре, и отрезали им носы и пальцы.
Вблизи были найдены зверски убитыми 11 раненых солдат Люфтваффе.
Точно так же в Гютерштадте под Глогау, что ныне Пюгув, Польша, был обнаружен 21 немецкий военнопленный, убитые красноармейцами из 4-й танковой армии.
В деревне Хеслихт под Штригау, что ныне Стшегом, Польша, все женщины были одна за другой изнасилованы красноармейцами из 9-го механизированного корпуса.
Мария Хайнке нашла своего мужа, еще подававшего слабые признаки жизни, умирающим в советском караульном помещении. Медицинское обследование выявило, что у него были выколоты глаза, отрезан язык, несколько раз переломана рука и размозжена черепная коробка.
Военнослужащие 7-го гвардейского танкового корпуса в Оссиге под Штригау насиловали женщин, убили 6-7 девушек, застрелили 12 крестьян и совершили аналогичные тяжкие преступления в Хертвиссвальдау под Яуэром, что ныне Явор, Польша.
В Лигнице, что ныне Легница, Польша, были обнаружены трупы многочисленных гражданских лиц, расстрелянных советскими солдатами из 6-й армии.
В городке Костенблют под Неймарктом, что ныне Сьрода-Слёнска, Польша, захваченном частями 7-го гвардейского танкового корпуса, насиловали женщин и девушек, включая и находившуюся на сносях мать 8 детей. Брат, попытавшийся заступиться за нее, был застрелен.
Расстреляны были все военнопленные иностранцы, а также 6 мужчин и 3 женщины. Массового изнасилования не избежали и сестры из католической больницы.
Пильграмсдорф под Гольдбергом, что ныне Злоторыя, Польша, явился ареной многочисленных убийств, изнасилований и поджогов со стороны военнослужащих 23-й гвардейской мотострелковой бригады.
В Беральсдорфе, предместье Лаубана, что ныне Любань, Польша, 39 еще оставшихся женщин были самым низким образом обесчещены советскими солдатами из 7-го гвардейского танкового корпуса, одной женщине выстрелили при этом в нижнюю челюсть, ее заперли в погреб. И через несколько дней, несмотря на то, что она была тяжело больна лихорадкой, три красноармейца друг за другом насиловали ее, угрожая пистолетом, самым жестоким способом.
Бранденбург, преимущественно Неймарк и Штернбергер Ланд
Общее представление об обращении с населением в восточных частях провинции Бранденбург дает донесение русских агентов Данилова и Чиршина, засланных 103-м отделением фронтовой разведки с 24 февраля до 1 марта 1945 г.
Согласно ему, всех немцев в возрасте от 12 лет и старше беспощадно использовали на строительстве укреплений, не использованную часть населения отправили на Восток, а стариков обрекли на голодную смерть.
В Зорау, что ныне Жары, Польша, Данилов и Чиршин видели массу тел женщин и мужчин… убитых, зарезанных и застреленных, чаще всего выстрелом в затылок и в сердце, лежащих на улицах, во дворах и в домах.
По сообщению одного советского офицера, который сам был возмущен масштабами террора:
«Всех женщин и девушек, независимо от возраста, беспощадно насиловали».
И в Скампе под Цюллихау, что ныне соответственно Скомпе и Сулехув, Польша, советские солдаты из 33-й армии развернули жуткий кровавый террор.
Почти во всех домах лежали задушенные тела женщин, детей и стариков.
Неподалеку за Скампе, у дороги на Ренчен, или Бенчен, что ныне Збоншинь, Польша, были найдены трупы мужчины и женщины.
У женщины был распорот живот, вырван зародыш, а отверстие в животе заполнено нечистотами и соломой. Вблизи находились трупы трех повешенных мужчин из фольксштурма.
В Кае под Цюллихау военнослужащие той же армии убили выстрелами в затылок раненых, а также женщин и детей с одного обоза.
Город Ной-Бенчен, что ныне Збоншичек, Польша, красноармейцы разграбили и затем умышленно подожгли.
У дороги Швибус-Франкфурт красноармейцы из 69-й армии перестреляли гражданских лиц, включая женщин и детей, так что трупы лежали друг на друге.
У Альт-Древитца под Каленцигом военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии расстреляли майора медицинской службы, майора и солдат-санитаров и одновременно открыли огонь по американским военнопленным, которых возвращали из базового лагеря Альт-Древитц, ранив 20-30 из них и убив неизвестное число.
У дороги перед Гросс-Блюмбергом на Одере, группами по 5 – 10 человек, лежали тела около 40 немецких солдат, убитых выстрелами в голову или в затылок и затем ограбленных.
В Реппене все мужчины с проходящего обоза беженцев были расстреляны советскими солдатами из 19-й армии, а женщины изнасилованы.
В Гассене под Зоммерфельдом, что ныне соответственно Ясень и Любско, Польша, танки 6-го гвардейского механизированного корпуса открыли беспорядочный огонь по гражданским лицам.
В Массине под Ландсбергом, что ныне Гожув-Велькопольски, Польша, военнослужащие 5-й ударной армии расстреляли неизвестное число жителей, насиловали женщин и малолетних и вывозили награбленное имущество.
В неизвестном населенном пункте под Ландсбергом военнослужащие 331-й стрелковой дивизии расстреляли 8 гражданских лиц мужского пола, предварительно ограбив их.
Когда части советского 11-го танкового корпуса и 4-го гвардейского стрелкового корпуса в начале февраля внезапно ворвались в город Лебус, расположенный к западу от Одера, тотчас началось ограбление жителей, по случаю чего было застрелено определенное число гражданских лиц. Красноармейцы насиловали женщин и девушек, двух из которых прибили прикладами.
Неожиданный прорыв советских войск к Одеру и местами за Одер стал кошмаром для бесчисленных жителей и немецких солдат.
В Гросс-Нойендорфе, на Одере, 10 немецких военнопленных были заперты в сарай и убиты из автоматов советскими солдатами 1-й гвардейской танковой армии.
В Рейтвейне и Треттине военнослужащие 8-й гвардейской армии расстреляли всех немецких солдат, служащих полиции и прочих «фашистов», а также целые семьи, в домах которых, возможно, находили убежище военнослужащие вермахта.
В Визенау, под Франкфуртом, были найдены умирающими после многочасового изнасилования две женщины в возрасте 65 и 55 лет.
Цедене, что ныне Цедыня, Польша, советская женщина в офицерской униформе из 5-го гвардейского танкового корпуса застрелила купеческую чету.
А в Геншмаре советские солдаты убили землевладельца, управляющего имением и трех рабочих.
Ударная группа Власовской армии во главе с полковником РОА Сахаровым 9 февраля 1945 г. при поддержке немцев вновь заняла расположенные в излучине Одера населенные пункты Нойлевин и Керстенбрух.
Согласно немецкому докладу от 15 марта 1945 г., население обоих пунктов подвергалось самым жутким надругательствам и находилось после этого под ужасным впечатлением кровавого советского террора.
В Нойлевине были найдены застреленными бургомистр, а также находившийся в отпуске военнослужащий вермахта.
В одном сарае лежали трупы трех оскверненных и убитых женщин, у двух из которых были связаны ноги.
Одна немецкая женщина лежала застреленной у дверей своего дома. Пожилая супружеская пара была задушена.
В качестве преступников, как и в близлежащей деревне Нойбарним, были установлены военнослужащие 9-го гвардейского танкового корпуса.
В Нойбарниме были найдены мертвыми 19 жителей.
Тело хозяйки гостиницы было изувечено, ноги связаны проволокой.
Здесь, как и в других населенных пунктах, осквернялись женщины и девушки, а в Керстенбрухе, даже 71-летняя старуха с ампутированными ногами.
Картину насильственных преступлений советских войск в этих селах излучины Одера, как и всюду на германских восточных территориях, дополняют грабежи и умышленные разрушения.
Померания
Из Померании за февраль 1945 г. поступило лишь относительно немного сообщений, так как бои на прорыв здесь по-настоящему начались только в конце месяца.
Вот донесение грузинского лейтенанта Беракашвили, который, будучи командирован грузинским штабом связи в юнкерскую школу в Познань, Польша, где он вместе с другими офицерами добровольческих частей участвовал в обороне крепости и пробился в направлении Щецина, Польша, все же передает некоторые впечатления о территории к юго-востоку от Щецина.
«Дороги часто окаймляли убитые выстрелом в затылок солдаты и гражданские лица, всегда полураздетые и, во всяком случае, без сапог».
Лейтенант Беракашвили стал свидетелем жестокого изнасилования жены крестьянина в присутствии кричащих детей под Шварценбергом и всюду находил следы грабежей и разрушений:
«Жутко разрушен был город Бане, на его улицах лежало много трупов гражданских лиц, которые, как пояснили красноармейцы, были убиты ими в виде возмездия».
Обстановка в населенных пунктах вокруг Пыжице, Польша, полностью подтвердила эти наблюдения.
В Биллербекке расстреляли владельца имения, а также старых и больных людей, насиловали женщин и девочек с 10-летнего возраста, грабили квартиры, убивали оставшихся жителей.
В имении Бредерлов красноармейцы оскверняли женщин и девушек, одна из которых была затем расстреляна, как и жена бежавшего отпускника вермахта.
В Кёзелитце были убиты окружной начальник, крестьянин, находящийся в отпуске лейтенант, в Эйхельсхагене: руководитель низового звена НСДАП и крестьянская семья из 6 человек.
Преступниками во всех случаях были военнослужащие 61-й армии.
Аналогичное происходило в деревнях вокруг Грейфенхагена, что ныне Грыфино, Польша, к югу от Штеттина.
Так, в Едерсдорфе военнослужащие 2-й гвардейской танковой армии пристрелили 10 эвакуированных женщин и 15-летнего юношу, добили еще живые жертвы штыками и пистолетными выстрелами, а также вырезали целые семьи с маленькими детьми.
В Рорсдорфе советские солдаты расстреляли многих жителей, включая раненого военного-отпускника. Женщин и девушек осквернили и затем частично также убили.
В Гросс-Зильбере под Каллисом красноармейцы из 7-го гвардейского кавалерийского корпуса изнасиловали молодую женщину палкой от метлы, отрезали ей левую грудь и размозжили череп.
В Прейсиш-Фридланде советские солдаты из 52-й гвардейской стрелковой дивизии расстреляли 8 мужчин и 2-х женщин, изнасиловали 34 женщины и девушки.
О жутком событии сообщил командир немецкого инженерно-танкового батальона 7-й танковой дивизии.
В конце февраля 1945 г. советские офицеры из 1-й или 160-й стрелковой дивизии севернее Конитца загнали для разведки на минное поле нескольких детей в возрасте 10-12 лет.
Немецкие солдаты слышали жалобные крики детей, тяжело раненых взорвавшимися минами, бессильно истекавших кровью из разорванных тел.
Восточная Пруссия
И в Восточной Пруссии, за которую велись тяжелые бои, в феврале 1945 г. зверства продолжались с неослабевающей силой…
Так, у дороги под Ландсбергом военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии убивали немецких солдат и гражданских лиц ударами штыков, прикладов и выстрелами в упор и частично вырезали.
В Ландсберге советские солдаты из 331-й стрелковой дивизии согнали ошеломленное население, включая женщин и детей, в подвалы, подожгли дома и стали стрелять по бегущим в панике людям.
Многие сгорели заживо.
В деревне у дороги Ландсберг — Гейльсберг военнослужащие той же стрелковой дивизии 6 дней и ночей держали взаперти в подвале 37 женщин и девушек, там частично приковали их цепями и при участии офицеров каждодневно насиловали много раз.
Из-за отчаянных криков двое из этих советских офицеров на глазах у всех вырезали двум женщинам языки полукруглым ножом.
У двух других женщин прибили штыком к полу сложенные друг на друга руки.
Немецким солдатам-танкистам в конечном счете удалось освободить лишь немногих из несчастных, 20 женщин умерли от надругательств.
В Хансхагене под Прейсиш-Эйлау, что ныне Багратионовск, Россия, красноармейцы из 331-й стрелковой дивизии расстреляли двух матерей, воспротивившихся изнасилованию своих дочерей, и отца, дочь которого в это же время была вытащена из кухни и изнасилована советским офицером.
Далее, были убиты: супружеская чета учителей с 3 детьми, неизвестная девушка-беженка, трактирщик и фермер, 21-летнюю дочь которого изнасиловали.
В Петерсхагене под Прейсиш-Эйлау военнослужащие этой дивизии убили двух мужчин и юношу 16 лет по имени Рихард фон Гофман, подвергнув жестокому насилию женщин и девушек.
В начале февраля 1945 г. советские войска неожиданно ворвались в западную часть Замланда, овладев большим числом населенных пунктов.
Через несколько дней немцам удалось разбить и частично отбросить передовые силы и в ходе смелой наступательной операции крупного масштаба 19 и 20 февраля 1945 г. восстановить прерванную наземную и морскую связь с Кенигсбергом.
Командование армейской группы Замланд и Группы армий «Север» с помощью полиции провело расследования о судьбе населения на вновь освобожденной территории, результаты которых имеются, правда, лишь по нескольким населенным пунктам.
Так, военнослужащие 271-го Особого моторизованного батальона  39-й армии убили в Георгенвальде 4 гражданских лиц и бросили трупы в пламя подожженного имения.
Офицеры и их красноармейцы жестоко оскверняли женщин и девочек.
В Крагау военнослужащие 91-й гвардейской стрелковой дивизии изнасиловали и задушили двух молодых женщин, в Меденау военнослужащие 358-й стрелковой дивизии убили по меньшей мере 11 гражданских лиц.
Здесь перед одним домом лежали трупы двух убитых женщин, маленького ребенка и грудного младенца.
Двух пожилых мужчин и 14-летнего юношу забили, точно так же — двух женщин и двух девочек после изнасилования.
Совершенно раздетое тело примерно 30-летней женщины имело колотые раны на груди, у нее был рассечен череп, она была изрешечена выстрелами.
В Гросс-Ладткайме военнослужащие 91-й гвардейской стрелковой дивизии расстреляли 2-х немецких военнопленных и 4-х гражданских лиц, включая бургомистра и его жену.
От их 18-летней дочери не осталось никаких следов. Однако был найден труп молодой девушки, которой после изнасилования отрезали груди и выкололи глаза.
Советская 91-я гвардейская стрелковая дивизия, прорвавшаяся через Тиренберг в район Краттлау-Гермау, 7 февраля 1945 г. была окружена и частично разбита в тяжелых боях.
В захваченных ею населенных пунктах были установлены грубые нарушения международного права.
В Тиренберге был убит 21 немецкий солдат, которые были согнаны туда из приюта для военных инвалидов под Зоргенау.
Элизабет Хомфельд была изнасилована и вместе со своим зятем убита выстрелами в голову: так же, как Минна Коттке, пытавшаяся воспротивиться изнасилованию, и сын арендатора имения священника Эрнст Трунц.
Брошенной в сарай гранатой были убиты трое запертых там женщин и мужчина, а несколько человек тяжело ранены.
В то же время советские офицеры и солдаты позднее признали в плену, что беспрерывно и «зверски» насиловали женщин и даже малолетних девочек.
В Краттлау военнослужащие 275-го гвардейского стрелкового полка 91-й гвардейской стрелковой дивизии убили 6 мужчин и двух немецких солдат ударами штыка или выстрелами в голову.
Всех женщин и девушек, включая 13-летних, беспрерывно насиловали, некоторых женщин «подвергали половому насилию по 6-8 солдат 5-8 раз в день».
3-4 самые молодые женщины были оставлены офицерам, которые после завершения преступного насилия передали их своим подчиненным.
В Аннентале немецкие освободители нашли трупы двух женщин, которых осквернили и затем задушили.
Детальные расследования удалось провести в Гермау, где как-никак располагались штаб 91-й гвардейской стрелковой дивизии и штаб с частями 275-го гвардейского стрелкового полка.
В Гермау были обнаружены трупы 21 убитого: мужчин, женщин и детей.
15 немецких раненых убили, разбив им головы, а одному из них насильно затолкали в рот губную гармошку.
——————————————————-
Согласно заключению капитана медицинской службы д-ра Тольциена, одно женское тело имело следующие ранения: сквозной выстрел в голову, размозжение левой голени, широкая открытая резаная рана на внутренней стороне левой голени, большая открытая рана на внешней стороне левого бедра, нанесенные ножом.
У другой женщины, как и у раздетой молодой девушки, был размозжен затылок.
Убитыми были найдены супружеская пара Ретковских, супружеская чета Шпренгелей с 3 детьми, молодая женщина с 2 детьми и неизвестный поляк.
В общей могиле лежали тела неизвестной беженки, Розы Тиль, урожденной Витте, и 21-летней польской девушки: все трое были жестоко убиты после изнасилования, далее тела двух местных кустарей, один из которых, мельник Магун, был застрелен, поскольку он пытался защитить от изнасилования свою малолетнюю дочь.
У дороги Гермау-Пальмниккен, что ныне Янтарный, Россия, возле 5-километрового указателя, были найдены две девочки.
Обеим с близкого расстояния выстрелили в голову, у одной были выколоты глаза.
Женское население Гермау, около 400 женщин и девушек, по приказу командира 91-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Кошанова было заперто в церкви, якобы для того чтобы уберечь их от бесчинств.
Тем не мене, советские офицеры и солдаты ворвались в церковь и на хорах вели «массовые изнасилования».
И в окружающих домах в последующие дни женщин беспрерывно насиловали, офицер и несколько красноармейцев 8 раз изнасиловали в церковной колокольне 13-летнюю Еву Линк на глазах отчаявшейся матери, которую затем постигла та же участь.
События в расположенном западнее Кенигсберга курортном пригороде Метгетен, который в ночь с 30 на 31 января 1945 г. был захвачен частями советской 39-й армии, а 19 февраля после кровопролитных боев вновь освобожден частями немецкой 1-й пехотной дивизии, 561-й дивизии народных гренадеров и 5-й танковой дивизии, уже не раз описывались в литературе.
А недавно и в публикации русского журнала «Новое время» под заголовком «Преступления красноармейцев».
В этой связи следует упомянуть и американского специалиста по международному праву Альфреда М. де Заяса, который в своих исследованиях уделяет событиям в Метгетене особое внимание.
Немецкие солдаты совершили в Метгетене и ближней окрестности ужасающие открытия.
Выжившие,  как например, бывший 3-й штабной офицер в штабе коменданта крепости Кенигсберг, майор запаса профессор д-р Г. Ипсен находились «в состоянии, граничившим с безумием».
Уже на подходах были найдены трупы нескольких сот немецких солдат, отчасти изувеченных до неузнаваемости, почти во всех домах и садах лежали убитые мужчины, женщины и дети, у женщин наблюдались явные следы изнасилования, зачастую были отрезаны груди.
В одном месте, как сообщил бывший офицер для поручений при штабе 561-й дивизии народных гренадеров К.А. Кнорр, две примерно 20-летние девушки были разорваны автомашинами.
На вокзале стоял, по меньшей мере, один поезд с беженцами из Кенигсберга.
В каждом вагоне лежали тела «зверски убитых беженцев любого возраста и пола».
Теннисную площадку в Метгетене битком набили немецкими военнопленными и гражданскими лицами, а затем был приведен в действие разрывной заряд.
Части человеческих тел находили уже в 200 м от гигантской взрывной воронки.
Еще 27 февраля 1945 г. капитан из штаба коменданта крепости Зоммер случайно обнаружил за одним домом в гравийном карьере у уличного и дорожного перекрестка перед Метгетеном трупы 12 совершенно раздетых женщин и детей, лежавших вместе «беспорядочной кучей», они были растерзаны ударами штыков и ножей.
Помимо отдельных трупов, рассеянных по всему курортному поселку, которых насчитывались сотни, было обнаружено несколько больших земляных холмов, под которыми, как оказалось, были погребены сотни, а согласно капитану Зоммеру и профессору д-ру Ипсену до 3000, убитых.
Дознание следственной комиссии, назначенной комендантом крепости, генералом пехоты Лашем, складывалось сложно, поскольку Советы облили кучи трупов бензином и попытались их сжечь.
Тем не менее удалось установить, что большинство жертв было не расстреляно, а зачастую жестоко убито рубящим и колющим оружием.
К тому же значительная часть этих убитых являлась не немцами, а украинскими беженцами, которых насчитывалось под Метгетеном порядка 25000, а также членами так называемой украинской «трудовой службы», которые были мобилизованы принудительно.
Западнее Метгетена, как сообщил капитан Зоммер, у дороги вплоть до Повайена всюду лежали трупы гражданских лиц, либо убитых выстрелами в затылок, либо «совершенно раздетых, изнасилованных и затем зверски убитых ударами штыков или прикладов».
У дорожного перекрестка перед Повайеном четыре раздетые женщины были насмерть раздавлены советским танком.
Капитаном Зоммером, а также майором профессором д-ром Ипсеном засвидетельствована прямо-таки символичная гнусность советских солдат в церкви Гросс-Хейдекруга. Там была распята молодая девушка, а справа и слева от нее повешено по немецкому солдату.
Все это происходило у ворот провинциального центра Кенигсберга.
Невыразимые зверства и преступления, совершенные подстрекаемыми советскими солдатами позднее, после захвата города 7-9 апреля 1945 г., не поддаются никакому описанию и могли найти лишь схематичное отражение также в дневниках врачей Дейхельмана и графа фон Лендорфа.
Что можно сказать?
Нарушениями международного права, совершенными на немецкой земле, значительная часть Красной Армии поставила себя за рамки исконно российских солдатских традиций.
Как массовое явление преступления против безоружных наподобие тех, что представлены выше лишь в качестве примера, совершенные по наущению и при участии военного командования, были неизвестны в армиях других европейских государств даже во время Второй мировой войны, да и никогда бы не могли быть терпимы командными структурами.
Германский вермахт не составлял при этом исключения.
Грабеж и мародерство, не говоря уже об убийстве и изнасиловании, согласно императивным предписаниям Германского военно-уголовного кодекса, угрожали серьезными наказаниями.
Для сохранения воинской дисциплины немецкие военные суды и на советской территории, как правило, карали правонарушения и преступления военнослужащих вермахта в отношении гражданского населения строгими карами и зачастую решались выносить даже смертные приговоры.
Поэтому, если поставить вопрос, об ответственности за военные преступления, совершенные в восточных провинциях Германии.
То, следуя старому воинскому принципу, согласно которому, командиры в любом случае несут ответственность за действия своих подчиненных, пришлось бы большинство действовавших там командующих и войсковых командиров и многих военнослужащих среднего и низшего командного состава признать «военными преступниками» в трактовке Нюрнбергского устава, и расстрелять.
Гофман так комментирует эту ситуацию:
Британский фельдмаршал Монтгомери, до которого позднее донеслось кое-что из советской оккупационной зоны писал:
«Их поведение, особенно в отношении женщин, вызывало у нас отвращение. В некоторых районах советской зоны практически вообще не осталось немцев. Они бежали под натиском варваров».
Он кстати называл россиян: «действительно нецивилизованными азиатами»
Согласно американскому генералу Китингу, знакомому только с ситуацией в Берлине, во многих случаях «их разнузданные действия были сродни действиям варварских орд Чингисхана».
А Джордж Ф. Кеннан еще раз устно подтвердил американскому специалисту по международному праву Альфреду М. де Заясу то, о чем написал в своих мемуарах: что советы «сметали местное население с лица земли таким образом, который не имеет аналогов со времен азиатских орд».
В чем же эта причина зверств Советской армии?
Рассказы, про эти преступления против человечества, и по сей день являются «табу» в России.
Любому, кто опубликует эти материалы, сразу же приклеит ярлык «фашиста», а действия «ордынских скотов» неизменно будут оправдывать, злодеяниями германской армии, свидетельств которым нет,  а фраза про «месть немцам за их преступления на территории СССР» и вовсе должна разрешить и сегодня насиловать маленьких польских и немецких девочек!
Россия не обладает ни единым доказательством геноцида местного населения немецкой армией!
За любое притеснение: украинцев, поляков и евреев, а уж тем более за изнасилование наказывал сразу на месте, по полной программе – смертной казнью!
Аналогичная позиция распространялась и на военнопленных, над которыми категорически нельзя было издеваться.
Далее…
Чтобы не говорили «освободители», но кровавый след их преступлений берет начало еще в Крыму, а изнасилования, начались на территории Польши, которые к оккупации СССР никакого отношения не имели!
Есть также данные, что негласной директивой, с первых дней войны, в Советской армии было введено правило не просто убивать немецких военнопленных, а делать это с особой жестокостью!
Разрешалось: выкалывать глаза, отрезать конечности, половые органы и т.д.
В 1941-1943 годах были расстреляны почти 100% немецких военнопленных, что можно объяснять постоянным отступлением Советской армии.
При этом, как пишет Гофман:
«Советский Союз был единственным государством, которое по этим мотивам расторгло Гаагскую конвенцию о законах и обычаях войны 1907 года, а также отказалось ратифицировать Женевскую конвенцию о военнопленных 1929 года».
Но как объяснить тот факт, что абсолютное большинство немецких военнопленных не просто убивали, но выкалывали им глаза и отрезали или давили всмятку половые органы?
Это уже нельзя трактовать как «невозможность их транспортировать при отступлении», хотя это все равно преступление, а это уже политика запугивания немецкой армии, дескать, вот какие зверства вас ждут.
Инициаторами этих зверств были комиссары, так как только их расстреливали немцы при пленении советских военнослужащих.
Узнав об этом, немецкое командование весной 1942 года запретило расстреливать комиссаров.
Таким образом, более никого из военнопленных немцы не расстреливали.
В итоге в немецком плену оказалось за первые полгода 3,8 млн. военнослужащих Советской армии, всего за войну – 5,3 млн.
Причем, еще 330.000 военнопленных украинцев и беларусов «злые» немцы вообще отпустили по домам!
Характерно, что советское командование понимало, что выкалывать глаза и отрезать половые органы у всех немецких военнопленных – это делать их армию сопротивляющейся до последней капли крови.
Поэтому последовали некоторые приказы, которые приструнили своих садистов. Но в целом это никак не поменяло картины.
Согласно документальным данным из книги Гофмана, только за несколько месяцев 1941 года Советами было убито несколько десятков тысяч немецких и румынских военнопленных с сопутствующим при жизни жертв размозжением или отрезанием половых органов.
Он выводов не делает, но мы сделаем вывод: это уже ПОЛОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
А когда советские изверги добрались до женского населения Польши и Германии, то там эти половые преступления логично продолжились изнасилованиями и прочим мерзким, что типично сегодня для преступлений сексуальных маньяков.
Подведем итог
Зверские изнасилования, совершаемые бойцами Советской армии в массовом размахе начались с первого дня войны, поэтому Советская армия с 22 июня 1941 года являлась армией сексуальных маньяков, отрезающих гениталии у своих жертв.
Это была, не только единственная в мире пьяная армия алкашей, так как только в ней выдавали перед боем водку, но и единственная в мире армия сексуальных маньяков.
Получается что российская армия ни что иное как: пьяное быдло с оружием в руках!
Виновны в этом, конечно, руководители и комиссары, которые, спаивая солдат, взывали к их самым низменным человеческим инстинктам: убивать, насиловать и измываться.
Чему тысячи примеров в их обращениях и воззваниях именно такого содержания.
Что касается «ордынской» и «варварской» сути россиян, то она, конечно же, тут же всплыла у этих солдат, ибо власти этого и добивались: их остервенения в войне.
Поэтому зверство солдата, это больше вина комиссаров, генералитета и политического руководства СССР, а прежде всего Политбюро и Сталина лично.
Это объясняет геноцид со стороны солдат СССР, но его не прощает.
Гофман приводит множество примеров (и того же Солженицына), когда солдаты и офицеры Советской армии протестовали против этих зверств, но были тут же расстреляны или репрессированы за «сочувствие врагу».
Вина в любом случае остается.
Трудно оценить масштаб всего, но, видимо, около 80% «освободителей» изнасиловали минимум одну жертву, а порядка 40% «освободителей Европы от фашизма» изнасиловали десятки женщин и девочек – с их убийством.
Многие гвардейские дивизии СССР себя при этом особо проявили: за ними четко тянется шлейф преступлений над гражданским населением.
Американский историк Вильям Пирс пишет о Восточной Пруссии января 1945-го:
«Когда советские воинские части перехватывали колонны бегущих на запад немецких беженцев, то они творили такое, чего в Европе не видели со времён нашествия монголов в Средние века. Всех мужчин – большинство из которых были крестьяне или немцы, занятые в жизненно важных профессиях, и таким образом, освобожденные от воинской службы, – обычно просто убивали на месте. Всех женщин, почти без исключений, подвергали групповому изнасилованию. Такова была участь и восьмилетних девочек, и восьмидесятилетних старух, и женщин на последних стадиях беременности. Женщинам, которые сопротивлялись изнасилованиям, перерезали горло, или застреливали. Часто, после группового изнасилования, женщин убивали. Многих женщин и девочек насиловали по столько много раз, что они от одного этого погибали».
Забавно, что сегодня в этих подразделениях висят плакаты: вот героический путь дивизии.
Однако приписать там надо: вот в этом месте 800 гражданских зверски убили и изнасиловали 120 детей, в этом месте 5 детей языками к столу прибили гвоздями, а в этом месте изнасиловали и перерезали глотку всему женскому монастырю.
Вот это и есть настоящий «героический путь» дивизии – путь садистов и маньяков.
Которых по законам УК РФ сегодня судить надо, а не дарить им цветы 9 мая за изнасилование девочек при родителях и их потом убийство всех скопом, с отрезанием грудей и прочим.
Короче, это даже не просто «пятно» на армии России.
Это вообще зачеркивает право «Орде» именоваться какой-то «армией», а про «освободителей» вообще забудем.
Собрание скотов, выродков, насильников и изуверов гражданского населения – не может являться армией!
Армия России – это бандиты и сексуальные маньяки, и узаконенные мародеры!
Еще по теме
Леонид Николаевич Рабичев. Из книги «Война все спишет», воспоминания офицера-связиста 31 армии 1941–1945.
Назад в Восточную Пруссию, февраль 1945 года
«Да, это было пять месяцев назад, когда войска наши в Восточной Пруссии настигли эвакуирующееся из Гольдапа, Инстербурга и других оставляемых немецкой армией городов гражданское население.    На повозках и машинах, пешком – старики, женщины, дети, большие патриархальные семьи медленно, по всем дорогам и магистралям страны уходили на запад.
Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали их, чтобы освободить путь, посбрасывали в кюветы на обочинах шоссе их повозки с мебелью, саквояжами, чемоданами, лошадьми, оттеснили в сторону стариков и детей и, позабыв о долге и чести и об отступающих без боя немецких подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек.
Женщины, матери и их дочери, лежат справа и слева вдоль шоссе, и перед каждой стоит гогочущая армада мужиков со спущенными штанами.
Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают. Гогот, рычание, смех, крики и стоны. А их командиры, их майоры и полковники стоят на шоссе, кто посмеивается, а кто и дирижирует, нет, скорее регулирует. Это чтобы все их солдаты без исключения поучаствовали.
Нет, не круговая порука и вовсе не месть проклятым оккупантам этот адский смертельный групповой секс.
Вседозволенность, безнаказанность, обезличенность и жестокая логика обезумевшей толпы.
Потрясенный, я сидел в кабине полуторки, шофер мой Демидов стоял в очереди, а мне мерещился Карфаген Флобера, и я понимал, что война далеко не все спишет. Полковник, тот, что только что дирижировал, не выдерживает и сам занимает очередь, а майор отстреливает свидетелей, бьющихся в истерике детей и стариков.
До горизонта между гор тряпья, перевернутых повозок трупы женщин, стариков, детей. Шоссе освобождается для движения. Темнеет.
Слева и справа немецкие фольварки. Получаем команду расположиться на ночлег.
Это часть штаба нашей армии: командующий артиллерией, ПВО, политотдел.
Мне и моему взводу управления достается фольварк в двух километрах от шоссе.
Во всех комнатах трупы детей, стариков, изнасилованных и застреленных женщин.
Мы так устали, что, не обращая на них внимания, ложимся на пол между ними и засыпаем.
Мы в Европе! Мы, в Европе!
Размечтался, и вдруг в распахнутые ворота входят две шестнадцатилетние девочки-немки. В глазах никакого страха, но жуткое беспокойство.
Увидели меня, подбежали и, перебивая друг друга, на немецком языке пытаются мне объяснить что-то. Хотя языка я не знаю, но слышу слова «мутер», «фатер», «брудер»….
На ступеньках дома стоит майор А., а два сержанта вывернули руки, согнули в три погибели тех самых двух девочек, а напротив – вся штабармейская обслуга – шофера, ординарцы, писари, посыльные.
«Николаев, Сидоров, Харитонов, Пименов… – командует майор А. – Взять девочек за руки и ноги, юбки и блузки долой! В две шеренги становись! Ремни расстегнуть, штаны и кальсоны спустить! Справа и слева, по одному, начинай»!
А. командует, а по лестнице из дома бегут и подстраиваются в шеренги мои связисты, мой взвод. А две «спасенные» мной девочки лежат на древних каменных плитах, руки в тисках, рты забиты косынками, ноги раздвинуты – они уже не пытаются вырываться из рук четырех сержантов, а пятый срывает и рвет на части их блузочки, лифчики, юбки, штанишки.
Выбежали из дома мои телефонистки – смех и мат.
А шеренги не уменьшаются, поднимаются одни, спускаются другие, а вокруг мучениц уже лужи крови, а шеренгам, гоготу и мату нет конца.
Девчонки уже без сознания, а оргия продолжается.
Гордо подбоченясь, командует майор А. Но вот поднимается последний, и на два полутрупа набрасываются палачи-сержанты.
Майор А. вытаскивает из кобуры наган и стреляет в окровавленные рты мучениц, и сержанты тащат их изуродованные тела в свинарник, и голодные свиньи начинают отрывать у них уши, носы, груди, и через несколько минут от них остаются только два черепа, кости, позвонки.
Мне страшно, отвратительно»…..

May 12, 2015 Posted by | 2. pasaules karš, kara noziegumi, noziegumi pret cilvēci | Leave a comment

Masu slepkava

 Raksts par Staļinu, publicēts Time 1953.g. 16.martā

Raksts krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)


Массовый убийца

И.В.Сталин, М.И.Калинин, К.Е.Ворошилов на I-м съезде колхозников

Cтатья опубликована 16 марта 1953 года в Time.

В 1931 году, когда Сталин проводил коллективизацию, безжалостно «ликвидируя» кулачество, он дал одно из редких интервью иностранцам. Его собеседниками были Джордж Бернард Шоу и леди Астор. Нэнси Астор (Nancy Astor), славившаяся своей прямотой, спросила: «Когда вы перестанете убивать людей?»

«Когда в этом отпадет необходимость, — ответил Сталин. — Надеюсь, скоро».

Через одиннадцать лет, в безотрадном военном сорок втором, в последний вечер перед отъездом Черчилля из Москвы, Сталин пригласил его к себе на квартиру выпить по рюмке. После аперитивов и импровизированного, но отменного ужина с превосходными винами, когда лед растаял, Черчилль завел беседу о кровавой «ликвидации кулачества». «Десять миллионов, — сказал Сталин, подняв руки с растопыренными короткими пальцами, — Страшное было время. Четыре года это длилось».

Иосиф Сталин так и не перестал убивать людей. В условиях режима, который он возглавлял, в этом всегда была необходимость. Он убивал до самой смерти. Убивал методично, словно говоря: ничего личного, простая неизбежность. Или личное все-таки было? Сталинское «озлобление, — писал Ленин, — … играет в политике … самую худую роль». Троцкий говорил: «Он — что-то вроде оппортуниста с бомбой». Впрочем, за пределами России многие интеллектуалы в те времена оправдывали это систематическое истребление, называя его необходимым первым шагом к коммунистическому раю на земле.

Невозмутимый и коварный

Оценки людей, имевших возможность откровенно высказать свое мнение о Сталине — встречавшихся с ним иностранцев, или порвавших с ним соотечественников — отличаются удивительным разнообразием. Американский бизнесмен Дональд Нельсон (Donald Nelson) — один из тех, кого закружил пьянящий водоворот лендлизовских поставок, считал, что Сталин — «простой парень, и кстати, очень дружелюбный». Леонид Серебряков, знавший его много лет, говорил: «Это самый мстительный человек на свете. Если он проживет достаточно долго, то доберется до каждого из нас — до всех, кто когда-либо задел его словом или действием». В 1937 году Сталин казнил Серебрякова — вместе с миллионами других. А Джозеф Дэвис (Joseph E. Davies) — американский посол в СССР в годы массовых чисток — в своих мемуарах «Миссия в Москву» (Mission to Moscow) восторженно писал: «У него карие глаза, необычайно добрый и кроткий взгляд. Любой ребенок захотел бы забраться к нему на колени».

Те, кто встречался со Сталиным, отмечают его привычку что-то машинально чертить — во время заседаний и интервью он рисовал в блокноте волков, девушек, замки, или писал слово «Ленин» — и говорят, что он производил впечатление невозмутимо спокойного человека. Но один из помощников Тито как-то видел его в ярости: «Он трясся от гнева, кричал, черты его лица исказились, он резко жестикулировал и осыпал бранью секретаря, а тот дрожал и бледнел, как будто с ним случился сердечный приступ». Биограф Сталина Борис Суварин пишет: «Это отвратительный персонаж . . . коварный, лукавый и вероломный, но одновременно грубый, вспыльчивый, и неумолимый. . .». Адмирал флота Уильям Д. Леги (William D. Leahy), встречавшийся со Сталиным на Тегеранской конференции, рассказывал: «До встречи с ним большинство из нас считало его главарем бандитской шайки, прорвавшимся на вершину власти. Но это впечатление было неверным. Мы сразу поняли, что имеем дело с чрезвычайно умным человеком…». А вот что говорит Черчилль: «Сталин произвел на меня впечатление человека с глубоким, холодным рассудком, полностью лишенного иллюзий». При этом британский премьер уточнил: «Он отлично умеет очаровывать — когда захочет…». Теперь послушаем Рузвельта: «В целом, я бы сказал, весьма впечатляющая личность».

Белый медведь

Сталин был невысок и некрасив. Встречавшихся с ним иностранцев всегда поражал его малый рост: по их прикидкам — порядка 5 футов 4 дюймов [160 сантиметров]. Его вес они оценивали в 150-190 фунтов. У него было смуглое лицо, порой приобретавшее желтоватый оттенок, слегка рябое — в детстве он переболел оспой. Волосы — сероватые и жесткие, как у барсука, усы седые. Выражение лица было обычно ироничным, редкая улыбка — мрачноватой. Смеялся он негромко, сдержанно, хрипловато, показывая при этом зубы — желтые и неровные.

Его левая рука была частично парализована, и в мороз он надевал на нее перчатку. На левой у него было два сросшихся пальца. Сталин был полноват, но двигался с неуловимой грацией белого медведя. Сложение у него было отнюдь не атлетическое, но Сталин производил впечатление человека гибкого и подвижного. В 1946 году во время застолья в Кремле, выпив с Тито на брудершафт, он воскликнул: «Сила у меня еще есть!», и, подхватив высокого югославского лидера под мышки, трижды приподнял его под аккомпанемент русской народной мелодии, которую играл патефон.

Путь наверх

Закалка его характера началась еще в юные годы — и не прекращалась всю его жизнь. Сталин родился 21 декабря 1879 года в скромной избушке (сейчас из нее сделали нечто вроде храма) в маленьком грузинском городке Гори. Всего в семье было четверо детей, но остальные трое умерли в младенчестве. Настоящее имя Сталина — Иосиф Виссарионович Джугашвили. Его отец-сапожник был алкоголиком; он безжалостно избивал Иосифа, а затем вообще бросил семью. Однако мать души не чаяла в своем сыне. «[Сосо] всегда вел себя хорошо … мне ни разу не приходилось его наказывать», — рассказывала она много лет спустя. Работая прачкой, она накопила достаточно денег, чтобы отправить его в церковно-приходскую школу, а затем в Тифлисскую духовную семинарию. Она хотела, чтобы сын стал священником.

Из семинарии его исключили за чтение революционной литературы. Иосиф вступил в подпольную социалистическую организацию. Он устроился на работу в Тифлисскую физическую обсерваторию; члены кружка собирались у него дома. Полиция провела обыск в его квартире при обсерватории, и молодой Джугашвили перешел на нелегальное положение, взяв себе первую подпольную кличку — Коба (что значит «неукротимый»). Он занялся агитацией среди тифлисских железнодорожников, призывая их бастовать, но вскоре его выследила царская полиция: Коба был арестован и выслан в Сибирь. Заочно его избрали в состав исполкома Кавказского союза социал-демократических организаций. Кобе исполнилось 23; его путь наверх начался.

Сибирь тогда была настоящим «революционным университетом». Коба внимательно следил за острой полемикой между правой (меньшевистской) и левой (большевистской) фракциями Социал-демократической партии, не спеша встать на чью-либо сторону. Кроме того, у него было достаточно времени, чтобы понаблюдать за другими ссыльными, и выявить их слабые стороны. Эта склонность к маневрированию, выжиданию показывает — его холодный, беспощадный образ мышления формировался. В октябре 1905 года в России вспыхнула революция, вызванная поражением в русско-японской войне 1904-1905 годах. Коба бежал из ссылки, преодолел сотни миль на крестьянской подводе, обморозился, но, в конце концов, добрался до Тифлиса. Там он женился на Екатерине Сванидзе, неграмотной молоденькой грузинке, которая родила ему сына Якова. Необычная ей выпала доля — быть женой агитатора.

Ленин руководил революцией из Женевы, Троцкий создавал первый Совет рабочих депутатов в Петербурге, а Коба в Грузии писал зажигательные памфлеты: «Россия — заряженное ружье с приподнятым курком, могущее разрядиться от малейшего сотрясения … Сплотимся вокруг партийных комитетов! …только партийные комитеты могут достойным образом руководить нами … наши комитеты должны сейчас же, немедленно приступить к вооружению народа на местах, … к организации районных групп для добывания оружия, к организации мастерских по изготовлению … взрывчатых веществ». Революция потерпела поражение, Троцкого сослали в Сибирь, молодая жена Кобы умерла от туберкулеза. Для «неукротимого» Кобы это было трудное время.

«Орел» и разочарование

Однако его публицистика привлекла внимание Ленина. В том же году молодой Джугашвили встретился со знаменитым вождем большевиков на партийной конференции в Финляндии. Тогда (как и сейчас), Ленин уже считался признанным божеством в пантеоне борцов за социальный прогресс, но на хладнокровного Джугашвили он поначалу не произвел впечатления. «Я надеялся увидеть, — писал он позднее, — горного орла нашей партии… Каково же было мое разочарование, когда я увидел самого обыкновенного человека, ниже среднего роста, ничем, буквально ничем не отличающегося от обыкновенных смертных».

Однако, послушав ленинские выступления, проникнутые бесстрастной, неумолимой логикой, Сталин стал его преданным учеником. Холодный и осторожный ум не мог не оценить ум холодный и блестящий. В партийной кассе не было ни гроша, и Кобе в качестве члена Кавказского бюро РСДРП (б) были поручены «экспроприации»: он руководил «боевыми группами», грабившими банки, казначейства, пароходы. Крупнейшей его добычей стала четверть миллиона рублей, похищенных во время налета на почтовую карету на главной площади Тифлиса. Среди арестованных после этого «экса» был и Литвинов, будущий Нарком иностранных дел: он пытался разменять награбленные деньги в Париже. Коба, хотя и попал в розыск, ухитрился остаться в тени. Он был террористом, но террористом-руководителем, действовавшим через «комитеты». Это была мера предосторожности — в его личной храбрости никто никогда не сомневался.

Вождь рабочих масс

Политика царского режима ужесточалась. Из следующих десяти лет семь Коба в общей сложности провел за решеткой. Между арестами он занимался мобилизацией рабочих на Бакинских нефтепромыслах: эти годы, как он впоследствии отмечал, «закалили меня, как практического борца… Я впервые узнал, что значит руководить большими массами рабочих». Именно тогда он взял себе кличку «Сталин».

В 1912 году молодой (тридцатитрехлетний) террорист побывал в Кракове, где Ленин, живя в эмиграции, пытался создать в России «твердое ядро», организацию профессиональных революционеров. Главе большевиков Сталин очень понравился: в письме Максиму Горькому Ленин назвал его «чудесным грузином». В Вене он познакомился с Троцким: тот отметил «вспышку злобы» в «желтых глазах» Сталина. В «Правде» (он был одним из ее основателей) Сталин писал: «Детский план Троцкого, призванный соединить несоединимое [большевиков и меньшевиков] показывает, что он … простой шумливый чемпион с фальшивыми мускулами». В 1913 году в Петербурге полиции стало известно, что Сталин будет присутствовать на концерте, организованном большевиками. Друзья попытались помочь ему выбраться из западни, переодев в женское пальто, но Сталин был арестован, и вновь — в шестой и последний раз — отправился в сибирскую ссылку.

Первая мировая война сломала хребет царского режима, в 1917 году вынесла на гребень недолговечное правительство Керенского, а затем привела к большевистскому перевороту. Сталин вернулся из Сибири, но во всех этих величайших событиях активного участия не принимал. Американский журналист Джон Рид (John Reed) даже не упомянул о нем в своей книге «Десять дней, которые потрясли мир» (Ten Days that Shook the World). Однако Сталин принадлежал к «внутреннему кругу», а потому стал одним из семи членов Политбюро большевистской партии и Наркомом по делам национальностей. Ленин шутил: «Там ума не требуется, поэтому мы поставили туда Сталина».

Война и женитьба

В ходе гражданской войны Троцкий — Нарком по военным делам и организатор Красной Армии — мгновенно приобрел всемирную известность. Сталин, руководивший обороной Царицына (позднее переименованного в Сталинград) постоянно враждовал с Троцким, а затем, в нарушение приказа, перенес военные действия на территорию его родной Грузии. В то жестокое время он женился второй раз, на красавице Надежде Аллилуевой, дочери петроградского рабочего, в чьем доме он некогда прятался и был арестован.

Смуглый грузин с буйной копной волос не мог проявить себя в блестящих ораторских состязаниях питерских интеллигентов-социалистов — дискуссиях, в которых принимали участие такие фигуры, как Нарком просвещения Луначарский, историк Покровский, автор биографии Маркса Рязанов. Сильный грузинский акцент мешал ему во время публичных выступлений. На вопрос, кто такой Сталин, Троцкий отрезал: «Самая выдающаяся посредственность в нашей партии». Однако Сталин целенаправленно работал «в комитетах». Его Наркомнац начинался с пустого стола в пустом кабинете, но вскоре там уже трудились сотни «спецов», а власть этого ведомства распространялась на 65 миллионов из 140-миллионного населения России.

В конце гражданской войны Ленин, решив изгнать из подчиненного ему аппарата враждебные, коррумпированные и ненадежные элементы, создал Наркомат рабоче-крестьянской инспекции (он занимался «чисткой» государственных структур) и Оргбюро (для «чистки» партии). Оба органа возглавил Иосиф Сталин. Вскоре он уже ведал всей текущей работой партии. В начале 1922 году специально для Сталина был учрежден пост Генерального секретаря ЦК. Этот титул его вполне устраивал: он звучал безобидно. Он всегда презирал внешнюю мишуру: эта должность практически открывала ему путь к всемогуществу, а для Сталина важна была именно практика.

Власть и известность

В мае у Ленина случился удар, а в конце года — еще один. Его место у руля заняла «тройка» — триумвират в составе Зиновьева, Каменева и Сталина. Троцкий уже понял, что Сталин незаметно прибирает власть к рукам, и это его тревожило. Ленин защищал Сталина и предупреждал об опасности раскола в партии. Он начал диктовать политическое завещание, в котором давал оценку своим возможным преемникам. Назвав Сталина и Троцкого «двумя выдающимися вождями современного ЦК», Ленин отмечал: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью… тов. Троцкий … человек … чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела». Однако, переговорив с главой ЧК Дзержинским о положении дел в Рабкрине и Оргбюро, он добавил постскриптум: «Сталин … становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который … более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т.д.». Через два месяца у Ленина произошел третий инсульт — он был парализован и лишился речи.

В беспощадной схватке за престолонаследие Сталин проявил свой расчетливый политический гений: терпение, чтобы дождаться подходящего момента, и умение нанести удар наверняка. Вместо того, чтобы напасть на Троцкого в лоб, он стал ему льстить, предложив, чтобы тот вместо Ленина сделал основной доклад на очередном партийном съезде — от этой чести Торцкий благородно отказался, не желая создавать впечатление, будто он уже устраивается в ленинском кресле, не дождавшись даже его смерти. Сталин держался скромно, почтительно отзывался о больном вожде, и говорил о необходимости единства партии. Но при этом ему удалось настроить Зиновьева и Каменева против Троцкого.

Именно в это время был впервые опробован на публике необычайно эффективный прием — канонизация Ленина — на который Сталин владел всеми патентными правами. Он позволял Сталину обвинять противников в том, что те противоречат не ему лично, а «евангелию» марксизма-ленинизма, монолитному набору догм, который он мог цитировать, толковать и извращать в соответствии с потребностью момента.

Смерть Ленина в январе 1924 году застала Троцкого в дороге: он ехал отдыхать на черноморский курорт, и не успел вернуться к похоронам. Он по-прежнему ожидал, что товарищи призовут его встать у руля, и из гордости сам не предпринимал никаких шагов в этом направлении. Это был один из величайших политических просчетов в истории.

Хозяин

Через год Сталин, распоряжавшийся теперь всеми кадровыми назначениями, добился, чтобы Троцкого сняли с должности Наркомвоенмора. Перепуганные Зиновьев и Каменев попытались вновь вступить в союз с Троцким, но новый «хозяин» ничего не упускал из внимания. В 1926 году он провел на партийной конференции резолюцию, осуждающую как троцкистов, так и зиновьевцев. С Троцким и его «заклятыми друзьями» было покончено. Годом позже Троцкого, Зиновьева и Каменева официально исключили из партии. Вскоре после этого Троцкого принудительно выдворили из Москвы и отправили в Алма-Ату. В январе 1929 года он был выслан из СССР.

Одолев так называемую «левую оппозицию», Сталин без труда разделался и с оппозицией «правой» — Бухариным, Рыковым и Томским. Это дало ему безраздельное господство в Политбюро — реальном высшем органе власти в стране. Наделенный властью возвышать и карать людей, генсек подчинил себе и ЦК. Новообретенным могуществом он распоряжался умело. У Сталина был отработанный метод — он говорил мало, попыхивая трубкой, пока другие выступали и спорили, а в конце спокойно объявлял, кто из товарищей прав. Это позволяло ему заимствовать аргументы коллег и использовать их разногласия.

В 1929 году Сталин приступил к осуществлению первого пятилетнего плана; одновременно началась коллективизация села и ликвидация кулачества. Распоряжения центра были просты, непререкаемы, беспощадны. Коллективизация не увенчалась полным успехом — крестьяне начали жечь собственные амбары и резать скот, что угрожало параличом всей экономике страны. Это было крупнейшее, возможно единственное, политическое поражение Сталина. Когда число жертв голода и расстрелов исчислялось уже миллионами, он смягчил свою линию. Советская экономика даже сегодня зависит от крестьянства. Для того, чтобы создать партийные ячейки в каждой из десятков тысяч русских деревень, проверенных коммунистов просто не хватало. Многие «колхозные» деревни на деле представляют собой тесно спаянные семейные общины, следующие в первую очередь интересам семьи. Поэтому в 1949 году Сталин попытался объединить деревни в большие, тщательно контролируемые «агрогорода». Но и от этой идеи без лишнего шума отказались. Чтобы кормить растущие промышленные центры, России нужно все больше и больше зерна. До конца своих дней Сталин не осмелился повторить попытку, окончившуюся неудачей в 1929-33 годы.

Во время кризиса в деревне умерла его молодая (ей исполнился 31 год) жена Надежда; некоторые источники утверждают, что она покончила с собой, другие — что погибла от руки Сталина. Он с почестями похоронил ее на Новодевичьем кладбище в Москве, поставил на могиле мраморное надгробие. Сталин сказал: «Она умерла, и вместе с ней — последние теплые чувства к людям».

В 1934 году подспудное недовольство части большевиков вылилось в убийство Сергея Кирова, главы Ленинградского обкома и сталинского «подголоска» в Политбюро. Сталин немедленно отправился на место событий и взял руководство на себя. По его приказу 117 подозреваемых были расстреляны без суда; тысячи ленинградских партийцев отправились в Сибирь. Это стало началом волны репрессий. В 1935-1938 годах прошла серия процессов над всеми видными большевиками, не числившимися в сталинских лизоблюдах; в роли государственного обвинителя выступал Андрей Вышинский. Подсудимые, похоже, были полностью сломлены:

Вышинский: Как следует оценить ваши статьи и заявления, в которых вы выражали преданность партии? Как обман?

Каменев: Нет, хуже, чем обман.

Вышинский: Вероломство?

Каменев: Хуже!

Вышинский: Хуже, чем обман, больше, чем вероломство — может быть измена?

Каменев: Вы нашли самое подходящее слово!

Как-то Сталин поделился с Каменевым, тогда еще коллегой по Политбюро: «Выбрать жертву, подготовить тщательно удар, беспощадно отомстить, а потом пойти спать… Слаще этого нет ничего в жизни».

Сталин может спать спокойно

Один за другим «старые большевики» признавались во всех грехах; их уводили на расстрел. Репрессии достигли апогея в 1937 году, когда прошли тайные судебные процессы над виднейшими советскими генералами; вместе с ними были уничтожены тысячи офицеров, в том числе все сотрудники Генштаба, кроме двенадцати. Однако процессы представляли собой лишь вершину айсберга. ГПУ дотянулось до каждого городка и деревни, арестовывая мелких партийных чиновников, врачей, инженеров, служащих, и выбивая из них признания в измене и саботаже. В 1938 году Сталин скомандовал «стоп»; он приказал провести чистку среди самих палачей. Был осужден и расстрелян шеф ГПУ Генрих Ягода и большинство его сотрудников.

Всего в ходе репрессий в братских могилах ГПУ и гигантских сибирских лагерях сгинуло, возможно, до 7 миллионов человек. Но теперь Сталин мог вздохнуть с облегчением: он погубил много невинных людей, но вместе с колосьями под нож пошла и «сорная трава» — старая большевистская партия, главная потенциальная угроза его власти. Он спал спокойно. Партийные кадры нового поколения, которые он сам подобрал и подготовил, были простыми функционерами, послушными бюрократами со смертельным страхом в душе.

Он отбирал практиков, презирая кабинетных мыслителей и идеалистов — тех самых, кто в бурные тридцатые пополнял ряды компартий в других странах. Сталин был гениальным управленцем — умевшим признавать свои ошибки и скрывать их последствия. Подбирать преданных людей, использовать их таланты и держать в узде их амбиции, возвышать и низвергать с Олимпа, льстить и запугивать, карать и миловать — все это требовало немалого искусства. Сталин правил, тщательно регулируя соперничество между подчиненными, оставаясь при этом над схваткой, и сохраняя неторопливое хладнокровье.

Из старых большевиков в живых оставался только один, и Сталин отправил по его следу своих новых оперативников. На другом конце света — в Мехико — молодой испанский коммунист Меркадер (псевдоним Моннар) вместе с помощником, коммунистом из Нью-Йорка, разыскал Троцкого и убил его ледорубом.

Идеология

Массовые репрессии кое-чему научили Сталина: он осознал, какую власть над людьми имеет идеология. Со времен смерти Ленина он постоянно, до тошноты, повторял старые ленинские лозунги. Теперь же он начал создавать миф о непогрешимости ленинско-сталинского учения. Каждый советский писатель, поэт, музыкант и художник должен был работать на этот миф, неустанно повторяя одни и те же догмы. Именем Сталина назвали самую высокую гору в СССР, как минимум 15 городов, множество заводов и улиц. Его собрания сочинений выходили многомиллионными тиражами. Созданный учеными сплав окрестили «сталинитом», в его честь назвали новый сорт орхидей. Каждое утро школьники, стоя у парт, хором произносили: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

К 1939 году, к моменту пакта с Гитлером, сталинский миф уже был «доведен до ума»; даже этот циничный сговор не смог его поколебать. Впрочем, двумя годами спустя, тезис о непогрешимости «вождя народов» не помешал немецким войскам захватить всю западную часть России. За четыре месяца они достигли окраин Москвы и Ленинграда: отчасти это стало возможным благодаря переходу на сторону врага сотен ненавидевших Сталина русских генералов, и массовой сдаче в плен 4 миллиона крестьян в солдатских шинелях. Но миллионы других русских солдат держались стойко, да и удача не изменила вождю: в дело, как и 130 лет назад, когда Москву захватил Наполеон, вступил «генерал мороз».

В годы войны направленность пропаганды изменилась: прежние марксистские лозунги отошли на второй план, акцент делался на патриотизме. «Пусть вдохновляет вас … мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!» — говорил Сталин. В эти годы жестокая и громоздкая индустриализация первых пятилеток принесла свои плоды. Долгой зимой 1941-42 годах уральские заводы тысячами выпускали танки, пушки и самолеты, которые позднее дополнил поток вооружений из США и Британии. Когда один посетитель-американец пытался объяснить Сталину, что рост военного производства в США сдерживают забастовки, тот спросил: «У вас что, полиции нет?»

За эту зиму Сталин создал новую армию, мобилизовав всех здоровых мужчин и женщин в стране. Он лично руководил боевыми действиями, не покидая Кремля. В разгар тяжелых боев в Сталинграде, когда генералы просили о помощи, он сказал начальнику Генштаба Василевскому: «Пусть хныкают и жалуются сколько угодно, не обещайте им никаких подкреплений. Не давайте им ни батальона с московского фронта». Незадолго до конца войны, во время визита в Москву, Тито услышал телефонный разговор Сталина с маршалом Малиновским, чья наступающая армия была остановлена противником: «Вы там спите, спите! Вы говорите, у вас нет танковых дивизий? С танками и моя бабушка смогла бы воевать. Пора вам пошевелиться. Вы меня поняли?»

Сталинские армии пробили дорогу в Берлин — ценой почти в 8 миллионов жертв — и все земли, что заняли его войска, он сохранил за собой.

Логика с двойным дном

В 1943 году, когда немцы еще оставались на российской земле, Сталин решил, что пришло время переговоров с союзниками. «Думаю, я смогу справиться со Сталиным на личном уровне. . .» – с уверенностью заметил Франклин Рузвельт в письме Черчиллю. В Тегеране Сталин убедил американского президента поселиться в российском посольстве. Когда Черчилль поднял вопрос о международном надзоре над выборами в Польше, Сталин отрезал: «Этого делать нельзя. Поляки — независимый народ, и они не потерпят, чтобы над их выборами надзирали другие». Британский премьер упомянул о Ватикане; в ответ Сталин осведомился: «А сколько у папы Римского дивизий?» Позднее Черчилль вспоминал: «Сталин говорил, что чужого русским не нужно, ну разве что они “откусят кусочек” от Германии».

Год с лишним спустя, в Ялте, Сталин в обмен на обещание вступить в войну с Японией потребовал передать СССР Порт-Артур, Дайрен и Курильские острова. «Я лишь хочу вернуть России то, что у нее отняли японцы», — пояснил он. «Это предложение, — заметил Франклин Рузвельт, — представляется весьма разумным».

Во время переговоров с коммунистическими лидерами Сталин тоже призывал к разумному подходу — руководствуясь такой же логикой. Объяснив Тито, что он согласился считать Югославию совместной советско-британской сферой влияния, он попросил его восстановить на троне короля Петра. «Я не говорю, что это навсегда, — заметил он. — Верните его на время, а затем, в подходящий момент, вы сможете всадить ему нож в спину». Ему донесли, что югославские партизаны носят на пилотках красные звезды. «Зачем вам звезды? — спросил он Тито. — Вы пугаете англичан. Форма — не главное».

Всегда готовый ждать нужного момента, он велел Мао Цзедуну договориться с Чан Кайши, распустить свою армию, и не пытаться захватить власть в Китае. Однако в 1949 году Мао изгнал Чан Кайши с территории континентального Китая и провозгласил Китайскую Народную Республику. Дальше он начал действовать по опробованной схеме: чистка — укрепление власти — новая чистка. Присоединение четырехсотмиллионного Китая к двухсотмиллионной России стало апогеем распространения коммунизма по планете. Сталинская империя занимала теперь четвертую часть суши, на ее территории проживала треть населения Земли. До него ни одному человеку в истории не удавалось создать столь гигантской империи. Такой она остается и после его смерти: только у нее больше нет Сталина — человека, творившего бесконечные злодеяния, и добивавшегося необычайных успехов.

May 12, 2015 Posted by | boļševiki, gulags, komunisms, noziegumi pret cilvēci, nāves nometnes, PSRS, represijas, Staļins, Vēsture | Leave a comment

   

%d bloggers like this: