Noziegumi pret cilvēci

Marksisma_ideoloģijas_iedvesmotie_noziegumi_pret_cilvēci._Jaunpienesumi_vietnei_http://lpra.vip.lv

1941. gada 14. jūnija “trūkumi”

Foto - LETA

Foto – LETA

Kas Latvijā notika 1941. gada šausmīgajās jūnija dienās, sniedz arhīvā saglabātie atsevišķu LK(b)P apriņķu komiteju un represīvo iestāžu darbinieku atskaites ziņojumi par pašu deportācijas norisi.

Kad 1941. gada 16. maijā PSRS iekšlietu tautas komisārs L. Berija un PSRS valsts drošības tautas komisārs V. Merkulovs nosūtīja J. Staļinam VK(b)P CK un PSRS TKP lēmuma projektu “Par pasākumiem Lietuvas PSR attīrīšanai no pretpadomju, kriminālajiem un sociāli bīstamajiem elementiem”, tajā pēdējā brīdī līdzās “Lietuvas PSR” ar roku tika pierakstīts arī “Latvijas un Igaunijas PSR”. Lēmuma projekta 9. punkts “Arestus un izsūtīšanu Lietuvā veikt mēneša laikā” bija aizstāts ar “Arestēšanas un izsūtīšanas operāciju Lietuvā, Latvijā un Igaunijā pabeigt trīs dienu laikā”.

Būtisku papildinājumu ziņām par to, kas Latvijā notika šajās trijās šausmīgajās jūnija dienās, sniedz arhīvā saglabātie atsevišķu LK(b)P apriņķu komiteju un represīvo iestāžu darbinieku atskaites ziņojumi par pašu deportācijas norisi.

LK(b)P Jelgavas apriņķa komitejas organizatoriskās nodaļas vadītājs Špeņevs 1941. gada 18. jūnija ziņojumā LK(b)P CK sūdzējies: “Šajās dienās paveiktā šķiriski naidīgo elementu izņemšanas akcija Jelgavas apriņķī tika sagatavota un paveikta nepareizi. Izņemšanai paredzētie aizsargi zināja par gaidāmo operāciju, kā rezultātā daudzi no viņiem paslēpās, pirms pie viņiem ieradās ar izņemšanas orderiem.” Biedrs Špeņevs minēja “nepareizās rīcības” piemērus. Tā Jelgavas apriņķa Valsts drošības tautas komisariāta (VDTK) un Iekšlietu tautas komisariāta (IeTK) darbinieki (priekšnieks Bunga) iedzīvotājos esot radījuši nojausmu par gaidāmo operāciju vēl 22 – 23 stundas pirms tās sākuma. Jau 13. jūnijā plkst. 11 dienā apriņķa izpildkomitejas priekšsēdētājam bija dots “nepareizs” norādījums, lai viņš nosūtītu pagastu izpildkomitejām telegrammu par visu partorgu, komsorgu un pagasta izpildkomiteju priekšsēdētāju ierašanos Jelgavā līdz 13. jūnija plkst. 14, un par aktīva dežūrām ar zirgiem pagastu izpildkomitejās. Tādējādi pie Jelgavas Arodbiedrību nama, kur bija jāierodas visiem izsauktajiem, līdz plkst. 17 sabrauca ap 40 kravas un vieglo automašīnu, bija nostādīti sargi. Instruktāžai vajadzēja sākties plkst. 21, taču pats instruktāžas noturētājs Vasiļjevs aizkavējās un ieradās tikai pusnaktī. Līdz ar to instruktāžu pabeidza 14. jūnija rītā plkst. 5, turklāt, pēc Špeņeva domām, nav bijis pareizi sacīt, ka operāciju var veikt visu dienu, kas procesu novilcis līdz vakaram. Tā Bēnes pagastā apcietinātāji ieradās tikai 14. jūnijā plkst. 17, bet Penkules pagastā aizveda četru aizsargu ģimenes ar bērniem, kamēr vīri bija paslēpušies jau 13. jūnija vakarā. “Partijas pilsētas komitejas un apriņķa komitejas sekretāri no operācijas vadības norobežojās, un viņi pat nezināja, kas notiek,” norādījis ziņotājs.

“Orgānu vājums” Tukumā

Par deportācijas norisi Tukuma apriņķī visizsmeļošāk ziņots LK(b)P CK un LPSR TKP pilnvarotā Beloglazova un LPSR IeTK pilnvarotā Vasenkova 1941. gada 19. jūnija ziņojumā J. Kalnbērziņam “Par LK(b)P CK un LPSR TKP speciālā uzdevuma izpildi Tukuma apriņķī”. Tajā norādīts: “1941. gada 9. jūnijā notika paplašināta partijas apriņķa komitejas sēde jautājumā par LK(b)P CK un LPSR TKP speciālā lēmuma izpildi, kurā piedalījās arī partijas aktīvs un VDTK un IeTK pārstāvji. Tika pieņemts lēmums: “Komandēt partijas vadošo daļu ar partijas aktīvu uz pagastiem ar detalizētu viņu praktiskās darbības plānu, lai izpildītu CK un LPSR TKP speciālo uzdevumu. Šajā darbā bija aizņemti 17 pilsētas komunisti un pagastu partijas–padomju aktīvs.”

Dienu pirms deportāciju sākuma tika noturēta otra paplašināta apriņķa komitejas sēde, kurā izklāstīja kompartijas un padomju aktīva uzdevumus gaidāmajā operācijā, “lai attīrītu apriņķi no sociāli bīstamiem elementiem”. Pašai operācijai bija mobilizēti 85 cilvēki no partijas–padomju aktīva, 37 no strādnieku gvardes. Pēc tam 13. jūnijā plkst. 22 sasauca visus operācijas dalībniekus kopā ar IeTK un VDTK personālsastāvu un sarkanarmiešiem, kuri ieradās apriņķī. Šajā sanāksmē visi dalībnieki tika sīki iepazīstināti ar uzdevumu, instruēti detaļās un tehnikā. Saņēmuši instrukcijas, viņi devās uz vietām, kur tiem bija jāizpilda plānotie operatīvie uzdevumi. Savukārt 16. jūnijā jau tika sasaukta partijas apriņķa komitejas sēde, lai apriņķa komiteju atbildīgie pilnvarotie atskaitītos par deportācijām pagastos un partijas–padomju aktīvs saņemtu uzdevumu “veikt partijas masu izskaidrošanas darbu iedzīvotāju vidū”.

Ziņojuma sadaļā “Operācijas sagatavošana un izpilde, lai izņemtu pretpadomju elementus” Beloglazovs un Vasenkovs norādīja: “Operācijas sagatavošanu, organizāciju un izpildi, kā arī operatīvā plāna sastādīšanu vadīja apriņķa piecnieks šādā sastāvā: priekšnieks Leimanis, LPSR VDTK pilnvarotais Koltins, IeTK pilnvarotais Vasenkovs, partijas apriņķa komitejas pilnvarotais biedrs Mazjēcis un LK(b)P CK un LPSR TKP pilnvarotais biedrs Beloglazovs. Operatīvais piecnieks operāciju izveda pēc iepriekš izstrādāta plāna, kurš bija saskaņots un piemērots apriņķa apstākļiem. Bija izveidotas operatīvās grupas pa četriem pieciem cilvēkiem katrā, nozīmēti un instruēti grupu vecākie. Viņiem tika izsniegtas visas arestam paredzētās lietas un doti papildnorādījumi operatīvajām grupām par aresta īpatnībām katrā atsevišķā gadījumā.” Operācija visā Tukuma apriņķī bija jāuzsāk pusnaktī no 13. uz 14. jūniju. Pēc plāna bija jā­arestē 148 “ģimenes galvas”, taču arestēja “tikai” 131. Partijnieki un čekisti aizveda 318 “tautas ienaidnieku” ģimenes locekļus. Taču atskaitē arī teikts, ka 11 “aizbēga vai paslēpās no aresta”, pieci bija aizbraukuši uz Rīgu, Jelgavu vai neatradās uz vietas, viens bija slims. Tukumā cilvēku izraušanu no mājām pabeidza lielākoties jau plkst. 6 no rīta, kamēr pagastos tā ievilkās līdz 14. jūnija vakaram: “Pats ešelons (vagoni) ar izvestajiem bija aizturēts un stacijā “Tukums 2″ nostāvēja apmēram divas diennaktis.”

Arī Beloglazovs un Vasenkovs atzīmējuši “operācijas negatīvās puses”. Proti, katrai operatīvajai grupai dots uzdevums arestēt 4 – 5 ģimenes, bet tās bija izvietotas dažādos attālumos cita no citas, kas radījis grūtības ātrai “darba” beigšanai un konspirācijas saglabāšanai. Daļa aktīvistu un miliču netika galā ar kratīšanas protokolu un īpašumu aprakstu sastādīšanu. Uz pagastiem bijis atkārtoti jāsūta kompetentāki aktīvisti un jānovieto apsardze. No Rīgas Tukuma apriņķim palīgā atsūtītie 25 strādnieku gvardisti uz vietas ieradušies trīs stundas vēlāk par operācijas sākumu, līdz ar to netika pilnībā izmantoti. Tāpat no Rīgas sūtītie VDTK operatīvo grupu vecākie ieradušies tikai vienu divas stundas pirms operācijas sākuma, kamdēļ nav paguvuši labi iepazīties ar stāvokli uz vietas. “VDTK apriņķa daļa un IeTK apriņķa daļa no 1800 uzskaitītiem aizsargiem, bijušajiem policistiem un citiem pretpadomju elementiem izņemšanu noformēja tikai 131. Šo orgānu darba vājums ir izskaidrojams ar vadības pieredzes trūkumu, štatu nokomplektēšanu un pieredzējušu operatīvo darbinieku trūkumu,” minēts ziņojumā.

“Neizturēja nervi”

Deportācijas norisi Rēzeknes apriņķī ziņojumā LPSR valsts drošības tautas komisāram S. Šustinam 19. jūnijā aprakstījis LPSR VDTK pretizlūkošanas daļas 2. nodaļas priekšnieks V. Saveļjevs. Viņš pēc Šustina pavēles bija turp komandēts, “lai organizētu un palīdzētu visādā veidā kontrrevolucionāro elementu izņemšanas operācijā no LPSR Rēzeknes apriņķa”. “Operācija ilga no rītausmas līdz nākamās dienas pusnaktij. Aizkavēšanās laika ziņā notika sakarā ar operācijas vietu lielo attālumu no iekraušanas punktiem ešelonos un vispār no dzelzceļa, attālumā no 50 līdz 100 km pa lauku ceļiem. Pēc ešelona nosūtīšanas ar arestētajiem un izsūtāmajiem tika konstatēts, ka operācijā nav realizētas 22 lietas. Pēc steidzami veiktajiem operatīvajiem pasākumiem uz 1941. gada 18. jūniju visos apriņķa 19 pagastos un Rēzeknes pilsētā palika neizsūtīti 12 cilvēki,” sūkstījās čekists. “Pārrāvums” bija izveidojies no Atašienes pagasta, kas atradās vistālāk no apriņķa centra un kur viensētas bija ļoti izkaisītas, līdz Daugavpils apriņķa robežām: “Neraugoties uz triju pastiprinātu operatīvo grupu izveidošanu, no arestam paredzētajiem septiņiem cilvēkiem tika aizturēti tikai divi. Dienā aizturēja vēl vienu cilvēku, bet pārējie četri, pēc saņemtajām ziņām, operācijas dienā paslēpās mežā. Bēgļu meklēšanas operācijas pēdējās dienās tika noskaidrots, ka šīs personas slēpjas mežā un gatavojas organizēt visus no Rēzeknes apriņķa, kaimiņu – Daugavpils apriņķa un citu apriņķu pagastiem izbēgušos. Viņi cenšas dabūt ieročus, lai viņu aizturēšanas mēģinājumos izrādītu bruņotu pretestību (nepārbaudītie aģentūras ziņojumi).” Čekistiem netīkams incidents notika Makašēnu pagasta Jaškānu sādžas Usnes viensētā, kur bija paredzēts arestēt divus aizsargu komandierus, brāļus Meikulu (dz. 1913. g.) un Josifu (dz. 1907. g.) Usnes. Viensēta atradās pie meža. Uz mājām veda tikai taciņa. Operatīvā grupa “Usnēs” aizturēja trešo brāli – Pēteri Usni (dz. 1916. g.). Viņu nogādāja Rēzeknes apriņķa VDTK daļā nopratināšanai, lai noskaidrotu, kur varētu slēpties meklētie. Pēteris liedzās, skaidrojot, ka nezina brāļu atrašanās vietu. Vēlāk viņš nosauca vairākas vietas, kur tie it kā slēpjoties līdz ar citiem aizbēgušajiem. Saveļjevs personīgi noorganizēja VDTK darbinieku un miliču operatīvo grupu VDTK apriņķa daļas izmeklētāja Priļepaševa vadībā, lai tā vakarā pārmeklētu nopratinātā minētās vietas. Cilvēku tvarstītāji atkal apmeklēja arī “Usnes”. Noskaidrojās, ka tikmēr paslēpies ģimenes galva Gavrila Usne, “liels kulaks”, kā teikts ziņojumā. Acīmredzot čekisti palaida Pēteri Usni mājā, bet paši iekārtoja pie viensētas slēpni, ko viņš nezināja: “Nakts bija tumša, un, tikko Usne izgāja no mājām un pārgāja pusei no pagalma, viņš ātri metās uz šķūņa tumšo pusi, pārskrēja pāri pagalmam, izskrēja uz aruma un sāka skriet uz meža pusi. Izliktās apsardzes brīdinājuma saucieniem Usne nepievērsa uzmanību. Usne turpināja slēpties un noskrēja no viensētas pa arumu 50 soļus un tad pēc otrā šāviena tika nošauts uz vietas. P. Usnes līķis prokurora un ārsta klātbūtnē tika aprakts biezā mežā, 40 km no notikuma vietas.” Operatīvās grupas priekšnieks Priļepaševs paskaidrojumā norādīja, ka Pēteri Usni nošāvis, jo viņam neizturējuši nervi – bijusi “nakts un tuvumā mežs” un bijis bail, ka Usne var paslēpties un visu paziņot brāļiem.

Jau 1945. gada 10. jūnijā pilnīgi slepenā ziņojumā PSRS VDTK “A” daļas priekšniekam A. Gercovskim LPSR valsts drošības tautas komisāra vietnieks J. Vēvers cita starpā norādīja:

“Visbeidzot nepieciešams izlemt jautājumu par 1941. gadā izsūtīto ģimenes locekļiem, kuri kaut kāda iemesla dēļ tajā laikā palika neizsūtīti (nebija mājās, slimoja, noslēpās utt.). Šie ģimenes locekļi palika neizsūtīti tikai kara apstākļu dēļ. Rodas jautājums, vai nevajadzētu viņus izsūtīt tagad, lai apvienotos ar ģimenes lielāko daļu.” Gercovskis atbildē Vēveram norādīja, ka izsūtīt no Latvijas represēto ģimenes locekļus tagad varot tikai ar PSRS IeTK Sevišķās apspriedes lēmumu.

June 11, 2015 Posted by | deportācijas, represijas, REPRESĒTIE | Leave a comment

Krusts mūžīgā sasaluma zemē

Kā dzīvoja un gāja bojā deportētie lietuvieši
Raksts krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)

Крест в вечномёрзлой земле

Четырнадцатого июня 1941 года отряды чекистов начали массированные аресты в Литве, Латвии и Эстонии. По приказу Сталина людей собирали и депортировали на трудовые спецпоселения в Сибирь и дальше. В вагонах для скота десятки тысяч людей увозили с места их рождения. Семью Дали Гринкевичюте, отрывки из воспоминаний которой мы публикуем ниже, вместе с другими их соотечественниками выгрузили на берегу моря Лаптевых  и оставили без ничего. Люди из спецпоселений этих мест в литературе теперь названы «лаптевцами». Огромное количество депортированных никогда не смогли вернуться на родину, огромное количество депортированных умерло в первую же зиму после высылки.

Даля-Мария Гринкевичюте

 

Иллюстрации, использованные в тексте, выполнены литовским художником Гинтаутасом Мартинайтисом, который родился в 1935 году, в 1941 был вместе с семьёй депортирован в Сибирь, а в 1942 – перевезён на остров Трофимовск в дельте реки Лены. Этот остров стал самым массовым местом смерти и захоронения депортированных литовцев. Доступны фотографии оттуда 2008 года. По некоторой информации в 2014 году остров Трофимовск полностью погрузился под воду.

На Север нас везли около трех месяцев. Сначала в переполненных вагонах, где не только сесть, но и пошевелиться было невозможно. Потом на баржах по реке Ангаре, затем грузовиками по диким лесам от Ангары до Лены. И снова на баржах, уже по Лене прямо на Север. Усть-Кут, Киренск, Олекминск, Якутск, Кюсюр, Столбы. И все дальше и дальше на Север. Уже 800 км севернее Полярного круга. Редели, редели и вовсе исчезли леса, потом и кусты, не видно поселков на берегах. Так куда же нас везут? Уже и берегов не видно. Сколько глаз хватает — вода и вода… Волны большие как в море. Устье Лены. Море Лаптевых. Чувствуется ледяное дыхание океана. Конец августа, а холод как глубокой осенью.

Наконец остановились. Перед нами — необитаемый остров. Нет ничего. Никаких следов человека: ни дома, ни юрты, ни дерева, ни кустика, ни травы — одна скованная вечной мерзлотой тундра, покрытая тонким слоем мха. И деревянная доска, прибитая какой-то арктической экспедицией с надписью, что остров назван Трофимовским. На высокий берег острова был переброшен деревянный трап и нам велели высадиться: четыремстам литовским женщинам, детям, старикам и нескольким мужчинам. Потом мы выгрузили доски, кирпичи, и пароход, развернувшись, заспешил обратно — приближалась зима. А мы остались на необитаемом острове без крыши, без теплой одежды, без еды, совершенно неподготовленные к зимовке в Арктике. Почти в это же время на остров привезли несколько сот финнов из окрестностей Ленинграда. Их вывезли по национальному признаку, хотя отцы и деды с незапамятных времен жили в тех местах. Смерть начала косить их первыми. Нужно было срочно строить землянки, юрты, бараки, потому что зима была уже не за горами. Но начальники, собрав работоспособных парней и мужчин, не дали им времени для строительства жилища, а увезли на другой остров ловить рыбу для государства. Тогда мы, женщины и дети, бросились как умели строить из кирпичей и мха бараки. Руками срывали с вечно мерзлой тундры мох и укладывали его между кирпичей вместо бетона: слой кирпича, слой мха. Крыши барак не имел, её заменил дощатый настил, утепленный мхом и песком. Через щели в потолке метель заносила лежащих на нарах людей снегом. Одному человеку на нарах полагалась 50 см.

Это была огромная ледяная могила с обледеневшими потолком, стенами и полом. Часто волосы лежащих на нарах примерзали к стенам. В ноябре началась полярная ночь. От голода, холода, цинги и других болезней люди начали умирать. Тогда еще можно было всех спасти. В устье Лены, на берегах моря Лаптевых, на островах Тумате, Бобровском, Сасылах за 100-120 км жили эвенки, которые промышляли рыбу и песцов. У них были запасы рыбы, достаточно собачьих упряжек, они хотели вывезти людей к себе в теплые юрты. Но начальники не разрешили и обрекли нас на гибель. Группа парней финнов и литовцев, человек пятнадцать, пытались пешком по льду выбраться с Трофимовского к эвенкам, но в пути все до одного погибли — заблудились и замерзли. Запомнилась фамилия лишь одного из них — Забела. К середине полярной ночи в нашем бараке №10 из 30 человек на ногах держались и выходили на работу только несколько женщин и я.

Нас посылали за 7—10 км искать занесенные с верховьев Лены бревна. Вырубали их изо льда и, запрягшись в веревочные лямки, волокли на Трофимовский для отопления квартир начальников и конторы. Взять в барак хоть одно полено не имели права. Самым трудным было затащить санки с бревнами на высокий берег обледеневшего острова Трофимовского. Сил не было, ноги обернутые, оледеневшей мешковиной, скользили. Веревочные лямки растирали плечи до кровавых ран. Другие лежали на нарах опухшие от голода или уже не могли подняться от истощения и цинги. Цингой болели все без исключения. Никаких витаминов мы не получали. Без боли крошились зубы, десна кровоточили. В мышцах открывались незаживающие трофические язвы. Ходить становилось все труднее от общей слабости и кровоизлияний в мышцы и суставы. Казалось десятки иголок и тонких лезвий впиваются в мускулы, каждый шаг вызывал боль, а утром трудно было вставать. Только на цыпочки. Чаще всего цинга поражала коленные суставы. Из-за сильного кровоизлияния в них невозможно было выпрямить ноги.

Так и оставался человек лежать на нарах со скрученными ногами, с посиневшими, раздутыми суставами. Потом начинался понос и смерть. Однажды, когда мы приволокли сани с бревнами, нас позвали в контору. Освободившись от лямок, мы вошли. Нам сказали, что мы получим зарплату за полмесяца. Каждая получила по трехрублевой купюре (по теперешним деньгам  30 коп.). И тут же начальник Травкин начал свою проповедь: «…надо сделать свой вклад в оборону страны, нужны пожертвования на оружие…» Заранее был сделан список и указана сумма против каждой фамилии — 3 рубля. Осталось только расписаться. Перед нами стоял сытый ухоженный господин: в элегантном кителе из американской диагонали, в легких меховых сапогах, отдохнувший, чисто выбритый, пахнущий одеколоном, розовощекий. Он говорил легко и складно, словно о пустяках, говорил будто не видя перед собой еле державшихся на ногах чуть живых людей с желтыми восковыми лицами, впавшими глазами, в отрепьях и вшах, держащих в руках эти несчастные 3 рубля, с таким трудом заработанные. Говорил будто не понимал, что без них мы не купим даже пайки хлеба. Мы расписались и каждая вернула свою трешку. Больные в бараке просили воды. Нужно было растапливать лед и снег. Дров не было. Поэтому каждый вечер Я пробиралась на склад, утаскивала пару досок и тайком приволакивала их в барак. Затапливала «барабан» (половина железной бочки), кипятили воду, нагревали для больных кирпичи к ногам, сушили обувь и повязки для лиц. Во время топки иногда с потолка начинала капать. и на постелях появлялись корки льда. Шел 1942 год. Сочельник. На нарах с опухшими ногами и лицом, даже глаз не видно, лежала без сознания моя мать. Она мочилась почти одной кровью. Это было острое воспаление почек. Лежала на мешке, набитом стружками. Обняв её, я грела её своим телом, умоляла не умереть, клялась, что увезу ее в Литву. Всеми силами своей души я молила Бога о чуде, не дать ей здесь умереть. Она не слышала, как в наш занесенный снегом барак зашли могильщики и спросили, где труп Гринкевичене.

Потом меня повели в суд. За два дня до этого, когда я притащила две краденые доски, разрубила их и развела огонь, в барак зашли два начальника: Свентицкий и Антонов. По щепкам в снегу они легко нашли вора. Составили акт и отдали под суд. Суд происходил в соседнем бараке. Стоял стол, покрытый красной материей. На нем горела свеча. На скамье подсудимых нас сидело семеро. Пятеро за доски, двое — за хлеб: Платинскас и Альбертас Янонис, студент Каунасской театральной студии из Шяуляй. Мать Альбертаса Янонене, умирая с голоду, умоляла сына дать ей хоть крошку хлеба, и Альбертас с Платин-скасом ночью залезли в пекарню. Все бы кончилось благополучно, если бы они, взяв немного хлеба, вернулись в барак. Может быть и мать не умерла бы от голода. Но почуяв запах хлеба, парни не выдержали и набросились на него. Поедая хлеб, они от слабости потеряли сознание. Там их утром и нашли. Насчет досок обвиняемые объяснялись по-разному. Первый сказал, что хотел сделать гроб для умершего ребенка, другие уверяли, что нашли их. Я на скамье подсудимых сидела последней. Суд военного времени скорый. За полчаса судья опросил шесть человек и обратился ко мне, признаюсь ли я, что воровала доски, т.е. социалистическую собственность. — Да, воровала. — Может быть вас послал кто-нибудь из взрослых? Скажите — кто, и мы вас судить не будем. — Меня никто не посылал. Суд удалился на совещание. Мы семеро ждали приговора. Никто не думал о величине наказания, это не имело никакого значения. Год или десять лет — все равно. В лагерь в Столбах погонят по снегу 50 км. Всем ясно, в том числе и судьям, что никто туда не дойдет. Каким бы ни был приговор — это смерть. Мамочка должно быть уже умерла. Конец мучений совсем близок. Приговор: за хлеб Альбертасу Янонису и Платинскасу — по три года. За доски — всем по году. Меня оправдать за признание. Почему? Они защищались, хотели выжить, но пойдут на смерть, а меня оставили. Зачем? Возвращаюсь в барак. Холодно, темно. Жукене зажигает лучину, вижу чудо: мамочка начинает приходить в сознание. Нет воды. И я снова иду на склад воровать доски. Светлая, удивительная рождественская ночь.

Через несколько дней всех осужденных и тех, кого судили, на другой день, выгнали вооруженные охранники. Вскоре началась пурга. Мы считали их погибшими. Но на другой день двое вернулись: Рекус из Сейрияй и шестнадцатилетний мальчик Бера Харамас из Каунаса с обмороженной рукой. Оба были осуждены за доски. Рекус весь заледеневший, чуть живой упал в бараке на пол и зарыдал: «О, Христос, Христос, неужто твой крест был так тяжел?» Он рассказал, что началась пурга, люди потеряли ориентацию. Конвойные побросали оружие и стали прижиматься к арестованным. Решили вернуться, но не разобрались в какой стороне Трофимовский. Каждый указывал другое направление. Так и пошли в пургу каждый своим путем. Погибли все одиннадцать «осужденных» и охранники. Весной мы видели их трупы на льдинах, плывущих в море Лаптевых. Среди них были юноши Дзикас и Лукминас Бронюс из Кедайняй. Они также, как Янонис с Платинскасом были осуждены за хлеб. Их истории похожи, трагические судьбы одинаковы. Изголодавшиеся Дзихас и Бронюс пытались получить в магазине вторично несколько сот грамм хлеба. Хлеба им не дали, сильно избили и повели в суд. И заплатили они за тот несъеденный хлеб своими жизнями.

Обмороженная рука Беры почернела, ткань омертвела. Он мучился несколько суток и рыдал: «За что мне отрежут руку?» Когда пурга улеглась, его на собаках, увезли в порт Тикси. Там ему ампутировали руку до плеча. Такова была цена доски… С декабря 1942 г. для вывоза трупов понадобилось уже две бригады. В каждой работало по четыре человека: Абромайтене Мальвина — жена учителя из Меркине, Марцинкевичене Альбина, Петраускас — учитель из Ша-уляй, Дуидулене — жена полковника Литовской армии, Абромайтис Йонас — учитель, Виткевичюс Стяпонас — из Шяуляй (умер от голода), Тамуленене Теофилия, Тамулевичюс — капитан Литовской армии из Мариямполе, Таутвайшене — шведка (в 1956—57 гг. уехала в Швецию). Возчики сами были изголодавшимися и слабыми, поэтому, привязав к ногам трупа веревку, общими усилиями выволакивали его из барака. Потом умерших клали на санки и, впрягшись в лямки, отвозили на несколько сот метров от барака. Там трупы сваливали в общую кучу. На обледеневших стенах оставались примерзшие волосы покойных.

Когда умерла Гамзене, у нее под одеждой, -на груди, оказался маленький кусочек хлеба. Один из тащивших её тут же вытащил хлеб, отряхнув с него вшей, тут же съел. Как-то раз одна женщина, жена учителя, заметила в ночном горшке около дома начальника Свентицкого кусочек хлеба, выковыряла его из замерзшего г… и съела. Если свирепствовала пурга, покойники по несколько дней оставались на нарах рядом с живыми. Даниляускене, жена директора Мариямпольской гимназии, умерев, три дня лежала рядом со своим сыном Антанасом и другими, уже не встававшими. Весь барак был под снегом. Попасть в него можно было только ползком через узкую нору, прорытую в снегу. Абромайтене попросила сына поискать какой-нибудь платок, чтобы прикрыть лицо умершей матери. Но он сам лежал со скрученными ногами и не мог вставать. Когда умершую Даниляускене за ноги тащили из барака через узкий проход в снегу, Антанас кричал вслед: «Прости, дорогая мамочка, что не могу тебя проводить…» Умершая в нашем бараке Акочайтене, жена рабочего типографии из Каунаса, также пролежала на нарах рядом с живыми несколько дней. Когда в Тит-Ары умер Матулис (из Каунаса), его жена неделю скрывала это, лежала рядом с телом мужа, чтобы получить его пайку хлеба. Но вскоре и сама умерла с голоду. В Бобровске было несколько тонн мороженой рыбы. Она бы спасла от голода всех ссыльных литовцев и финнов острова Трофимовского. Но начальники не дали её людям, сгноили. В 1943 г. летом её всю выбросили в море Лаптевых. Однажды в наш барак пришли два человека: мужчина и женщина. У каждого в руках был узелок. Было темно и они спросили, есть ли в бараке дети. Дети были. Когда их глаза привыкли к темноте, они увидели одного из них: на полу лежал умерший от голода и цинги десятилетний Ионукас Барнишкис из Мариямполе. Они сказали, что они из Ленинграда. В Ленинграде умер их единственный сыночек. Сегодня годовщина его смерти. В память о нем, несчастные родители собрали за три дня свои пайки хлеба и принесли голодающим литовским детям. Из-под тряпья всовывались высохшие от голода детские ручонки и ленинградцы в каждую из них вкладывали по кусочку хлеба. Маленький мученик Ленинградской блокады после смерти протягивал руку помощи своим гибнущим сверстникам. Когда умирали родители, детей забирали в отдельный барак для сирот. Условия были такие же, смертность детей еще большая. Голодные дети сдирали руками лед с окон и сосали. Дети умирали один за другим. Возчики покойников часто находили на снегу у дверей детского барака мешки с детскими трупиками-скелетиками. Сколько их было в мешке, неизвестно, их бросали в общую кучу, не развязывая.

Два мальчика-финна, 12 и 13 лет в том бараке для сирот повесились. Это видела тринадцатилетняя Юзя Лукминайте из Кедайняй, которую туда поместили после смерти родителей и двух старших братьев. Маленькая Юзя плакала, вспоминая смерть родителей и особенно последнего шестнадцатилетнего брата. Умирая от голода, братишка все ждал обещанного хлеба. Но так и умер с протянутой рукой, не дождавшись. А хлебушек ему вложили в мертвую руку.

В 1943 г. в феврале мы поняли, что погибнем все. Смертность дошла до критической точки. Стоял жестокий мороз, завывала пурга, особенно неистовая перед окончанием полярной ночи и появлением солнца. Бараки не отапливались вовсе и у умирающих обмораживались руки и ноги. Истощенные до предела, лежали почти все, не вставая несмотря на понос. Люди были усыпаны вшами. Они кишели даже в бровях и на ресницах. Наступал конец… И когда не оставалось уже никакой надежды, в Трофимовске появился человек, который спас от смерти оставшихся. Это был врач Самодуров Лазарь Соломонович. Он заходил в каждый барак, увидел, что делается и начал энергично действовать. Отважно схватился с начальниками Трофимовска, которые жили в теплых, построенных нами из бревен домах, были с головы до ног одеты в меха, обуты в меховые унты или валенки, ели досыта присылаемые союзниками из Америки хлеб, сахар, масло и свиные консервы (все продукты, за исключением соли, были привезены из Америки через порт Тикси). Основным их занятием была отправка быстрыми темпами на тот свет литовцев и финнов. Ради этой важной «работы» Маврин, Свентицкий, Травкин, Гуляев, Аношин и другие избежали фронта. Уже на другой день мы получили по миске горячего горохового супа, по полкилограмма мороженой рыбы, которую по совету врача ели в сыром виде, чтобы не пропала аскорбиновая кислота. Он затребовал из склада несколько мешков гороха, прорастил его, и вскоре в каждый барак принесли пророщенный горох (с ростками). Каждый получал по горсточке, примерно полстакана. Выдали на каждого человека и по несколько килограммов канадской муки. Голод и цинга понемногу начали отступать. Отступила и смерть. Те, кто дождались доктора Самодурова, остались живы.

Заработала баня. Возчики покойников переквалифицировались в санитаров и начали возить живые трупы в баню. Каждый день купали по одному бараку. Мылись все вместе: мужчины и женщины. Состояние людей было таким, что пол не существовал. Скелеты с выпавшими от цинги зубами, трофическими язвами и костяными хвостиками. Одежду прокаливали в дезокамерах. Каждый раз на дне камеры оставались огромные черные комья обуглившихся вшей. В середине февраля над горизонтом появился крохотный краешек солнца. Полярная ночь кончалась. Мы поверили, что остались живы.

Через месяц доктор Самодуров уехал. Дошла весть, что он погиб на фронте. Свежая мороженая рыба, которую мы ели каждый день, спасала нас от цинги, но ничто не могло защитить наши руки. Пальцы неизбежно обмораживались, покрывались волдырями и ранами. И когда на другой день нужно было такими израненными руками, под ледяным ветром и в лютый мороз, снова тащить сети и вытаскивать из них рыбу, казалось, что руки суешь в кипяток. От боли темнело в глазах, делалось дурно. Это было мучение изо дня в день! Если сеть несколько дней не проверялась, она примерзала под льдом, а чем тогда ловить рыбу? Чем питаться? Рыба была основным питанием, витамином, лекарством. И шли ловить её никем не подгоняемые и неохраняемые, даже в пургу, если только держались на ногах.

Станкевичюс, учитель из Мариямполиса, и начальник Смельцов тоже попали в пургу. Двенадцать суток пролежали они вместе с собаками под снегом. Если один засыпал, другой толкал его кулаком в бок, чтобы не замерз во сне. В отчаянии Смельцов сердечно каялся и молил бога о чуде — спасении.

На тринадцатые сутки пурга угомонилась. Собак почти не осталось. В снежной коре от дыхания отсырела одежда. Когда они оба вылезли на поверхность, одежда мгновенно превратилась в лед. Оба начали коченеть. Спастись не было ни малейшей надежды. Вокруг на сотни километров ни одной живой души. С каждой минутой приближалась смерть. И в эти последние минуты, их увидел эвенк, охотник на песцов, объезжавший на собаках свои капканы. И спас. Вероятность таких встреч в Арктических широтах бесконечно мала. Все считали, их погибшими. Выздоровев и поправившись, Смельцов любил рассказывать, что только слова Сталина: «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять»,— поддержали твердость его духа и помогли спастись. О своих горячих молитвах, раскаянии и обетах Богу он скромно умалчивал.

Мама не раз обращалась с просьбой, ввиду тяжелой болезни, разрешить изменить ей место ссылки, разрешить жить в Иркутской области и на Алтае. Климат этих мест казался довольно мягким. Но просьбы не удовлетворялись. А здоровье все ухудшалось, и она поняла, что умрет в Якутии. Она хотела увидеть Литву, хотела быть похороненной на родной земле. В 1949 г. в феврале мы на самолете сбежали из Якутии и достигли желанной Литвы.

Вскоре нас начали искать. Никаких документов у нас не было. Скрывались у родных и знакомых. Не раз приходилось с больной матерью спешно менять приют, когда появлялось подозрение, что нас заметили. По возвращении в Литву здоровье матери значительно улучшилось. Огромная радость возвращения, овощи, фрукты, так необходимые при этой болезни, присмотр врачей — все это помогло ей окрепнуть. Она прямо ожила. Радовалась каждому лучу солнца, каждой травке, цветку, дереву, которых столько лет не видела на Севере! Она целыми часами сидела где-нибудь в кустах, то срывая ягоды, то прислушиваясь к голосам родной земли… Не придумал Сталин такого наказания, которое заставило бы меня пожалеть об этих мгновениях.

Но через восемь месяцев болезнь снова стала прогрессировать. Появились грозные симптомы уремии. Весной 1950 г. состояние здоровья уже было безнадежным. Она попросила перевезти её в нашу квартиру в Каунасе. Это было очень рискованно, но мы её удовлетворили. Врачи приходили к ней чаще в сумерки. Однажды она неожиданно спросила меня: «А как ты меня похоронишь? Тебя ждет тюрьма. Опусти меня в Неман…» И в иной мир она ушла, понимая, что в родной земле ей и мертвой не будет места. Умирала она трудно 5 мая 1950 г. Последними её словами были: «Зачем нас не расстреляли всех тогда у дверей вагона?» Лежит она на кровати, вся в цветах. А на лице спокойствие. Конец мучениям. Открыла окно, пусть литовский ветерок в последний раз поласкает её лицо… Моя хорошая, моя кроткая матушка, не обидевшая в жизни ни одного живого существа. Почему на твою долю выпало столько мук? Ты раньше других замечала человеческую боль и несчастье. Незаметно и тихо приходила на помощь. Исполнилось твое последнее желание. Ты умерла в Литве. Тебя примет родная земля. Из последних сил ты достигла её. Слабая, умирающая, преследуемая ты победила. Только где же это место? Где и как похоронить? Один ксендз согласился похоронить без документов, под другой фамилией, на деревенском кладбище в восемнадцати км от Каунаса. Но как вынести из дому? Как вывезти из города? Вынос и вывоз гроба удивит соседей… Похоронить под окнами в садике? Но майские ночи светлые, немыслимо незаметно выкопать яму. Тетя предложила: она пойдет в НКВД и скажет, что ночью постучалась больная сестра, не впустить её не могла, а днем она умерла. Наверное выполнят необходимые формальности установления личности и позволят похоронить. Но ведь тогда я не смогу прийти на похороны, ни к могиле: без сомнения, она будет под наблюдением. Кроме того, они этому не поверят и кто-нибудь пострадает.

Но более всего невыносимой была мысль, что на неё, умершую, придут смотреть её палачи, а я и в эти последние часы не смогу быть подле неё. Так что же делать? Неужели правда, что моей умершей матери нет места в родной земле? В подвале было маленькое помещение, предусмотренное как убежище на случай войны. Похороню там. Долотом и топором начала ломать бетонный пол. Не подумал отец, когда строил дом, как трудно будет вырубить здесь могилу для мамы. Чтобы не заметили с улицы зажигаю только свечи. Стараюсь изо всех сил, но работа продвигается медленно. Наконец бетон взломан. Дальше глина. Через двое суток кончаю работу. Передо мной зияет яма. Завтра первое воскресенье мая — день Матери. Так вот каков мой последний подарок тебе, мама… С тетей распиливаем шкаф, делаем гроб. Дверца будет его крышкой. На рассвете гроб относим и опускаем в яму. Теперь надо положить её туда. Несколько раз подхожу к ней, но ноги подкашиваются, делается дурно. Этого я сделать не могу. Тогда приходит верный человек, брат известного ксендза миссионера Паукштиса. Он берет ее на руки и выносит. Всю следующую неделю я ночами выносила из подвала куски бетона и глины. Потом достала цемент и заровняла пол так, что не осталось никаких следов. В помещении был водяной счетчик. Проверявший его человек не раз замечал там цветы и свечи, но никому об этом не сказал. Неизвестная «могила…» Сколько их было и сколько их еще есть в Литве…

file-2

В 1950 г. меня выследили и арестовали. Заперли в Каунасскую следственную тюрьму и предъявили обвинение по статье 82 Уголовного кодекса — побег из ссылки. Следственные органы интересовало где скрывается мать, кто давал приют и поддерживал материально. Ни на один из этих вопросов я не могла ответить, не выдав людей, которые мне помогали. Поэтому сразу сказала, что правду сказать не могу, врать не хочу. На добро и благородство так не отвечают. Что касается матери, то могу сказать, что умерла 5 мая 1950 г. Мне, конечно, не поверили. Требовали назвать фамилии врачей, на каком кладбище и под какой фамилией похоронена. И на эти вопросы я отказалась отвечать. Через пару дней следователь торжествуя меня «разоблачил»: проверены все бюро ЗАГС-ов Литвы и установлено, что в тот день женщина такого возраста в Литве не умерла. Факт смерти матери был отмечен как ложный. Ну и слава богу! Заметила, что они никогда не верят правде. А больше всего боялась, чтобы они не узнали, где мать похоронена, потому что в этом случае обязательно произвели бы эксгумацию. Поскольку следствие ничуть не продвигалось, следователи постоянно менялись. На следствие водили почти каждую ночь, как только я начинала засыпать. А в шесть утра уже раздавался сигнал на подъем. Днем даже сидя нельзя было вздремнуть, тотчас наказывали. От постоянного недосыпания постоянно болела голова. Наконец, измучив меня и самих себя, следствие закончили на том, с чего начали. Врачи, которые лечили мою мать, люди, которые давали нам приют не пострадали. Большинство из них еще живы, и живут в Каунасе и в Вильнюсе. Органы безопасности были уверены, что мать еще жива, и активно искали её до 1953 года. Вскоре меня через Вильнюс и Москву привезли в Горьковскую область, на станцию Сухобезводную в Унжлаг, где я должна была отбыть срок наказания. Лагерь удивил меня множеством прекрасных и светлых личностей. Казалось, Сталин заточил здесь разум, честь и совесть страны. Среди заключенных были ученые, конструкторы, артисты театра и кино, преподаватели, врачи, студенты и другие. Мария Александровна Голизман-Желябовская, преподавательница французского языка в Московском университете (осужденная вместе с мужем — специалистом детской литературы, за хранение самиздата) после работы читала нам по памяти курс французской литературы.

В сентябре открылись ворота Якутской тюрьмы и меня выпустили «на свободу». Впервые шла без конвоя, было как-то непривычно. Начала работать. И вдруг снова неожиданный поворот судьбы: в июле 1954 г. меня вдруг вызвали в Якутское министерство внутренних дел и спросили, писала ли я когда-нибудь письмо Берии. Берия в то время был уже расстрелян. Вспомнила, что год назад, следуя по этапу, на какой-то станции я попросила солдата-конвойного бросить письмо в почтовый ящик. В нем я просила Берию, тогдашнего министра госбезопасности, заменить мне место ссылки и разрешить жить в таком городе Сибири, где есть медицинский институт. Можно только удивляться, как тщательно после ареста Берии была проверена вся его канцелярия, если нашлась даже эта моя бумажка. «Ваша просьба была отклонена,— сказали мне в спецотделе, — а, мы разрешаем вам ехать учиться. Выбирайте город до Урала». Через час я вышла из. министерства уже с разрешением на руках. В Омск прибыла, когда до вступительных экзаменов оставалось девять дней. В спецкомендатуре, куда я явилась, мне сказали, что на учет меня возьмут временно, и если я не пройду по конкурсу в институт, то меня отправят обратно в Якутию. Поскольку денег у меня не было, то в перспективе снова был этап. В канун первого экзамена я пошла в театр. В то время в Омске гастролировал Свердловский театр оперы и балета. Опера… Какое огромное влияние она на меня оказывала. Я полюбила её очень рано, а с 13 лет она заслонила все детские игры и развлечения. Редко пропускала спектакли. Театр… Незабываемые, прекраснейшие часы моего детства. Часы величайшей радости. Передо мной открылся впечатляющий, удивительный мир красоты и добра, он меня очаровал и позже стал духовной опорой на всю жизнь. Театр… Он зажигает в сердце человека факел, который уже никто не в силах погасить; можно делать что угодно: унижать, мучить, тыкать в грязь, а в сердце человека все равно звучит уже другая музыка, тебя не сделают его послушным инструментом.
Когда 14 июня 1941 г. нас везли в Сибирь и мне велели взять необходимые вещи, я заботливо сложила в два пакета все программы спектаклей и вышла из дому, твердо веря, что уношу с собой все самое дорогое и ценное. В тот вечер шла «Травиата». Как много раз я видела ее в Литве. Но теперь, после стольких лет смертей и утрат все звучало с новым смыслом, необыкновенно потрясло. Поднялось все, о чем старалась не думать, забыть, чтобы можно было жить. И я плакала. Но вместе с тем обрела новые силы и готовилась к экзаменам, как к штурму. Хотя я сдала их на пятерки, но знала, что мою судьбу решит мандатная комиссия, которая несомненно заинтересуется кое-какими моментами моей биографии, которые я скрыла.

May 24, 2015 Posted by | deportācijas, noziegumi pret cilvēci, represijas, REPRESĒTIE, Vēsture | 1 Comment

Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss

Tukuma muzeja projekts “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”

Agrita Ozola, 12.05.2015. http://goo.gl/W4TqN6

Eiropas muzeju organizāciju tīkls (NEMO) ir izvēlējies Tukuma muzeja projektu “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” kā vienu no Eiropas muzeju paraugprakses labākajiem piemēriem un iekļāvis to īpašā brošūrā.

Pavisam izvēlēti 22 paraugprakses piemēri, no kuriem katrs pārstāv vienu Eiropas Savienības valsti.

Kā brošūras ievadā norāda NEMO priekšsēdētājs Deivids Vuillame, muzeji mūsdienu Eiropā ieguvuši nozīmīgu lomu. Saglabājot sabiedrības pamatvērtības un iesaistoties mūžizglītības procesā, tie ietekmē sabiedrības sociālo dzīvi un dod nozīmīgu ieguldījumu arī ekonomikā. Mūsdienās ir svarīgi ne tikai uzturēt muzeju kolekcijas, bet arī nodrošināt to visplašāko pieejamību un izmantošanu mūžizglītībā. NEMO uzskata, ka kolekcijas ir muzeju pamatvērtība, kas palīdz ļaudīm atrast savas saknes un palīdz veidot tautas identitāti. Mūsdienās digitalizācija ir viens no instrumentiem kolekciju plašākai izmantošanai un paver jaunas iespējas jaunu zināšanu un prasmju apguvē gan individuāli, gan sabiedrībā kopumā.

NEMO izvēlējies 22 tādus labās prakses piemērus no visas Eiropas, kas atspoguļo četras pamatvērtības, kas ir svarīgas muzeja nozarē tagadnē un nākotnē: kolekciju pieejamība un izglītība, sociālās un ekonomiskās vērtības, ilustrējot tās ar paraugprakses piemēriem no muzejiem visā Eiropā.

Tukuma muzeja projekts “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” izvēlēts, lai ilustrētu kolekcijas vērtību. Tukuma muzejā šobrīd glabājas 13 vēstules uz bērza tāss, kas rakstītas Gulaga nometnēs vai nometinājuma vietās Sibīrijā laikā no 1941 līdz 1956. gadam.

Kā zināms, Tukuma muzejs 2009. gadā sagatavoja pieteikumu visu Latvijas muzejos saglabāto Sibīrijā rakstīto vēstuļu uz bērza tāss iekļaušanai UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Šobrīd nominācijā pavisam ietvertas 43 vēstules, kas glabājas 8 Latvijas muzejos: Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā, Daugavas muzejā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Latvijas Okupācijas muzejā, Rakstniecības un mūzikas muzejā, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā, Talsu novada muzejā un Tukuma muzejā.

Sibīrijā rakstītajām vēstulēm uz bērza tāss ir būtiska nozīme Latvijas vēsturē, jo tās ir padomju laikmeta un staļinisma perioda politisko represiju liecība un saistītas ar Latvijas 20. gadsimta vēsturē traģiskākajiem notikumiem: arestiem un masveida deportācijām, kas kvalificējamas kā cilvēktiesību pārkāpums. Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss ir unikāls vēstures avots, kas turklāt uzskatāmas par retumu, jo Latvijas muzejos nonākusi tikai neliela daļa no savulaik uzrakstītām vairākiem desmitiem tūkstošu līdzīgām vēstulēm. Tukuma muzejs uzskata, ka šai īpašas nozīmes kolekcijai jānodrošina visplašākā pieejamība.

Vēstules uz bērza tāss nav tradicionāla muzeju kolekcija, jo tā neatrodas vienuviet, bet gan 8 Latvijas muzejos. Katrs no šiem muzejiem nodrošina vēstuļu saglabāšanu un popularizāciju. Tukuma muzejs ir uzņēmies vadošo lomu vēstuļu autoru un adresātu likteņu izpētē un visas šīs savdabīgās kolekcijas pieejamības veicināšanā. Pētniecības procesā ir tapusi Agritas Ozolas (Tukuma muzejs) un Ritvara Jansona (Latvijas Okupācijas muzejs) grāmata “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss. Cilvēks padomju represiju sistēmā. 1941.-1956.” Tukuma muzejā sagatavota interaktīvā ekspozīcija “Vēstules nākamībai”, kas virtuālā versijā pieejama arī mājas lapā: www.tukumamuzejs.lv/virtuala-ekspozicija.

Tukuma muzejs sagatavojis arī ceļojošu izstādi četros komplektos – latviešu/angļu, angļu/franču, čehu un krievu valodā. Sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju, Eiropas Parlamenta deputāti S. Kalnieti, daudziem muzejiem un citām atmiņas institūcijām un vairākām nevalstiskām organizācijām šī izstāde jau eksponēta vairāk nekā 60 vietās 11 dažādās valstīs: ASV, Beļģijā, Čehijā, Īrijā, Kanādā, Krievijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Somijā. Patlaban izstāde apskatāma Latvijas Dabas muzejā, jūnijā tā jau ceļos uz EDSO mītni Vīnē, Austrijā, bet augustā – uz KGB muzeju Tartu, Igaunijā.

Daļa no Sibīrijā rakstītām vēstulēm uz bērza tāss ir digitalizētas sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un pieejamas internetā Pasaules digitālajā bibliotēkā.

NEMO ir neatkarīga muzeju asociāciju un līdzīgu organizāciju apvienība, kas pārstāv Eiropas muzejus. Organizācijas mērķis ir apvienot muzejus un muzeju organizācijas, lai nodrošinātu to vietu apvienotās Eiropas kultūras procesu attīstībā, sekmēt muzeju savstarpējo bagātināšanos, palīdzēt muzejiem īstenot to kultūrvēsturiskā mantojuma glabātāju lomu. NEMO darbojas arī Latvijas muzeju biedrība.

Tukuma muzejs pateicas visiem muzejiem, kas glabā Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss, šo unikālo vēstuļu autoriem un adresātiem un viņu tuviniekiem, kas tās saglabājušas un aktīvi palīdz pētniecībā un izglītojošo aktivitāšu organizēšanā, pašvaldībām, LR Kultūras ministrijai, Latvijas muzeju biedrībai, Latvijas nacionālajam arhīvam, kā arī UNESCO Latvijas nacionālajai komitejai par atbalstu šīs nozīmīgās kolekcijas pieejamības veicināšanā.

Brošūru skatīt šeit: www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMo_documents/NEMO_four_values_2015.pdf.

May 12, 2015 Posted by | piemiņa, represijas, REPRESĒTIE, Sibīrija, Vēsture | Leave a comment

Masu slepkava

 Raksts par Staļinu, publicēts Time 1953.g. 16.martā

Raksts krievu valodā. (Gugles tulkotājs atrodams šeit)


Массовый убийца

И.В.Сталин, М.И.Калинин, К.Е.Ворошилов на I-м съезде колхозников

Cтатья опубликована 16 марта 1953 года в Time.

В 1931 году, когда Сталин проводил коллективизацию, безжалостно «ликвидируя» кулачество, он дал одно из редких интервью иностранцам. Его собеседниками были Джордж Бернард Шоу и леди Астор. Нэнси Астор (Nancy Astor), славившаяся своей прямотой, спросила: «Когда вы перестанете убивать людей?»

«Когда в этом отпадет необходимость, — ответил Сталин. — Надеюсь, скоро».

Через одиннадцать лет, в безотрадном военном сорок втором, в последний вечер перед отъездом Черчилля из Москвы, Сталин пригласил его к себе на квартиру выпить по рюмке. После аперитивов и импровизированного, но отменного ужина с превосходными винами, когда лед растаял, Черчилль завел беседу о кровавой «ликвидации кулачества». «Десять миллионов, — сказал Сталин, подняв руки с растопыренными короткими пальцами, — Страшное было время. Четыре года это длилось».

Иосиф Сталин так и не перестал убивать людей. В условиях режима, который он возглавлял, в этом всегда была необходимость. Он убивал до самой смерти. Убивал методично, словно говоря: ничего личного, простая неизбежность. Или личное все-таки было? Сталинское «озлобление, — писал Ленин, — … играет в политике … самую худую роль». Троцкий говорил: «Он — что-то вроде оппортуниста с бомбой». Впрочем, за пределами России многие интеллектуалы в те времена оправдывали это систематическое истребление, называя его необходимым первым шагом к коммунистическому раю на земле.

Невозмутимый и коварный

Оценки людей, имевших возможность откровенно высказать свое мнение о Сталине — встречавшихся с ним иностранцев, или порвавших с ним соотечественников — отличаются удивительным разнообразием. Американский бизнесмен Дональд Нельсон (Donald Nelson) — один из тех, кого закружил пьянящий водоворот лендлизовских поставок, считал, что Сталин — «простой парень, и кстати, очень дружелюбный». Леонид Серебряков, знавший его много лет, говорил: «Это самый мстительный человек на свете. Если он проживет достаточно долго, то доберется до каждого из нас — до всех, кто когда-либо задел его словом или действием». В 1937 году Сталин казнил Серебрякова — вместе с миллионами других. А Джозеф Дэвис (Joseph E. Davies) — американский посол в СССР в годы массовых чисток — в своих мемуарах «Миссия в Москву» (Mission to Moscow) восторженно писал: «У него карие глаза, необычайно добрый и кроткий взгляд. Любой ребенок захотел бы забраться к нему на колени».

Те, кто встречался со Сталиным, отмечают его привычку что-то машинально чертить — во время заседаний и интервью он рисовал в блокноте волков, девушек, замки, или писал слово «Ленин» — и говорят, что он производил впечатление невозмутимо спокойного человека. Но один из помощников Тито как-то видел его в ярости: «Он трясся от гнева, кричал, черты его лица исказились, он резко жестикулировал и осыпал бранью секретаря, а тот дрожал и бледнел, как будто с ним случился сердечный приступ». Биограф Сталина Борис Суварин пишет: «Это отвратительный персонаж . . . коварный, лукавый и вероломный, но одновременно грубый, вспыльчивый, и неумолимый. . .». Адмирал флота Уильям Д. Леги (William D. Leahy), встречавшийся со Сталиным на Тегеранской конференции, рассказывал: «До встречи с ним большинство из нас считало его главарем бандитской шайки, прорвавшимся на вершину власти. Но это впечатление было неверным. Мы сразу поняли, что имеем дело с чрезвычайно умным человеком…». А вот что говорит Черчилль: «Сталин произвел на меня впечатление человека с глубоким, холодным рассудком, полностью лишенного иллюзий». При этом британский премьер уточнил: «Он отлично умеет очаровывать — когда захочет…». Теперь послушаем Рузвельта: «В целом, я бы сказал, весьма впечатляющая личность».

Белый медведь

Сталин был невысок и некрасив. Встречавшихся с ним иностранцев всегда поражал его малый рост: по их прикидкам — порядка 5 футов 4 дюймов [160 сантиметров]. Его вес они оценивали в 150-190 фунтов. У него было смуглое лицо, порой приобретавшее желтоватый оттенок, слегка рябое — в детстве он переболел оспой. Волосы — сероватые и жесткие, как у барсука, усы седые. Выражение лица было обычно ироничным, редкая улыбка — мрачноватой. Смеялся он негромко, сдержанно, хрипловато, показывая при этом зубы — желтые и неровные.

Его левая рука была частично парализована, и в мороз он надевал на нее перчатку. На левой у него было два сросшихся пальца. Сталин был полноват, но двигался с неуловимой грацией белого медведя. Сложение у него было отнюдь не атлетическое, но Сталин производил впечатление человека гибкого и подвижного. В 1946 году во время застолья в Кремле, выпив с Тито на брудершафт, он воскликнул: «Сила у меня еще есть!», и, подхватив высокого югославского лидера под мышки, трижды приподнял его под аккомпанемент русской народной мелодии, которую играл патефон.

Путь наверх

Закалка его характера началась еще в юные годы — и не прекращалась всю его жизнь. Сталин родился 21 декабря 1879 года в скромной избушке (сейчас из нее сделали нечто вроде храма) в маленьком грузинском городке Гори. Всего в семье было четверо детей, но остальные трое умерли в младенчестве. Настоящее имя Сталина — Иосиф Виссарионович Джугашвили. Его отец-сапожник был алкоголиком; он безжалостно избивал Иосифа, а затем вообще бросил семью. Однако мать души не чаяла в своем сыне. «[Сосо] всегда вел себя хорошо … мне ни разу не приходилось его наказывать», — рассказывала она много лет спустя. Работая прачкой, она накопила достаточно денег, чтобы отправить его в церковно-приходскую школу, а затем в Тифлисскую духовную семинарию. Она хотела, чтобы сын стал священником.

Из семинарии его исключили за чтение революционной литературы. Иосиф вступил в подпольную социалистическую организацию. Он устроился на работу в Тифлисскую физическую обсерваторию; члены кружка собирались у него дома. Полиция провела обыск в его квартире при обсерватории, и молодой Джугашвили перешел на нелегальное положение, взяв себе первую подпольную кличку — Коба (что значит «неукротимый»). Он занялся агитацией среди тифлисских железнодорожников, призывая их бастовать, но вскоре его выследила царская полиция: Коба был арестован и выслан в Сибирь. Заочно его избрали в состав исполкома Кавказского союза социал-демократических организаций. Кобе исполнилось 23; его путь наверх начался.

Сибирь тогда была настоящим «революционным университетом». Коба внимательно следил за острой полемикой между правой (меньшевистской) и левой (большевистской) фракциями Социал-демократической партии, не спеша встать на чью-либо сторону. Кроме того, у него было достаточно времени, чтобы понаблюдать за другими ссыльными, и выявить их слабые стороны. Эта склонность к маневрированию, выжиданию показывает — его холодный, беспощадный образ мышления формировался. В октябре 1905 года в России вспыхнула революция, вызванная поражением в русско-японской войне 1904-1905 годах. Коба бежал из ссылки, преодолел сотни миль на крестьянской подводе, обморозился, но, в конце концов, добрался до Тифлиса. Там он женился на Екатерине Сванидзе, неграмотной молоденькой грузинке, которая родила ему сына Якова. Необычная ей выпала доля — быть женой агитатора.

Ленин руководил революцией из Женевы, Троцкий создавал первый Совет рабочих депутатов в Петербурге, а Коба в Грузии писал зажигательные памфлеты: «Россия — заряженное ружье с приподнятым курком, могущее разрядиться от малейшего сотрясения … Сплотимся вокруг партийных комитетов! …только партийные комитеты могут достойным образом руководить нами … наши комитеты должны сейчас же, немедленно приступить к вооружению народа на местах, … к организации районных групп для добывания оружия, к организации мастерских по изготовлению … взрывчатых веществ». Революция потерпела поражение, Троцкого сослали в Сибирь, молодая жена Кобы умерла от туберкулеза. Для «неукротимого» Кобы это было трудное время.

«Орел» и разочарование

Однако его публицистика привлекла внимание Ленина. В том же году молодой Джугашвили встретился со знаменитым вождем большевиков на партийной конференции в Финляндии. Тогда (как и сейчас), Ленин уже считался признанным божеством в пантеоне борцов за социальный прогресс, но на хладнокровного Джугашвили он поначалу не произвел впечатления. «Я надеялся увидеть, — писал он позднее, — горного орла нашей партии… Каково же было мое разочарование, когда я увидел самого обыкновенного человека, ниже среднего роста, ничем, буквально ничем не отличающегося от обыкновенных смертных».

Однако, послушав ленинские выступления, проникнутые бесстрастной, неумолимой логикой, Сталин стал его преданным учеником. Холодный и осторожный ум не мог не оценить ум холодный и блестящий. В партийной кассе не было ни гроша, и Кобе в качестве члена Кавказского бюро РСДРП (б) были поручены «экспроприации»: он руководил «боевыми группами», грабившими банки, казначейства, пароходы. Крупнейшей его добычей стала четверть миллиона рублей, похищенных во время налета на почтовую карету на главной площади Тифлиса. Среди арестованных после этого «экса» был и Литвинов, будущий Нарком иностранных дел: он пытался разменять награбленные деньги в Париже. Коба, хотя и попал в розыск, ухитрился остаться в тени. Он был террористом, но террористом-руководителем, действовавшим через «комитеты». Это была мера предосторожности — в его личной храбрости никто никогда не сомневался.

Вождь рабочих масс

Политика царского режима ужесточалась. Из следующих десяти лет семь Коба в общей сложности провел за решеткой. Между арестами он занимался мобилизацией рабочих на Бакинских нефтепромыслах: эти годы, как он впоследствии отмечал, «закалили меня, как практического борца… Я впервые узнал, что значит руководить большими массами рабочих». Именно тогда он взял себе кличку «Сталин».

В 1912 году молодой (тридцатитрехлетний) террорист побывал в Кракове, где Ленин, живя в эмиграции, пытался создать в России «твердое ядро», организацию профессиональных революционеров. Главе большевиков Сталин очень понравился: в письме Максиму Горькому Ленин назвал его «чудесным грузином». В Вене он познакомился с Троцким: тот отметил «вспышку злобы» в «желтых глазах» Сталина. В «Правде» (он был одним из ее основателей) Сталин писал: «Детский план Троцкого, призванный соединить несоединимое [большевиков и меньшевиков] показывает, что он … простой шумливый чемпион с фальшивыми мускулами». В 1913 году в Петербурге полиции стало известно, что Сталин будет присутствовать на концерте, организованном большевиками. Друзья попытались помочь ему выбраться из западни, переодев в женское пальто, но Сталин был арестован, и вновь — в шестой и последний раз — отправился в сибирскую ссылку.

Первая мировая война сломала хребет царского режима, в 1917 году вынесла на гребень недолговечное правительство Керенского, а затем привела к большевистскому перевороту. Сталин вернулся из Сибири, но во всех этих величайших событиях активного участия не принимал. Американский журналист Джон Рид (John Reed) даже не упомянул о нем в своей книге «Десять дней, которые потрясли мир» (Ten Days that Shook the World). Однако Сталин принадлежал к «внутреннему кругу», а потому стал одним из семи членов Политбюро большевистской партии и Наркомом по делам национальностей. Ленин шутил: «Там ума не требуется, поэтому мы поставили туда Сталина».

Война и женитьба

В ходе гражданской войны Троцкий — Нарком по военным делам и организатор Красной Армии — мгновенно приобрел всемирную известность. Сталин, руководивший обороной Царицына (позднее переименованного в Сталинград) постоянно враждовал с Троцким, а затем, в нарушение приказа, перенес военные действия на территорию его родной Грузии. В то жестокое время он женился второй раз, на красавице Надежде Аллилуевой, дочери петроградского рабочего, в чьем доме он некогда прятался и был арестован.

Смуглый грузин с буйной копной волос не мог проявить себя в блестящих ораторских состязаниях питерских интеллигентов-социалистов — дискуссиях, в которых принимали участие такие фигуры, как Нарком просвещения Луначарский, историк Покровский, автор биографии Маркса Рязанов. Сильный грузинский акцент мешал ему во время публичных выступлений. На вопрос, кто такой Сталин, Троцкий отрезал: «Самая выдающаяся посредственность в нашей партии». Однако Сталин целенаправленно работал «в комитетах». Его Наркомнац начинался с пустого стола в пустом кабинете, но вскоре там уже трудились сотни «спецов», а власть этого ведомства распространялась на 65 миллионов из 140-миллионного населения России.

В конце гражданской войны Ленин, решив изгнать из подчиненного ему аппарата враждебные, коррумпированные и ненадежные элементы, создал Наркомат рабоче-крестьянской инспекции (он занимался «чисткой» государственных структур) и Оргбюро (для «чистки» партии). Оба органа возглавил Иосиф Сталин. Вскоре он уже ведал всей текущей работой партии. В начале 1922 году специально для Сталина был учрежден пост Генерального секретаря ЦК. Этот титул его вполне устраивал: он звучал безобидно. Он всегда презирал внешнюю мишуру: эта должность практически открывала ему путь к всемогуществу, а для Сталина важна была именно практика.

Власть и известность

В мае у Ленина случился удар, а в конце года — еще один. Его место у руля заняла «тройка» — триумвират в составе Зиновьева, Каменева и Сталина. Троцкий уже понял, что Сталин незаметно прибирает власть к рукам, и это его тревожило. Ленин защищал Сталина и предупреждал об опасности раскола в партии. Он начал диктовать политическое завещание, в котором давал оценку своим возможным преемникам. Назвав Сталина и Троцкого «двумя выдающимися вождями современного ЦК», Ленин отмечал: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью… тов. Троцкий … человек … чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела». Однако, переговорив с главой ЧК Дзержинским о положении дел в Рабкрине и Оргбюро, он добавил постскриптум: «Сталин … становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который … более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т.д.». Через два месяца у Ленина произошел третий инсульт — он был парализован и лишился речи.

В беспощадной схватке за престолонаследие Сталин проявил свой расчетливый политический гений: терпение, чтобы дождаться подходящего момента, и умение нанести удар наверняка. Вместо того, чтобы напасть на Троцкого в лоб, он стал ему льстить, предложив, чтобы тот вместо Ленина сделал основной доклад на очередном партийном съезде — от этой чести Торцкий благородно отказался, не желая создавать впечатление, будто он уже устраивается в ленинском кресле, не дождавшись даже его смерти. Сталин держался скромно, почтительно отзывался о больном вожде, и говорил о необходимости единства партии. Но при этом ему удалось настроить Зиновьева и Каменева против Троцкого.

Именно в это время был впервые опробован на публике необычайно эффективный прием — канонизация Ленина — на который Сталин владел всеми патентными правами. Он позволял Сталину обвинять противников в том, что те противоречат не ему лично, а «евангелию» марксизма-ленинизма, монолитному набору догм, который он мог цитировать, толковать и извращать в соответствии с потребностью момента.

Смерть Ленина в январе 1924 году застала Троцкого в дороге: он ехал отдыхать на черноморский курорт, и не успел вернуться к похоронам. Он по-прежнему ожидал, что товарищи призовут его встать у руля, и из гордости сам не предпринимал никаких шагов в этом направлении. Это был один из величайших политических просчетов в истории.

Хозяин

Через год Сталин, распоряжавшийся теперь всеми кадровыми назначениями, добился, чтобы Троцкого сняли с должности Наркомвоенмора. Перепуганные Зиновьев и Каменев попытались вновь вступить в союз с Троцким, но новый «хозяин» ничего не упускал из внимания. В 1926 году он провел на партийной конференции резолюцию, осуждающую как троцкистов, так и зиновьевцев. С Троцким и его «заклятыми друзьями» было покончено. Годом позже Троцкого, Зиновьева и Каменева официально исключили из партии. Вскоре после этого Троцкого принудительно выдворили из Москвы и отправили в Алма-Ату. В январе 1929 года он был выслан из СССР.

Одолев так называемую «левую оппозицию», Сталин без труда разделался и с оппозицией «правой» — Бухариным, Рыковым и Томским. Это дало ему безраздельное господство в Политбюро — реальном высшем органе власти в стране. Наделенный властью возвышать и карать людей, генсек подчинил себе и ЦК. Новообретенным могуществом он распоряжался умело. У Сталина был отработанный метод — он говорил мало, попыхивая трубкой, пока другие выступали и спорили, а в конце спокойно объявлял, кто из товарищей прав. Это позволяло ему заимствовать аргументы коллег и использовать их разногласия.

В 1929 году Сталин приступил к осуществлению первого пятилетнего плана; одновременно началась коллективизация села и ликвидация кулачества. Распоряжения центра были просты, непререкаемы, беспощадны. Коллективизация не увенчалась полным успехом — крестьяне начали жечь собственные амбары и резать скот, что угрожало параличом всей экономике страны. Это было крупнейшее, возможно единственное, политическое поражение Сталина. Когда число жертв голода и расстрелов исчислялось уже миллионами, он смягчил свою линию. Советская экономика даже сегодня зависит от крестьянства. Для того, чтобы создать партийные ячейки в каждой из десятков тысяч русских деревень, проверенных коммунистов просто не хватало. Многие «колхозные» деревни на деле представляют собой тесно спаянные семейные общины, следующие в первую очередь интересам семьи. Поэтому в 1949 году Сталин попытался объединить деревни в большие, тщательно контролируемые «агрогорода». Но и от этой идеи без лишнего шума отказались. Чтобы кормить растущие промышленные центры, России нужно все больше и больше зерна. До конца своих дней Сталин не осмелился повторить попытку, окончившуюся неудачей в 1929-33 годы.

Во время кризиса в деревне умерла его молодая (ей исполнился 31 год) жена Надежда; некоторые источники утверждают, что она покончила с собой, другие — что погибла от руки Сталина. Он с почестями похоронил ее на Новодевичьем кладбище в Москве, поставил на могиле мраморное надгробие. Сталин сказал: «Она умерла, и вместе с ней — последние теплые чувства к людям».

В 1934 году подспудное недовольство части большевиков вылилось в убийство Сергея Кирова, главы Ленинградского обкома и сталинского «подголоска» в Политбюро. Сталин немедленно отправился на место событий и взял руководство на себя. По его приказу 117 подозреваемых были расстреляны без суда; тысячи ленинградских партийцев отправились в Сибирь. Это стало началом волны репрессий. В 1935-1938 годах прошла серия процессов над всеми видными большевиками, не числившимися в сталинских лизоблюдах; в роли государственного обвинителя выступал Андрей Вышинский. Подсудимые, похоже, были полностью сломлены:

Вышинский: Как следует оценить ваши статьи и заявления, в которых вы выражали преданность партии? Как обман?

Каменев: Нет, хуже, чем обман.

Вышинский: Вероломство?

Каменев: Хуже!

Вышинский: Хуже, чем обман, больше, чем вероломство — может быть измена?

Каменев: Вы нашли самое подходящее слово!

Как-то Сталин поделился с Каменевым, тогда еще коллегой по Политбюро: «Выбрать жертву, подготовить тщательно удар, беспощадно отомстить, а потом пойти спать… Слаще этого нет ничего в жизни».

Сталин может спать спокойно

Один за другим «старые большевики» признавались во всех грехах; их уводили на расстрел. Репрессии достигли апогея в 1937 году, когда прошли тайные судебные процессы над виднейшими советскими генералами; вместе с ними были уничтожены тысячи офицеров, в том числе все сотрудники Генштаба, кроме двенадцати. Однако процессы представляли собой лишь вершину айсберга. ГПУ дотянулось до каждого городка и деревни, арестовывая мелких партийных чиновников, врачей, инженеров, служащих, и выбивая из них признания в измене и саботаже. В 1938 году Сталин скомандовал «стоп»; он приказал провести чистку среди самих палачей. Был осужден и расстрелян шеф ГПУ Генрих Ягода и большинство его сотрудников.

Всего в ходе репрессий в братских могилах ГПУ и гигантских сибирских лагерях сгинуло, возможно, до 7 миллионов человек. Но теперь Сталин мог вздохнуть с облегчением: он погубил много невинных людей, но вместе с колосьями под нож пошла и «сорная трава» — старая большевистская партия, главная потенциальная угроза его власти. Он спал спокойно. Партийные кадры нового поколения, которые он сам подобрал и подготовил, были простыми функционерами, послушными бюрократами со смертельным страхом в душе.

Он отбирал практиков, презирая кабинетных мыслителей и идеалистов — тех самых, кто в бурные тридцатые пополнял ряды компартий в других странах. Сталин был гениальным управленцем — умевшим признавать свои ошибки и скрывать их последствия. Подбирать преданных людей, использовать их таланты и держать в узде их амбиции, возвышать и низвергать с Олимпа, льстить и запугивать, карать и миловать — все это требовало немалого искусства. Сталин правил, тщательно регулируя соперничество между подчиненными, оставаясь при этом над схваткой, и сохраняя неторопливое хладнокровье.

Из старых большевиков в живых оставался только один, и Сталин отправил по его следу своих новых оперативников. На другом конце света — в Мехико — молодой испанский коммунист Меркадер (псевдоним Моннар) вместе с помощником, коммунистом из Нью-Йорка, разыскал Троцкого и убил его ледорубом.

Идеология

Массовые репрессии кое-чему научили Сталина: он осознал, какую власть над людьми имеет идеология. Со времен смерти Ленина он постоянно, до тошноты, повторял старые ленинские лозунги. Теперь же он начал создавать миф о непогрешимости ленинско-сталинского учения. Каждый советский писатель, поэт, музыкант и художник должен был работать на этот миф, неустанно повторяя одни и те же догмы. Именем Сталина назвали самую высокую гору в СССР, как минимум 15 городов, множество заводов и улиц. Его собрания сочинений выходили многомиллионными тиражами. Созданный учеными сплав окрестили «сталинитом», в его честь назвали новый сорт орхидей. Каждое утро школьники, стоя у парт, хором произносили: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

К 1939 году, к моменту пакта с Гитлером, сталинский миф уже был «доведен до ума»; даже этот циничный сговор не смог его поколебать. Впрочем, двумя годами спустя, тезис о непогрешимости «вождя народов» не помешал немецким войскам захватить всю западную часть России. За четыре месяца они достигли окраин Москвы и Ленинграда: отчасти это стало возможным благодаря переходу на сторону врага сотен ненавидевших Сталина русских генералов, и массовой сдаче в плен 4 миллиона крестьян в солдатских шинелях. Но миллионы других русских солдат держались стойко, да и удача не изменила вождю: в дело, как и 130 лет назад, когда Москву захватил Наполеон, вступил «генерал мороз».

В годы войны направленность пропаганды изменилась: прежние марксистские лозунги отошли на второй план, акцент делался на патриотизме. «Пусть вдохновляет вас … мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!» — говорил Сталин. В эти годы жестокая и громоздкая индустриализация первых пятилеток принесла свои плоды. Долгой зимой 1941-42 годах уральские заводы тысячами выпускали танки, пушки и самолеты, которые позднее дополнил поток вооружений из США и Британии. Когда один посетитель-американец пытался объяснить Сталину, что рост военного производства в США сдерживают забастовки, тот спросил: «У вас что, полиции нет?»

За эту зиму Сталин создал новую армию, мобилизовав всех здоровых мужчин и женщин в стране. Он лично руководил боевыми действиями, не покидая Кремля. В разгар тяжелых боев в Сталинграде, когда генералы просили о помощи, он сказал начальнику Генштаба Василевскому: «Пусть хныкают и жалуются сколько угодно, не обещайте им никаких подкреплений. Не давайте им ни батальона с московского фронта». Незадолго до конца войны, во время визита в Москву, Тито услышал телефонный разговор Сталина с маршалом Малиновским, чья наступающая армия была остановлена противником: «Вы там спите, спите! Вы говорите, у вас нет танковых дивизий? С танками и моя бабушка смогла бы воевать. Пора вам пошевелиться. Вы меня поняли?»

Сталинские армии пробили дорогу в Берлин — ценой почти в 8 миллионов жертв — и все земли, что заняли его войска, он сохранил за собой.

Логика с двойным дном

В 1943 году, когда немцы еще оставались на российской земле, Сталин решил, что пришло время переговоров с союзниками. «Думаю, я смогу справиться со Сталиным на личном уровне. . .» – с уверенностью заметил Франклин Рузвельт в письме Черчиллю. В Тегеране Сталин убедил американского президента поселиться в российском посольстве. Когда Черчилль поднял вопрос о международном надзоре над выборами в Польше, Сталин отрезал: «Этого делать нельзя. Поляки — независимый народ, и они не потерпят, чтобы над их выборами надзирали другие». Британский премьер упомянул о Ватикане; в ответ Сталин осведомился: «А сколько у папы Римского дивизий?» Позднее Черчилль вспоминал: «Сталин говорил, что чужого русским не нужно, ну разве что они “откусят кусочек” от Германии».

Год с лишним спустя, в Ялте, Сталин в обмен на обещание вступить в войну с Японией потребовал передать СССР Порт-Артур, Дайрен и Курильские острова. «Я лишь хочу вернуть России то, что у нее отняли японцы», — пояснил он. «Это предложение, — заметил Франклин Рузвельт, — представляется весьма разумным».

Во время переговоров с коммунистическими лидерами Сталин тоже призывал к разумному подходу — руководствуясь такой же логикой. Объяснив Тито, что он согласился считать Югославию совместной советско-британской сферой влияния, он попросил его восстановить на троне короля Петра. «Я не говорю, что это навсегда, — заметил он. — Верните его на время, а затем, в подходящий момент, вы сможете всадить ему нож в спину». Ему донесли, что югославские партизаны носят на пилотках красные звезды. «Зачем вам звезды? — спросил он Тито. — Вы пугаете англичан. Форма — не главное».

Всегда готовый ждать нужного момента, он велел Мао Цзедуну договориться с Чан Кайши, распустить свою армию, и не пытаться захватить власть в Китае. Однако в 1949 году Мао изгнал Чан Кайши с территории континентального Китая и провозгласил Китайскую Народную Республику. Дальше он начал действовать по опробованной схеме: чистка — укрепление власти — новая чистка. Присоединение четырехсотмиллионного Китая к двухсотмиллионной России стало апогеем распространения коммунизма по планете. Сталинская империя занимала теперь четвертую часть суши, на ее территории проживала треть населения Земли. До него ни одному человеку в истории не удавалось создать столь гигантской империи. Такой она остается и после его смерти: только у нее больше нет Сталина — человека, творившего бесконечные злодеяния, и добивавшегося необычайных успехов.

May 12, 2015 Posted by | boļševiki, gulags, komunisms, noziegumi pret cilvēci, nāves nometnes, PSRS, represijas, Staļins, Vēsture | Leave a comment

Atbrīvošanās

http://www.ir.lv:889/2015/5/6/atbrivosanas

9.maijā Latvijai nav ko svinēt, uzskata vēsturnieks Uldis Neiburgs, jo padomju karaspēks nevis atbrīvoja, bet vēlreiz okupēja Latviju. Kopš valsts atguvusi neatkarību, jāizmanto katra diena, lai atbrīvotos no okupācijas varu mītiem

Gunita Nagle 6.maijs 2015


Staļins nomira, bet es zīmēju – savas skolas zīmēšanas albumā 1953.gadā 15.martā ierakstījusi 13 gadus vecā latviešu meitene Biruta, kuru gada vecumā kopā ar mammu Valiju 1941.gada jūnijā izsūtīja uz Krasnojarskas apgabalu. Šo mammas bērnības albumu vēsturnieks Uldis Neiburgs atnesis uz Okupācijas muzeju, kurā strādā kopš 2003.gada. Valijas vīrs Kārlis Kampiņš kā Cēsu pulka skolnieku rotas karavīrs 1919.gadā bija piedalījies Brīvības cīņās un vēlāk bija aktīvs aizsargu organizācijā, kopš 1940.gada vasaras slēpās mežā. Ulda vecvecāki vairs nesatikās, jo vectēvs vācu laikā kļuva par Lubānas pagasta vecāko un vēlāk karoja vācu pusē, bet pēc kara emigrēja uz Kanādu. Savukārt vecmāmiņa ar meitu atgriezās no izsūtījuma. Iedzīvojās. Uldis atceras, kā ģimene klausījās Amerikas balsi un svinēja Ziemassvētkus ar baznīcas dziesmām, bet bērni pie eglītes varēja noskaitīt arī bērnudārzā iemācīto dzejoli par lielo Ļeņinu. Kad 1982.gadā nomira kompartijas līderis Leonīds Brežņevs, represijas izcietusī vecmāmiņa ar patiesu pārdzīvojumu teica, ka nomiris dižs cilvēks. Vēlme saprast noklusēto un aiz absurda ainiņām paslēpto vēsturi Uldi Neiburgu pamudināja pētīt Otrā pasaules kara notikumus.

Latvijai Otrā pasaules kara beigas nozīmē padomju reokupāciju. Ko Latvijai atzīmēt 8.maijā?

Otrajā pasaules karā divas totalitāras varas mainīja Eiropas karti. Latvijas traģēdija – šajā karā tā nevarēja cīnīties par brīvību un to neatguva. Latvijas un Krievijas vēsturniekiem ir bijušas diskusijas, vai Otrā pasaules kara beigās Latviju atbrīvoja. Krievijas kolēģi atzīst atkārtotu okupāciju, bet uzsver – bija taču atbrīvošana no nacisma! Manā uztverē atbrīvošana ir brīvības atgūšana. Ja cilvēku pārliek no cietuma ar metāla restēm cietumā ar koka restēm, var ilgi strīdēties, kurš cietums labāks, bet atbrīvošanas nav. Latvijai Otrā pasaules kara beigas nozīmē arī lielu traģēdiju.

Kara laikā cilvēki dzīvoja ar apziņu, ka viņiem jāsaprot, kurš [no totalitārajiem režīmiem] ir mazākais ļaunums. Bija tādi, kuri par mazāko ļaunumu uzskatīja nacistisko Vāciju, un viņiem bija liels pamats tā uzskatīt, ņemot vērā 1940.-1941.gada pieredzi. Kara sākumā Voldemāram Salnājam, Latvijas vēstniekam Zviedrijā, pat kolēģi diplomāti rakstīja, ka Latvijai ar Vāciju jāsadarbojas. Toreiz daudzi uzskatīja, ka Padomju Savienība simbolizē vislielāko ļaunumu. Vēlāk, kad bija skaidrs, ka Vācija karā zaudēs, tik un tā daudzi Padomju Savienību uztvēra kā ļaunumu un darīja visu, lai to novērstu. Tāpēc latviešu leģionāri cīnījās Vācijas bruņotajos spēkos, bija simtiem brīvprātīgo, kas iestājās leģionā vēl 1944.gada vasarā.

Līdz 1941.gada 1.jūlijam Vācija bija okupējusi lielu daļu Eiropas. Kāpēc daudzi Latvijā 1941.gada vasarā apsveica vācu armiju kā atbrīvotājus?

Tajā laikā Vācija bija PSRS sabiedrotā, maz zināja par nacistiskās Vācijas politiku okupētajās valstīs, par holokaustu un koncentrācijas nometnēm. Turklāt karš Latvijā sākās tikai nedēļu pēc deportācijām 1941.gada 14.jūnijā. Padomju okupācijas gads bija izraisījis šoku, bet Hitlera valsts līdz 1941.gada vasarai Latvijai neko ļaunu nebija nodarījusi, un daudzi cerēja, ka, aizdzenot komunistus, būs iespēja atgūt zaudēto. Toreiz daudzi domāja, ka ar vāciešiem būs labāk nekā ar krieviem. Ģenerālis Rūdolfs Bangerskis, Latviešu leģiona ģenerālinspektors, teicis: «Pie krieviem tu vari kā suns mirt, pie vāciešiem – kā suns vismaz dzīvot.»

Pētot un rakstot par pretošanās kustību Latvijā, esmu paudis pārliecību, ka iestāšanās par demokrātisku, neatkarīgu valsti ir vienīgais ceļš, kas mums ejams. To ir viegli pateikt, bet Otrā pasaules kara laikā nebija viegli iet pa šo ceļu.

Kad 1941.gada augustā veidojās sarkanās armijas Latvijas strēlnieku divīzija, daudzi latvieši Krievijā stājās tajā ar sajūsmu. Viņi tobrīd zināja par deportācijām, etniskajām tīrīšanām, bija piedzīvojuši badu Krievijā.

Viens no iemesliem: viņi vāciešus uztvēra kā vēsturiskos ienaidniekus. Otrs: latviešiem bija iespēja būt kopā. Brīnos, ka toreiz daudziem Latvijā uzaugušajiem latviešiem nebija valstiskās apziņas. Viņi sevi uzskatīja par PSRS pilsoņiem. Esmu jautājis Inesei Spurei, komjaunietei, kura dienēja sarkanajā armijā, vai nebija skaidrs, ka PSRS ir likvidējusi Latvijas valsti, bet viņa atbildēja – nē. Viņa bija no sociāldemokrātu ģimenes, par deportācijām neko nezināja, ticēja padomju ideoloģijai. Bija arī komunistiski noskaņoti latvieši, kas uzskatīja, ka deportācijās izsūtīti tikai tautas ienaidnieki.

Otrajā pasaules karā ir daudz cilvēku stāstu, kuri tagad šķiet pretrunu pilni. Piemēram, 1942.gadā Latvijā darbojās Latviešu nacionālistu savienība (LNS), kas izdeva nelegālo avīzi Tautas Balss. Savienībā darbojās vairāki kārtības policijas darbinieki. Vienam no viņiem, Vilim Rutkam, 1941.gada 30.novembrī nācās konvojēt ebrejus uz Rumbulu. Pēc viņa atmiņām, tikai 30.novembra agrā rītā, ierodoties policijas iecirknī, viņš uzzināja, ka tiks sūtīts nevis uz Bolderāju meklēt padomju izpletņlēcējus, bet būs jāpavada ebreji ceļā it kā uz koncentrācijas nometni. Tikai tad, kad kolonna tika novirzīta garām vairākām dzelzceļa stacijām, viņš nojauta ko nelāgu. Pie Rumbulas, kur konvojētājiem bija pavēlēts doties prom, viņš apjauta, kas notiek. Vēlāk šis cilvēks par Tautas Balss izdošanu un līdzdalību pretošanās kustībā nonāca SD pratināšanas kambaros, tika nežēlīgi spīdzināts. Viņš bija Salaspils koncentrācijas nometnē, divreiz Dahovas koncentrācijas nometnē. Kas viņš ir – holokausta īstenotājs, pretošanās kustības dalībnieks vai nacisma upuris?

Daudzi, kas izdzīvoja Salaspils koncentrācijas nometnē, pēc tam nokļuva padomju filtrācijas nometnēs.

Piemēram, tulkotāja Ieva Lase, kura arī vācu okupācijas laikā izdeva Tautas Balsi, bet pēc kara darbojās Franču grupā, man tā arī pateica: Salaspilī biju pusotru gadu, bet gulaga nometnēs – piecarpus. Šādi dzīves stāsti vēsta, ko Latvijas cilvēkiem nozīmēja Otrais pasaules karš. Latvijas vēsture nav melnbalta.

Vai ir izpētīts, cik daudz bija pretestības kustības organizāciju vācu okupācijas laikā?

Ir daudz rakstīts par Latvijas Centrālo padomi (LCP), bet pārējās es gandrīz vienīgais esmu pētījis. 1946.gadā Detmoldā, Rietumvācijā, nodibinājās Latviešu pretestības kustības apvienība, tajā reģistrēti 247 cilvēki: LNS un LCP dalībnieki, kurelieši, studenti, strādnieki, arī Gustava Celmiņa pērkoņkrustieši. Kopā ar leitnanta Roberta Rubeņa bataljona karavīriem, kuri 1944.gada novembrī un decembrī Kurzemē pretojās vāciešiem, bēgļu laivu pārcēlājiem un citiem sanāktu vismaz pāris tūkstoši cilvēku. Viņi bija gatavi pretoties abām okupācijas varām, nemeklējot mazāko ļaunumu. Lai gan pretestības kustības dalībnieki uzsver, ka viņu interesēs nebija militāri vājināt Vāciju cīņā pret Padomju Savienību.

Cenšos pētīt kontroversiālas tēmas. Piemēram, 1944.gada aprīlī padomju aviācijas spēki sarīkoja Rēzeknes bombardēšana, gandrīz 100 civiliedzīvotāju gāja bojā. Bet nupat bija ziņa, ka Rēzeknes pilsētas dome, pamatojoties uz Latvijas Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju ieteikumu, nolēmusi prēmēt Otrā pasaules kara veterānus. Prēmēs tikai sarkanarmiešus, nevienu bijušo leģionāru vai pretestības kustības dalībnieku. Bet vēl ir dzīvi padomju uzlidojumā bogāgājušo tuvinieki! Ja Rēzeknes dome grib kādam maksāt kompensācijas, vai viņi nebūtu pirmie, kam tās jāsaņem? Sarkanarmieši iznīcināja pilsētu, nogalināja iedzīvotājus un par to neatkarīgajā Latvijā saņem pašvaldības finansiālu atbalstu!

Nesen Valsts prezidents Andris Bērziņš mudināja Otrā pasaules kara veterānus izlīgt un tādā veidā veicināt sabiedrības saliedētību. Rēzeknes pilsētā tas nenotiek. Rīgas mērs Ušakovs arī labprāt piedalās 9.maija pasākumos, aicina pie sevis sarkanās armijas 130.latviešu strēlnieka korpusa pārstāvjus, bet ne bijušos leģionārus.

Tu biji viens no vēsturniekiem, kurš skaidroja sabiedrībai, ka mobilizācija latviešu leģionā bija pretrunā Hāgas konvencijai, kas aizliedz svešā karaspēkā iesaukt okupēto zemju iedzīvotājus. Vai tikpat pretlikumīga nebija Latvijas pilsoņu mobilizācija sarkanajā armijā?

Bija brīvprātīgie, kas 1940./1941.gadā gāja sarkanajā armijā, jo pirms tam bija sadarbojušies ar padomju varu, bet bija tādi, kuri 1944./1945.gadā Latgalē un Vidzemē piespiedu kārtā tika mobilizēti. Atbildība par to, ka šīs atšķirības netiek skaidrotas, jāuzņemas arī medijiem. Kad biju uzrakstījis par padomju teroru Tukumā 1944.gada augustā, vienā no krievu avīzēm bija iebildes, kā gan kāds uzdrošinās pārmest kara gados novārdzinātajiem gūstekņiem! Ignorējot to, ka vācieši sarkanarmiešu gūstekņus nodeva zemnieku saimniecībās strādāt par palīgstrādniekiem, un viņi bija labi paēduši. Vai nu krievu žurnālisti to nezina, vai negrib zināt.

Līdzīgi ir ar Salaspils nometnē ieslodzītajiem bērniem. Pēc kara bija tikai pāris rakstu, kur pozitīvi novērtēts, ka bērni nodoti latviešu lauksaimniekiem. To, ka daudzi ne tikai palīdzēja bērniem atkopties, bet uzaudzināja viņus kā savus bērnus, noklusēja. Mediji turpina ieturēt šo pozīciju, pasniedzot, ka Latvijas lauksaimnieki, pie kuriem nonāca Salaspils bērni, bija gandrīz vergturi. Manuprāt, cilvēki mūsu valstī varētu dzīvot mierīgāk un draudzīgāk, ja neļautu sevi tracināt ar nepatiesiem vēstures faktiem. Tas neattiecas tikai uz krieviem. Arī latvieši daudz ko aizmirsuši vai nekad nav zinājuši.

Ar kādiem mītiem sastopies, kad pēti Salaspils nometnes vēsturi?
Krievvalodīgā presē izskan tikai vienas Salaspils nometnē ieslodzīto kategorijas balss, un tie ir no Baltkrievijas atvestie bērni. Nometnē bija ieslodzīti arī apmēram 2000 leģionāru, nometnes būvniecības laikā Rietumeiropas ebreji, vēlāk latviešu un poļu pretestības kustības dalībnieki, lietuviešu virsnieki un citi. Taču, ja palasa krievu presi, nereti rodas priekšstats, ka Salaspils ir bijusi nometne, kur visus kara gadus bērni atņemti mātēm un visu laiku notikuši medicīniskie eksperimenti. Ir taisnība, ka vairāki simti, bet ne tūkstoši bērnu mira no bada un slimību epidēmijām, bet lielākā daļa bērnu nometnē pavadīja tikai dažus mēnešus, līdz viņus nodeva pareizticīgo klosterī, bērnunamiem un lauksaimniekiem.

Kāpēc Salaspils koncentrācijas nometnes vēsturi izmanto propagandai?

Viens no iemesliem ir bērni. Kad iznāca mana un Ināras Kolmanes veidotā filma Pretrunīgā vēsture, skatītāji teica, ka Salaspils nometnē izdzīvojušā krieva Vitālija Ļeonova stāsts izraisa lielāku līdzjūtību nekā latvieša Kurta Grīnupa un ebreja Edvarda Andersa stāstītais. Mums teica: tas tāpēc, ka viņš karu piedzīvoja bērnībā. Mēs filmā apzināti nestāstījām par deportācijām, jo par to jau daudz skaidrots. Bet skatītāji teica: ja filmā būtu stāstījuši, kā deportācijās vagonos iegrūda zīdaiņus, no kuriem daudzus ceļā uz Sibīriju nedzīvus izmeta ceļmalā, tas uzrunātu tikpat spēcīgi. Bērnu pārdzīvojumi izraisa lielu līdzjūtību, un tie ir pateicīgi propagandā. Ne velti 2013.gadā bija Krievijas filma Bērnu nāves nometne Salaspils. Joprojām tiek ekspluatēti mīti, ka bērniem nometnē ņemtas asinis it kā medicīniskiem eksperimentiem. Bet asins paraugus ņēma tādēļ, lai ārsti saprastu, ar ko bērni slimo. Ir daudzi dokumenti, kas pierāda, ka vērmahts jau 1942.gadā bija atteicies no asiņu uzglabāšanas. Turklāt tīfa, dizentērijas un citu slimību nomocītu bērnu asinis diez vai būtu piemērotas asinspārliešanai.

Tu esi rakstījis, ka vairākkārtējās okupācijas sekas ir sadalīta vēstures apziņa. Kā tas ietekmē vēsturnieka darbu?
Otrajā pasaules karā un divu okupācijas varu nomaiņas rezultātā zaudējām vācbaltiešus, ebrejus un citus Latvijas pilsoņus, kurus deportēja, nogalināja, citi emigrēja. Viņu vietā pēc kara Latvijā ieradās daudzi no PSRS. Runāsim godīgi, vieniem ir saikne ar Latviju un tās vēsturi, citiem tās nav. Daļa te dzīvojošo krievu joprojām uzskata, ka lielāko ļaunumu, kas bijis pasaules vēsturē, simbolizē nacistiskā Vācija, bet Padomju Savienība pārstāvēja demokrātiskos spēkus. Tas, ka daļa Latvijas iedzīvotāju un pat pilsoņu tā uzskata, liecina, ka politiskā nācija nav izveidojusies. Dzīvoju netālu no Uzvaras pieminekļa un, ja ir iespēja, 9.maijā braucu uz laukiem. Kā Latvijas pilsonis apzinos, ko Otrais pasaules karš un PSRS uzvara tajā nozīmē manai valstij. Tas būtu jāapzinās arī politiķiem, kas piedalās 9.maija pasākumos. Ja politiķi gribētu saliedēt sabiedrību, neviens nepiedalītos ne 16.marta, ne 9.maija pasākumos.

Kādām vēstures tēmām būtu jānoloba mīti, un vai mitoloģijas mazināšana Otrā pasaules kara atainojumā saliedētu sabiedrību?
Tas nav tik vienkārši. Katrai nācijai vajadzīgi pozitīvi mīti, taču, ja ideālisma uzslāņojumu noņem, ne viss ir tik skaisti, kā izskatās. Piemēram, ja uzceltu Konstantīnam Čakstem pieminekli un pateiktu, ka viņš bija nacionālās pretošanās kustības varonis, latviešiem tas patiktu, iespējams, būtu pieņemami arī krievvalodīgajai sabiedrības daļai, jo LCP pamatā darbojās vācu okupācijas laikā. Bet, ja Čakstes darbību bezkritiski uztver vēsturnieks, viņš riskē kļūt par propagandistu. Pēdējā laikā aktualizējies jautājums par mežabrāļiem Latvijā (iznāca grāmata Meža meitas, filma Segvārds Vientulis), un raidījums 100 grami kultūras uzdeva jautājumu, vai mežabrāļu kustība netiek glorificēta. Bet varbūt daži mīti ir vajadzīgi. Piemēram, mīts, ka latvieši nepretojās PSRS okupācijai 1940.gadā, bet pretojās latviešu leģionā un mežabrāļu rindās pēc kara, palīdzēja izturēt padomju okupācijas gadus. Varam nosodīt Ulmaņa autoritāro režīmu, bet mīts par labajiem ulmaņlaikiem, iespējams, palīdzēja padomju okupācijas laikos noturēt sapni par savu valsti.

Manuprāt, maz pētīta ir otrreizējā padomju okupācija: Rēzeknes, Jelgavas nopostīšana. Varētu arī teikt, ka par vācu okupācijas laiku, holokaustu, arī 1940.gadu un pirmo padomju okupācijas periodu viss ir noskaidrots. Bet ieejiet grāmatnīcā – vai ir kāda monogrāfija par 40.gadu Latvijas vēsturi? 25 gadi pagājuši kopš neatkarības atjaunošanas, jādomā, kā izstāstīt Latvijas vēsturi populārzinātniskā veidā. Jāgādā, lai būtu teātra izrādes un filmas. Akadēmiskajam vēsturniekam 21.gadsimtā jāmāk stāstīt par vēsturi saistoši un interesanti.

5 svarīgi kultūras darbi
Lūcija Garūta, Andrejs Eglītis. Kantāte Dievs, Tava zeme deg! (1944). Kara dārdos tapis un frontes tiešā tuvumā vairākkārt atskaņots skaņdarbs, kas visdramatiskāk atspoguļo Latvijas likteni Otrā pasaules kara laikā.

Valdemārs Kārkliņš. Romāns Tikai mīlestība (1959). Kā saglabāt cilvēciskumu kara šausmu un absurda apstākļos. Stāsts par mīlestību, kas ir augstāka par visu un bez kuras dzīvei nav jēgas.

Kinofilma Akmens un šķembas (Es visu atceros, Ričard!) (1966). Uzdrīkstēšanās runāt par latviešu leģionāru tēmu aizliegumu laikmetā. Spēcīgs tālaika paaudzes traģēdijas attēlojums kara un pēckara Latvijā.

Grupa Līvi. Dziesmu cikls Kurzemei – saules ceļš (1986). Piederības apziņa savai zemei un tautai, izteikta skarbi liriskā rokmūzikas valodā. Pirmsatmodas uzdrīkstēšanās vēstnesis, kas dod spēku un neatstāj vienaldzīgu arī šodien.

Izrāde Vectēvs Jaunajā Rīgas teātrī (2009). Izrāde, kas liek domāt un noārda politkorektuma robežas. Tā uzdod daudzus svarīgus jautājumus par cilvēku (ne)izvēlēm Otrā pasaules kara laikā un to vērtējumu mūsdienās.

CV
Vēstures zinātņu doktors
Okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas vadītājs
80 zinātnisku un 190 populārzinātnisku publikāciju autors
Kopā ar Vitu Zelči sagatavoja grāmatu (Divas) puses. Latviešu kara stāsti: Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās
Grāmatas Dievs, Tava zeme deg! Latvijas Otrā pasaules kara stāsti autors
Gatavo monogrāfiju par Latvijas pretošanās kustību un Rietumu sabiedrotajiem, kopā ar vēsturniekiem Kārli Kangeru un Rudīti Vīksni – monogrāfiju par Salaspils nometni

May 11, 2015 Posted by | 2. pasaules karš, represijas, Vēsture | Leave a comment

“Veļupes krastā” arī angliski

 vanaga_4

Rakstnieces Melānijas Vanagas pazīstamākā grāmata “Veļupes krastā”, kas vēstī par autores un daudzu deportācijās cietušo ļaužu likteni 16 izsūtījumā Sibīrijā pavadītajos gados, iznākusi arī angļu valodā.

Ar Kanādas izdevniecības “FriesenPress” atbalstu darbu izdevusi tulkotāja Maruta Voitkus-Lūkina, un tā nosaukums angļu valodā ir “Suddenly, a Criminal: Sixteen Years in Siberia”.

Grāmatas tulkotāja Maruta Voitkus-Lūkina pārdzīvojusi bēgļu gaitas Vācijā un uzaugusi trimdā Kanādā, kur ieguvusi maģistra grādu angļu literatūrā Toronto universitātē. Latviešu kopienā M. Voitkus-Lūkina pazīstama arī kā publiciste, dievturības skolotāja, daudzu semināru un nometņu vadītāja.

2014. gada rudenī M. Vanagas dokumentālās prozas darbs “Veļupes krastā” Roalda Dobrovenska tulkojumā tika publicēts krievu valodā.
 Iznācis Melānijas Vanagas grāmatas tulkojums angliski

http://dziveszinazaltis.blogspot.com/2015/05/iznacis-melanijas-vanagas-gramatas.html

Dienas gaismu ir ieraudzījusi Marutas Voitkus-Lūkinas tulkotā Melānijas Vanagas grāmata par sešpadsmit gadiem Sibīrijā, kuŗa latviski saucās Dvēseļu pulcēšana 7. sējums, bet angļu valodā Suddenly, a Criminal: Sixteen Years in Siberia. 

Maruta Voitkus-Lūkina, ilggadēja praktizējoša dievture un dievturības daudzinātaja par to, kā radusies ierome tulkot M.Vanagu un kā darbs pie šī tulkojuma noritējis, stāsta:”1993. gadā Maija Cālīte man rādīja Melānijas Vanagas grāmatas un teica “šo vajadzētu pārtulkot angļu valodā.”  Šo norādījumu, es, saprotama lieta, ņēmu uz sevi — ka tas jādara man.

Vairākus gadus tomēr gaidīju, vai tad neradīsies kāds cits vai kāda, kuŗa to darbiņu veiks. Bija jau vairāki tulkotāji, kuŗi vienā laidā tulkoja uz angļu valodu. Neradās.

2005. gadā Ingrīda Lāce, latviešu valodas un literatūras skolotāja, novadpētniece, Cēsu rajona laikraksta „Druva” konkursa „Gada cilvēks – 2004” laureāte un Melānijas Vanagas mūzeja izveidotāja un direktore uzrunāja grupiņu interesentu Cēsu 3×3 nometnē, kas notika Āraišos. Es tur ieraudzījusi vairākus cilvēkus ar līdzīgām interesēm piebiedrojos un tieši tajā brīdī Ingrīda Lāce teica tos pašus vārdus, kuŗus divpadsmit gadus iepriekš bija teikusi Maija Cālīte.

Un es dzirdēju sevi sakām, “Es to izdarīšu.” Kad nodarbība bija beigusies, Ingrīda Lāce pārprasīja, neticīgi, vai tad es tiešām tulkošot to grāmatu? Nu jau tieši 7. sējumu, par Melānijas Vanagas sešpadsmit gadiem izsūtījumā.

Sekoja daudzi gadi, kad nolūks bija cildens, bet ar tulkošanu gāja tā kā gāja. Pēc diviem gadiem nomira mans vīrs Jānis. Es pārcēlos uz savu jaunības dienu pilsētu Toronto. Sekoja vēl daudzi gadi, kad tulkošana bija it kā galvenā nodarbošanās, taču turpināja vilkties. Allaž jau arī pa starpu bija citi pienākumi, kuŗus savā sajūsmā uzņēmos un kas tad bija jāizpilda.

Palīgos vēl dabūju Sibīriju pārdzīvojušos, kuŗi bija sapulcējušies 2010. gadā uz “Melānijas 105. dzimšanas dienu” un uz Melānijas Sibīrijas būdiņas replikas atklāšanu Āraišos. Šie ļaudis atrisināja dažu labu žargonvārdu, kuŗš bija “sibīriešos” ieviesies, bet kuŗus nevienā vārdnīcā neatrast. Satiku tajos svētkos arī vienu no grāmatas personāžiem – sievieti, kuŗa divu gadu vecumā kopā ar brālīti bija izraisījuši ugunsgrēku, kad gribējuši sadedzināt peles savā miteklī, par ko “māmiņa priecāšoties”.

Tomēr 2013. gadā tulkojums bija gatavs. Melānijas Vanagas vedeklas dzīvoklī safotografēju bildes. Ar palīgiem sataisīju manuskriptu tā, ka tikai jānodrukā un gatavs. Neiznāca tā.

Beidzot nonācu pie tā, ka pašai bija jākļūst par izdevēju pie FriesenPress. Tie visu manuskriptu izjauca, ielika bildes par jaunu un nodarbināja mani ar entām aptaujām, parakstiem un tā tālāk un tā joprojām. Protams, par visu to bija jāmaksā. Tā pagāja vēl pieci mēneši. Bet nu ir grāmata gatava.”

Melanija Vanaga. Foto G.Janaitis

Melānija Vanaga (1905.4.sept.- 1997. 23.sept.) ir īpaša personība latviešu literatūras vēsturē, tieši dokumetālajā prozā, dzīvesstāstu jomā. Septiņos sējumos ar kopnosaukumu Dvēseļu pulcēšana viņa aprakstījusi savas dzimtas vēsturi. Tai skaitā tieši 7.sējums Veļupes krastā  ir skaudrs stāsts par piedzīvoto izsūtījumā Sibīrijā.

Lūk, ko par savu dzīvi rakstījusi Melānija Vanaga pati:

“No 1941.gada 14.jūnija līdz 1957.gada 12.februārim mana mūža rakstā krēslo sešpadsmit Sibīrijas gadi, kas apstāstīti manā grāmatā “Veļupes krastā”.

Tur kopā ar mani izauga arī mūsu astoņgadīgais dēls Alnis, kura tēvu jau pēc gada – 1942.gada 3.augustā (vienā dienā ar Latvijas izglītības ministru prof.Jūliju Auškāpu) Sverdlovskā nošāva necilvēki.

Atgriežoties dzimtenē, padomju okupācijā es piecus gadus Cēsu pusē saganīju kolhoza govis un divus gadus Rīgā dēla paspārnē biju jūrnieku ēdnīcas garderobiste.

Dēls apprecējās, nodibināja laimīgu ģimeni, paņēma mani savā apgādībā.

Mana krāsa ir baltā, kas staro dievišķībā arī zemes virsū.
Ticu brīnumam debesīs, uz Zemes un manī pašā.
Mīlu vētru, kas aizvāc sārņus dabā, tīra dvēseli cilvēkā.”

http://www.amazon.com/Suddenly-Criminal-Sixteen-Years-Siberia/dp/1460264037

May 6, 2015 Posted by | grāmatas, noziegumi pret cilvēci, represijas, REPRESĒTIE | Leave a comment

Staļiniskais terors Sibīrijā 1928-1941

Staļiniskā terora Sibīrijā izpēte ir īpaši svarīga latviešiem, jo tā rezultātā tika noslepkavota apmēram trešā daļa tur dzīvojošo latviešu. Grāmatā atrodami arī to latviešu boļševiku vārdi, kuri paši darbojās represīvajā sistēmā, kura slepkavoja viņu tautiešus.

Šī 1997.gadā izdotā grāmata ir gan lasāma, gan lejuplādējama.
Raksts krievu valodā.
(Gugles tulkotājs atrodams šeit)

Сталинский террор в Сибири. 1928-1941

(читать)  (скачать fb2)

http://coollib.net/b/276832

Аннотация
Настоящее издание представляет собой исследование характера и основных этапов репрессивной сталинской политики в условиях Сибири. Предпринята попытка восстановить обобщенную картину карательных действий большевистского режима в отношении различных групп населения и оппозиционных сил; исследуется процесс формирования системы ГУЛАга. Специальные разделы монографии посвящены анализу развития террора в Сибири в 1937–1940 гг.

Рецензенты: докт. ист. наук В.И. Исаев, докт. ист. наук И.С. Кузнецов.

April 7, 2015 Posted by | boļševiki, genocīds, grāmatas, gulags, komunisms, noziegumi pret cilvēci, nāves nometnes, PSRS, represijas, REPRESĒTIE, Sibīrija, Staļins, totalitārisms, Vēsture, čeka, čekisti | 1 Comment

Pieminam tos, kuriem atņēma dzimteni, brīvību un godu

Gunārs Resnais: Pieminam tos, kuriem atņēma dzimteni, brīvību un godu

http://goo.gl/tvm9KU

Foto - Timurs Subhankulovs

Skanot valsts himnai, 25. martā pie Brīvības pieminekļa sākās komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis. Ziedus pieminekļa pakājē nolika valsts augstākās amatpersonas: Valsts prezidents Andris Bērziņš, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Ministru prezidente Laimdota Straujuma, eksprezidents Valdis Zatlers, ārvalstu vēstnieki, Saeimas deputāti un ministri, Rīgas mērs Nils Ušakovs, lietuviešu un igauņu biedrību pārstāvji, daudzi represijās cietušie un tie, kuri bija ieradušies, solidaritātes jūtu mudināti.

Piemiņas gājienam, kura priekšgalā tika nesti visu triju Baltijas valstu karogi, represētie pulcējās pie Okupācijas muzeja. Tur bijušais Okupācijas muzeja direktora vietnieks, tagad Saeimas deputāts Ritvars Jansons (NA) uzrunā atgādināja, ka pēckara periodā baltiešu deportācijās Maskava realizēja vairākas intereses: gan tikt galā ar nacionālajiem partizāniem, gan kopumā salauzt nepakļāvīgos baltiešus, par kuriem Kremlis baidījās, ka aukstā kara apstākļos, ja gadījumā sāksies uzbrukums Padomju Savienībai, tie piesliesies Rietumu sabiedrotajiem. Kremlis nevarēja pieļaut to, ka Baltija nav vienāda ar pārējām padomju republikām, jo kolektivizācija visā pārējā Padomju Savienībā bija veikta jau trīsdesmitajos gados. “Bija uzdevums vienādot pārējās Baltijas republikas, izveidot tur kolhozus un līdz ar to lauzt vietējo iedzīvotāju mentalitāti, lauzt šo viensētu principu, dzīves pamatu, kāds baltiešiem bija savā valstī,” sacīja R. Jansons.

Viņš atgādināja, ka no okupētajām Baltijas valstīm 1949. gada martā tika deportēti un neciešamos ap­stākļos nonāca vairāk nekā 94 tūkstoši cilvēku. No Latvijas 25. martā tika izvesti 42 125 cilvēki, no Igaunijas – 20 713 un no Lietuvas – 31 917, turklāt no Lietuvas jau 1948. gadā bija izsūtīti vairāk nekā 39 000 cilvēku.

“Vara iznīcināja nevainīgus cilvēkus, kuri dzīvoja savā zemē, to mīlēja, tai strādāja. Ir grūti pat aptvert katru cilvēcisko traģēdiju, kas slēpjas aiz šīs baisās patiesības,” uzrunā pie Brīvības pieminekļa sacīja Valsts prezidents Andris Bērziņš. Un atgādināja, ka visus padomju okupācijas gadus šie noziegumi tikuši noklusēti. Taču ir svarīgi atcerēties, nekad neaizmirst un neko tamlīdzīgu nepieļaut.

Valsts prezidents salīdzināja – simboliski, ka mūsu tautas sēru diena – 25. marts, kurā pieminam komunistiskā genocīda upurus, sakrīt ar Māras dienu, kurā, pēc tautas ticējumiem, koki jūt sāpes, tāpēc tos nedrīkst ne lauzt, ne cirst, ne aizskart. 1949. gadā mūsu Latvijas kokā šī smagā brūce tika cirsta jau otro reizi kopš 1941. gada izvešanas.

Soli pa solim mēs piešķiram konkrētus vaibstus mūsu tautas sāpju ceļiem, teica A. Bērziņš. Top dokumentālās un mākslas filmas, tiek rakstītas grāmatas, kurās baigie gadi atainojas personisku stāstu veidā. Stāsta aculiecinieki un nākamās paaudzes, kas šos stāstus dzirdējušas no vecākiem un vecvecākiem. Šāds process ir nepieciešams mūsu tautai, un arī pasaulei ir jāzina šī baisā patiesība.

“Lai šīs dienas piemiņa ir nepārprotams brīdinājums visiem tiem, kuri jo­projām cenšas okupēt brīvas un neatkarīgas valstis, radot ciešanas un liedzot cilvēkam būt cilvēkam, pārliecībā, ka paši paliks nesodīti,” uzsvēra Valsts prezidents. “Tādēļ mēs ik gadu piemiņas brīžos nākam kopā, lai neļautu aizmirst noziegumus pret cilvēci, lai tie vairs nekad neatkārtotos!”

Latvijas Politiski represēto apvienības vadītājs Gunārs Resnais aicināja pieminēt itin visus padomju varas laikā politiski represētos Latvijas pilsoņus. Un akcentēja – jo turīgāka būs Latvija, jo vairāk šeit pieaugs Rietumu orientācijas atbalstītāju skaits. Piemiņas brīžos mēs apliecinām savu saliedētību un apņemšanos gādāt, lai šis 1949. gada 25. marta murgs nekad vairs neatkārtotos. “Mēs neesam vieni, ar mums ir Rietumu valstis, mums aug brīnišķīga, izglītoties kāra jaunatne, spējīga pārvarēt pagātnes izraisītās nesaskaņas,” teica G. Resnais.

Aprunājos ar piemiņas brīža dalībniekiem. Gunārs Lablaiks stāstīja: “Manu tēva brāli kā Latvijas armijas virsnieku 1941. gadā nošāva, es pats kā izsūtītais biju Noriļskā.”

Rūta Bļodniece bija atnākusi nolikt ziedus, pieminot, ka toreiz no Madonas rajona Vestienas tika izsūtīta visa ģimene: “Tēvs nokļuva Vorkutā, bet mūs aizveda uz Tālo Austrumu Amūras apgabalu – mammu, vecomammu, mani, kam bija gandrīz pieci gadi, un divus brālīšus dvīnīšus – viņiem tikko bija palicis gadiņš. Mamma bija mājturības skolotāja, viņu aizveda tieši no stundām. Mūs deportēja kā nacionālistu ģimeni, jo tēvs bija leģionā.”

Pārsla Bišofa (dzimusi Pētersone) atminas: “Mamma un mēs, trīs mazas meitenes, tikām izvestas 1949. gadā. Man bija pieci gadi, vecākajai māsai – deviņi. Tēvs metās mums pakaļ, lai būtu ar mums kopā, bet viņu atšķīra un aizsūtīja uz nometni. Mums mājās ir bildīte, kurā viņš redzams pēc tās koncentrācijas nometnes – tik nobadināts, ka svēra tikai 57 kilogramus. Mēs ar mammu atgriezāmies Latvijā 1957. gada 17. augustā, tas datums man uz mūžiem paliks atmiņā.”

Pie Brīvības pieminekļa satiku arī skolēnus. Trīs puiši – Kārlis, Rūdolfs un Mārtiņš – teica, ka ir Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas astotās klases audzēkņi, un skolotāja Viktorija Vārpiņa ierosinājusi, ka šodien būs neparastāka vēstures stunda.

Foto - Timurs Subhankulovs
Foto - Timurs Subhankulovs

Foto – Timurs Subhankulovs

Pilns teksts un foto: http://goo.gl/tvm9KU

March 26, 2015 Posted by | piemiņa, represijas, REPRESĒTIE | Leave a comment

Dzintra Geka: Jārunā arī par pagātnes sāpīgo mantojumu

Dzintra Geka: Tagad mums ir 14 deportācijām veltītas filmas, kurās redzamas gan 1941. un 1949. gadā izsūtīto liecības, gan Omskas, Tomskas, Krasnojarskas un citas izsūtījuma vietas. Dažkārt, filmējot liecinieku stāstus, saproti, cik vēsture var būt personiska.

Dzintra Geka: Tagad mums ir 14 deportācijām veltītas filmas, kurās redzamas gan 1941. un 1949. gadā izsūtīto liecības, gan Omskas, Tomskas, Krasnojarskas un citas izsūtījuma vietas. Dažkārt, filmējot liecinieku stāstus, saproti, cik vēsture var būt personiska.

Pirms 66 gadiem no Latvijas tika izsūtīti 42 tūkstoši cilvēku. Arī šogad, pieminot 1949. gada 25. martā izsūtītos, Latvijas Televīzijas pirmajā kanālā tiks rādīta režisores Dzintras Gekas dokumentālās filmas “Tālā zeme – Sibīrija” 3. daļa “Maršruts: Amūras apgabals 1949”.

Kāpēc mums šādas filmas ir svarīgas?

Sākumā bija pārsimt aculiecinieku stāstu

Dzintra Geka: Aizsākot savu dokumentālo vēstījumu par represētajiem, gribēju dot sabiedrībai ziņu, ka 1941. gadā starp izsūtītajiem bija arī 4000 bērnu. Daļa no viņiem gāja bojā, bet pusotru tūkstoti 1946. gadā kā bāreņus atveda atpakaļ uz Latviju. Taču līdz 1949. gadam viņus visus izsūtīja atkal, un tā tas turpinājās arī pēc 1949. gada 25. marta līdz pat 1952. gadam.

Vācot materiālus filmai “Sibīrijas bērni”, vispirms savu stāstu par izsūtījumu man uzticēja kādi 180 cilvēki. Pēc tam daudzi zvanīja, rakstīja, nāca klāt uz ielas un sacīja, ka arī grib izstāstīt savas atmiņas. Nodibinājām fondu “Sibīrijas bērni” un braucām ekspedīcijās uz Krasnojarskas un Tomskas apgabalu – uz vietām, kur viņi dzīvojuši, kur miris kāds no tuviniekiem – visbiežāk māte, vecmāmiņa vai vecaistēvs.

Kad 2005. gadā jau bija intervēti vairāk nekā 700 cilvēku no 1941. gadā izsūtītajiem bērniem, sapratu, ka atmiņas, kas ierakstītas diskos un kasetēs, nevar vienkārši nolikt plauktā. Tās ir jāizdod grāmatā. Tāda ar 730 intervijām un fotogrāfijām par Sibīrijas bērniem iznāca 2007. un 2008. gadā. Tagad šo fonda “Sibīrijas bērni” izdoto grāmatu arī angļu un krievu valodā lasa gan rakstnieki, gan pētnieki.

Laiks neļāva gaidīt

Pēc filmas “Sibīrijas bērni” noskatīšanās cilvēki vaicāja, vai stāstiem par tiem, kuri palika Sibīrijā, būs turpinājums. Materiālu bija daudz, un gandrīz katru gadu tapa filma par 1941. gadā izsūtītajiem. Vēlāk sāka piepulcēties 1949. gadā deportētie.

Līdztekus darbam studijā kopā ar operatoru Aivaru Lubānieti turpinājām braukt pie izsūtītajiem un pierakstīt viņu atmiņas. Patiesībā gadsimtu mija bija pēdējais laiks, kad sākt intervēt 1941. gadā represētos, jo, lai arī daudzi no viņiem bija aktīvi, tomēr cienījamā vecumā.

Tagad, satiekoties ar ierakstu varoņu pēcnācējiem, viņi stāsta, ka vecāki jau ir mūžībā, bet intervija saglabājusies.

Reti kurš saviem bērniem to visu tā ir spējis izstāstīt. Vienmēr jau ir šaubas, vai kādu tas interesēs.

Arī Latvijas Televīzijā pirmajos gados nespēja saprast, kā tas var būt, ka filmām par Sibīriju ir tik daudz skatītāju – ik reizi no 150 līdz pat 190 tūkstošiem. Bet tas nozīmē, ka šīs atmiņas un arī izsūtījuma vietas cilvēkus interesē.

Vēsture ir jāskaidro

Kad mēs bijām bērni, pie mums nāca, kā smējāmies, “Saules kaujas dalībnieki” un revolūcijas laika „dinozauri”, bet tas atmiņā tik un tā ir palicis. Tagad mūsu fonda “Sibīrijas bērni” pārstāvji un 1941. gadā izsūtītie bērni brauc uz skolām. Skolēni nāk un redz dzīvo stāstījumu, kas ir iedarbīgāks nekā dažas rindiņas mācību grāmatā. Un tad jau daudzi atceras, ka arī viņu rados ir bijuši izsūtītie un stāstus par to, kā piederīgie viens otram palīdzējuši izglābties.

Protams, kopš 2001. gada, kad bija gatava pirmā filma par Sibīriju, situācija ir mainījusies. Vismaz skolās tiek stāstīts un rādīts par represijām, bet nekādas grēksūdzes jau sabiedrībā nav bijis.

Arī tas ir kauns, ka vienreiz nevar skaidri pateikt, kas tad tas īsti bija, ko pieminam 16. martā. Ap šo politizēto datumu plēšas trīs vai četras nometnes. Un tas ir nožēlojami un apkaunojoši pret šiem vecajiem cilvēkiem, kurus vai nu kā jauniešus iesauca vācu armijā, vai ielika vagonā un aizsūtīja darba dienestā līdzīgi kā bērnus uz Sibīriju. Kur tad ir viņu vaina? Vai tā, ka viņi to visu pārdzīvoja, mēģinot izdzīvot un paglābties, arī citiem palīdzot palikt dzīviem un varbūt nokļūt atpakaļ uz Latviju? Vai tas ir klasificējams kā noziegums pret cilvēci?

Kad pabeidzu pirmo filmu par Sibīrijas bērniem, domāju, ka tas daudzus rosinās aizbraukt uz Sibīriju vēl kaut ko izpētīt, bet nekas tāds nenotiek, un filmu, ar ko salīdzināties, nav. Ir labi, ka pēc daudziem gadiem top Viestura Kairiša filma “Melānijas hronika”.

Filmējot “Sibīrijas bērnus”, ļoti sāpīgi bija dzirdēt intervējamos bieži sakām, ka tēvu pēdējo reizi redzējuši stacijā uz perona. Tā es nolēmu parādīt, kur tēvi palika Soļikamskā un Vjatlagā, kad izdzīvoja tikai astoņi procenti uzsūtīto un bojā aizgāja 2600. Bet tā taču bija mūsu vīru izlase – ministri, skolotāji, baņķieri! Tā tapa filma “Kur palika tēvi?”.

Laiki mainās arī Krievijā

Krievijā pilsētu un apgabalu administrāciju attieksme pret represēto lietām ar katru gadu kļūst arvien sliktāka. Cilvēki tā kā baidās pieminēt staļiniskos noziegumus un no tiem norobežojas. Ja 90. gadu vidū bija atvērti arhīvi, nu tie ir slēgti. Reiz Tālajos Austrumos vietējo represēto biedrības vadītājs stāstīja, ka arhīvus nācies slēgt, jo represiju upuru pēcnācēji no dokumentiem uzzināja arī to cilvēku vārdus, kuri īstenoja represijas un nodeva līdzcilvēkus, un sāka izrēķināties ar viņu pēcnācējiem.

Protams, ik gadu bojā gājušo piederīgie brauc uz Sibīriju, uz tuvinieku kapavietām, citādi arī mūsu filmēšanas grupa nekad netiktu ielaista nedz Taimiras apgabalā, nedz Noriļskā vai Vjatlaga teritorijā, kur joprojām ir 5000, vai Permas apgabalā, kur 40 procenti iedzīvotāju ir ieslodzītie. Mums ir palīdzējusi Latvijas vēstniecība, kas Krievijas pusei atgādina par starpvalstu vienošanos par kapu apmeklēšanu. Atsaucīgs ir bijis Kirovas apgabala mērs un citi, jo Krievijā tāpat vien nevar paņemt kameru, mikrofonu un doties intervēt.

Varbūt iemesls, kāpēc man Krievijas vīza ik gadu tiek atjaunota, ir tas, ka manās filmās nav diktora teksta – runā tikai cietušie vai aculiecinieki, arī paši sibīrieši. Tas var patikt vai nepatikt, bet filmas ir laikmeta liecības, jo pat Krievijas muzejos liecību par izsūtītajiem nav, aizbildinoties, ka šis periods pagaidām netiek pētīts. Latvieši, kuri savulaik devās apgūt Sibīrijas zemi, tika iznīcināti 1937. gadā lielā terora laikā, bet arī šo staļinisko represiju liecību nav. Laiks ir apstājies pie pilsoņu kara.

Atmiņas neesot nedz māksla, nedz vēsture

Vēsturnieki uzsver, ka cilvēku atmiņas neesot tik precīzs laika atspoguļojums kā vēsturnieku pētījums, kas dod precīzu formulējumu. Taču lai akadēmiķi un vēsturnieki dzīvo savu dzīvi, bet cilvēki savējo. Tā jau ir tā patiesā vēsture. Viena lieta ir izlasīt divus trīs atmiņu stāstus, bet, ja tādu ir simtiem, tad vēsturiskā aina ir daudz precīzāka. Arī visas atmiņas nekad nebūs vienādas, jo katra cilvēka dzīve ir vienreizēja un unikāla.

Jau divus gadus strādāju arī pie filmas “Dieva putniņi” par latviešiem pārvietoto personu nometnēs Vācijā. Man tas šķita interesanti tāpēc, ka izsūtīto saietos nāk arī cilvēki, kuri no ārzemēm – Vācijas, Anglijas, Kanādas, ASV – ir pārcēlušies uz Latviju. Sākumā domāju, ko viņi daudz saprot no Sibīrijā pārdzīvotā. Taču viņi bija tie, kuri bēga uz Rietumiem no “baigā gada” šausmām, ko bija pieredzējušas viņu ģimenes.

Gan tā tautas daļa, kas savus tuviniekus zaudēja Sibīrijā, gan tā, kas kā bērni bija spiesti bēgt prom no savām mājām, ir Latvijai lielākoties zudusi, tāpat arī daļa viņu bērnu un mazbērnu. Tāpēc “Dieva putniņi” ar savu varoņu likteņu līdzību ir loģisks turpinājums “Sibīrijas bērniem”. ”

Iepriekš:

Arī Pierīgā demonstrēs dokumentālo filmu Kur palika tēvi?

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi Pierīgā

March 26, 2015 Posted by | Ekspedīcijas, Filmas, represijas, REPRESĒTIE, Sibīrija, Vēsture | Leave a comment

25.marta mācība tiem, kas stāsta anekdotes

SKAUDRĀ VĒSTURE: 25. marta mācība tiem, kas stāsta anekdotes

Hulda Štālmane ar meitām Mirdzu un jaundzimušo Rasmu gadus piecpadsmit pirms lēmuma viņas visas izsūtīt uz Sibīriju / Arhīvs

Lieldienu mielasts pagājušā gadsimta 30. gadu beigās. Pirmais no labās Kārlis Štālmanis, blakus viņam sieva Hulda, otrajā rindā viņu meitas Mirdza un Rasma / Arhīvs

Arnis Kluinis, NRA http://goo.gl/DNRtVu

«Mans nodarījums izdarīts laikā no 1945. g. līdz 1947. g. ieskaitot un pastāv iekš tam, ka esmu atstāstījis dažas anekdotes, kuras apvaino padomju valsts varu,» kasācijas sūdzībā tiesai 1948. gada 29. janvārī no «cietuma Nr. 1 Rīgā» rakstīja desmit gadu sodu saņēmušais Kārlis Štālmanis. Turpinājumā viņu nošāva, viņa sievu un meitu izsūtīja uz Sibīriju 1949. gada martā.

Katra diena būtu sēru diena Latvijā, ja varētu zināt un paturēt prātā katru no upuriem, kas nogalināti padomju okupācijas laikā starp Latvijas robežsargu un viņu ģimeņu slepkavošanu Masļenkos 1940. gada 15. jūnijā un Padomju Savienības diktatora Staļina nāvi 1953. gada 5. martā. Par jebkuru dienu no 1941. gada jūnija līdz 1945. gada maijam pie Latvijas valsts karoga varētu piestiprināt divas sēru lentes, jo Latvijas iedzīvotājus vienlaikus slepkavoja divi okupācijas režīmi. Šā laika nogriežņa sākumā plašākas iespējas bija vāciešiem, kuru varā nonāca pāris miljoni Latvijas iedzīvotāju. No tiem iznīcināšanai pirmie oficiāli tika izraudzīti ebreji un čigāni, bet tikpat labi arī jebkurš cits, kas vien bija kaut šķietami aizskāris vācu režīmu. Padomju okupanti tobrīd varēja darboties ar vairākiem desmitiem tūkstošu cilvēku, kuri kopš 1940. gada bija jau aizdabūti uz austrumiem. Šajā reizē iezīmējās pati principiālākā atšķirība starp nacistiem un komunistiem. Proti, pie Rīgas geto un padomju nāves nometņu tīrīšanas no nevēlamiem ieslodzītajiem abas puses ķērās aptuveni vienā laikā – 1941. gada beigās, tikai nacisti sāka ar sieviešu un bērnu, bet komunisti – ar vīriešu apšaušanu. 1943. gadā jau varēja atskaitīties, ka šie darbiņi paveikti. Vienīgi ārkārtējas apstākļu sakritības vai cilvēku spējas izglāba pa kādam no nāvei nolemto grupu pārstāvim vienā vai otrā frontes pusē; šādu gadījumu zīmols ir Eižena Finka (1885–1958) vārds. 1944. gadā abi okupācijas režīmi sāka dalīt Latvijas teritoriju un laurus par efektīvākajiem paņēmieniem, kā uzturēt cilvēku paklausību piefrontes joslās. 1945. gada pavasarī šie paņēmieni tika iegrozīti atbilstoši Padomju Savienības uzvarai pasaules karā. Padomju terora režīma manieres laikā no 1945. līdz 1953. gadam parāda ar Kārli Štālmani (1904–1951) saistītie notikumi. K. Štālmaņa sievas un meitas gaitas noteica komunistu režīma pašreformēšanās drīz vien pēc Staļina nāves.

Bailes, bailes un bailes

Šeit turpinās tieši pirms gada iesāktais stāsts par Štālmaņiem. Rīt ap pulksten septiņiem no rīta paies 66 gadi kopš brīža, kad pie kādas mājas Rīgā, Kalnciema ielā, piebrauca automašīna ar cilvēku ķērājiem. Viņiem norādītajā adresē vajadzēja savākt trīs «nacionālistus un bandītus» – konkrētajā gadījumā trīs sievietes, Emīliju Huldu Mariju Štālmani, dzimušu Keiri (1900–1962, Prūsijā tiešām kristītu par Huldu, nevis Hildu), ar meitām Mirdzu (1922–2012, tobrīd jau laulībā Ozoliņu) un Rasmu (1932, vēlāk laulībā Kalniņu). Viņu noziegums pret padomju varu bija būt sievai un meitām Kārlim Reinholdam Štālmanim, par kura noziegumiem pret padomju varu un Staļinu mēs tagad zinām no viņa paša rakstiskās atzīšanās uz 239. lapas Latvijas Valsts arhīva 1986. fonda 1. apraksta 5281. lietā. Tā ir apjomīga lieta ar 296 lapām par triju pasta darbinieku notiesāšanu un, kaut fragmentāri, par viņu tālāko likteni un reabilitāciju 1991. gadā. Nav jābūt nez kādam kriminālistikas ģēnijam, lai no lietas materiāliem saprastu, ka šo cilvēku pretvalstiskā darbība ir valsts drošības darbinieku izdomājums. Jau viņu kolēģi kopš 1954. gada nodarbojās ar to, ka pārgrozīja un mīkstināja 1947. gada fantāzijas par pretvalstisku grupu vai pat organizāciju pastā.

Tomēr nevar teikt, ka valsts ienaidniekus izdomājušie valsts drošības iestāžu darbinieki nebūtu savu maizīti patiešām nopelnījuši. Viņu uzdevums bija turēt cilvēkus bailēs, ka gandrīz jebkas varētu kļūt par iemeslu vienalga cik bargam sodam. Pasta darbinieki pilnīgi pamatoti uzskatījuši, ka pāri šim «gandrīz» sniegtos viņu sasveicināšanās uz ielas ar bijušā darbabiedra sievu. Kā tagad stāsta Rasma, viņi metušies ielai pāri, ja pamanījuši Huldu nākam pretī. Gan jau kāds no viņiem jutās labāk pēc tam, kad 1949. gada 25. martā Rīga un visa Latvija tika iztīrīta no cilvēkiem, kuru dēļ nemitīgi jālūkojas uz visām četrām debesu pusēm. Tikai tā varēja izgrozīties no tikšanās ar Huldu, Mirdzu, Rasmu un vēl daudzām un daudziem viņām līdzīgiem – ej nu visus viņus atšķir, turklāt momentā atšķir un pamūc malā! Citā veidā aplaimoti tika arī tie, ar kuriem nesveicinājās. Izsūtītie taču nokļuva starp citiem tādiem pašiem, kur vairs nenācās redzēt, kā pazīstami cilvēki izliekas viņus neredzam, bet neizsūtītie tika it kā reabilitēti ar to, ka viņus neizsūtīja kā citus. Tātad – nav viņi noziegušies vai nav vismaz pārāk noziegušies pret padomēm, pret Staļinu. Varbūt ar tādiem jau drīkst atsākt sveicināties, pat sarunāties? Ja stāsts par Štālmaņiem Neatkarīgajā parādītos dažus gadus iepriekš, Mirdza varētu dalīties savā pieredzē par to, uz kuru pusi pēc mātes un māsas aizvešanas mainījusies cilvēku attieksme pret viņu – izvedamo sarakstā bijušu, bet neaizvestu personu.

Drošības iestāžu izgāšanās

Par Štālmaņu sievietēm liecina Latvijas Valsts arhīva 1894. fonda Rīgas apraksta 73. lieta ar diviem identiski noformētiem lēmumiem par cilvēku izsūtīšanu, kas atšķiras tikai ar to, ka pirmajā lēmumā nosaukti trīs, bet otrā – divi cilvēki. Starp šiem lēmumiem lietā iešūts cilvēku ķērāju komandas priekšnieka raports, ka Mirdza atradusies kopā ar savu vīru, demobilizētu sarkanarmieti. Mirdza sareģistrējusies ar viņu 1949. gada 16. martā. Apmēram stundu ilgā sazināšanās starp instancēm 26. marta rīta agrumā beigusies ar lēmumu vīra dēļ atstāt Mirdzu Latvijā, kaut tikpat labi varēja notikt otrādi. Izsūtījuma vietā Rasma sastapusi ne vienu vien cilvēku ar bijušā sarkanarmieša regālijām. Cita lieta, ka viņas māsasvīra Mārtiņa biogrāfijā Sarkanā armija bijusi fikcija. Viņa māte Dore pratusi iedot dēlam līdzi uz Rīgu milzīgu 40. gadu dārgumu – par puscūci pirktu izziņu no Ķekavas ciema padomes, ka viņš bijis Sarkanajā armijā. Pamācoši, ka katru cilvēka vārdu un pat domu it kā kontrolējošās valsts drošības iestādes nebija spējušas atklāt šo reālo pretvalstisko mahināciju.

Kas jāsaka, tas jāsaka

Pretvalstiskā grupas radīšana ne jau pašā pastā, bet izmeklēšanas iestādē notikusi ar diviem veciem labiem paņēmieniem – stukačiem un viņu uzrādīto cilvēku spīdzināšanu. Nekā citādi nevar izskaidrot, kāpēc 1947. gada 27. augustā apcietinātais Ernests Eihvalds (1901–?) tajā pašā dienā uz pirmo viņa pratināšanas protokolā ierakstīto jautājumu: «Jūs esat arestēts par pretpadomju darbību. Vai jūs atzīstat sevi par vainīgu?» atbildējis tikpat vienkārši un skaidri: «Jā, es atzīstu sevi par vainīgu pretpadomju darbībās.» Tālāk izmeklētājiem nācies mocīt ne tikai apcietināto, bet arī sevi, lai kopīgi izdomātu, kas tās bijušas par darbībām. 11. septembra pratināšanā panākta standartatzīšanās, ka darbība bijusi grupas izveidošana, atliekot uz vēlāku laiku jautājumu, ko tad darījusi grupa. Tobrīd pietika ar to, ka grupā nosaukti Jānis Bergs (1883–1952), Kārlis Štālmanis un vēl daži – pietiekams skaits cilvēku, kurus sašķirot pa apsūdzēto un liecinieku lomām. 8. oktobrī apcietinātais K. Štālmanis nākamajā dienā jau skaitījis līdzīgi kā iepriekš E. Eihvalds: «Es atzīstu vainīgu par to, ka es, būdams naidīgi noskaņots pret padomju varu un būdams piekritējs neatkarīgai Latvijas valstij, (..) kā pārliecināts buržuāziskais nacionālists veicu pretpadomju nacionālistisku aģitāciju» utt. līdz galvenajam: «Jā, es esmu nacionālistiskas grupas dalībnieks.» Ja tas pateikts, tad izmeklēšanas darbs jau gandrīz paveikts, jo ko nu vairs pievērst uzmanību tādiem sīkumiem par šo grupu, ka tās kopīgā darbošanās bijusi sēdēšana krogā Marijas un Dzirnavu ielas stūrī (pagājušā gadsimta 40. gadu vidū daudzām Rīgas ielām bija tādi nosaukumi kā tagad, nevis kā pierasts no nesenāka padomju varas laika). Ticami taču, ka krogā gāja kā krogā atbilstoši liecībai, ar ko vēl kāds pasta darbinieks nopelnīja sev liecinieka, nevis apsūdzētā lomu: «It īpaši Štālmanis bieži stāstīja anekdotes, kuru saturs apmeloja partijas un padomju valsts vadītājus. Izsmēja piecgades plānu nepamatotību, apmeloja padomju varu, diskreditēja kolhozus un padomju politiku. Burtiski citēt šīs anekdotes man nebūtu ērti, jo tās ir necenzētas.»

Sodu gradācija

Kārļa meita Rasma nekādas anekdotes no tēva nav dzirdējusi. Viņa toties var pastāstīt par paņēmieniem, kā izspiestas liecības no Kārļa un viņa biedriem. Apcietinātajiem rādīti stukaču ziņojumi par viņiem. Pratināšanas protokolos tie nav iekļauti, stukaču identitāte nav atklāta izmeklēšanas materiālos, kaut gan grūti bija iedomāties 1947. gadā to, kā šie materiāli tiks iztirzāti tagad, 2015. gada 25. marta Neatkarīgajā.

Pratināšanas mērķis bijis panākt, lai apcietinātie pasaka, nu, vismaz paraksta apmēram to pašu, kas ziņojumos pateikts priekšā. Kā panākt? Ļoti vienkārši, kaut vai tā, ka izmeklēšanas iestāde ēdienu apcietinātajiem nav devusi vispār. Viņiem bijis jāiztiek ar to, ko atnesuši piederīgie, cik nu tie varējuši, ja dzīvojuši Rīgā, ja viņiem bijis ko dot un ja viņiem paziņots, kur viņu piederīgais atrodas. Kas šādā veidā pie ēdiena neticis, tas ēdis vai badojies atbilstoši tam, kā citi varējuši un gribējuši ar viņu dalīties; vai kurš kuru varējis piespiest dalīties. Vai cilvēks spētu izturēt daudzas dienas, nedēļas un mēnešus šādā situācijā, kas vismaz draudu līmenī varētu turpināties arī gadiem? Cilvēki teica un parakstīja jebko, lai tiktu nevis ārā no cietuma, bet uz tādu cietumu, kurā kaut cik baro.

Kad apsūdzētie pabaroti tik, lai varētu viņus rādīt tiesnešiem, Kārlis centies tiesai norādīt, kāpēc viņš atzinies par vēl kaut ko bez anekdošu stāstīšanas: «Es izmeklētājam neatzinos, ka Čērčils ir uzstājies un tāpēc drīz būs karš, un mēs izžmiegsim komunistus, bet, ja tāda atzīšanās ir, tad tikai tāpēc, ka viņš pie sevis lika stāvēt 48 stundas.» Tāds, lūk, krievu valodā rakstītā tiesas protokola fragmenta tulkojums, kas iekļauts 1991. gadā rakstītā Latvijas PSR prokuratūras protestā Latvijas Republikas Augstākajai tiesai ar prasību par visu triju šajā lietā notiesāto reabilitāciju. 1947. gadā tiesa laida gar ausīm Kārļa un viņu biedru žēlošanos par izmeklēšanas metodēm un notiesāja J. Bergu un E. Eihvaldu uz 25 gadiem, anekdošu vīriņu K. Štālmani – tikai uz 10 gadiem katorgas darbos. J. Bergs tos izturējis līdz 1952. gadam un iegrāmatots kā miris pats savā nāvē, K. Štālmanis vairākas reizes bēdzis un par to nošauts 1951. gadā. Līdz Rasmai nonākuši viņa izdzīvojušo biedru minējumi, kas tieši uzticēti tikai Huldai, ka viņš varbūt sajucis prātā, varbūt izvēlējies nāvi apzināti. E. Eihvaldam soda mērs 1956. gadā samazināts līdz jau izciestajiem 10 gadiem, dokumenti liecina par viņa izlaišanu no soda nometnes, bet Štālmanēm viņš nav atrādījies.

Tiesas precedents PSRS mērogā

Staļina nāves ierosinātās pārgrozības režīma funkcionēšanā jau 1954. gadā noveda pie pārsteidzoša atklājuma, ka anekdošu stāstītāju radiniekiem nemaz nav pienākusies 1949. gada izsūtīšana. Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas darbinieki sapratuši, ka izsūtīšana bijusi domāta, lai nodrošinātos pret atriebību, ko varētu gaidīt no bruņotās cīņās nogalinātu (noķertu, sodītu) personu tuviniekiem. No anekdošu stāstītāju radiniekiem tas nav bijis gaidāms, viņi izsūtāmiem piepīti tikai plānotā skaita sasniegšanas vai nejaušību pēc. Sarakstē starp iestādēm šīs tēzes, protams, izteiktas piņķerīgākā un grūtāk uztveramā juridisko terminu valodā, bet tieši tāpēc katra nākamā iestāde tās akceptējusi. Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas slēdziens par Štālmaņu izsūtīšanas nelikumību aizsūtīts uz PSRS Iekšlietu ministriju, no tās uz PSRS Ģenerālprokuratūru un no turienes iesniegts PSRS Augstākajai tiesai kā protests pret Valsts drošības ministra Sevišķās apspriedes 1950. gada 1. februāra lēmumu izsūtīt Štālmanes.

Štālmaņu gadījumā pati no sevis iezīmējas tāda juridiska nianse, kas bieži tiek izlaista 1949. gada soda akcijas aprakstā, ka izsūtīšana martā skaitījās tikai drošības līdzeklis soda izpildei, nevis pats sods. Lēmumi par cilvēku izsūtīšanu no Latvijas tika rakstīti uz veidlapām, kurās jau tipogrāfijā iespiesti vārdi, ka pašas veidlapas jāsūta Sevišķajai apspriedei, no kuras gan reti varēja saņemt ko citu nekā soda nodrošinājuma pārvēršanu sodā.

Diez vai Latvijas PSR Iekšlietu ministrija pati būtu sākusi pētījumu par anekdotēm no Latvijas PSR lietoto Krievijas Federācijas sodu likumu viedokļa, ja Latvijā neatrastos Mirdza, kas nenogurusi staigāja pa iestādēm ar lūgumiem pārskatīt sodu mātei un māsai. Rezultātā iegūts ļoti bargu un autoritatīvu juridisko instanču atzinums ievērot mērenību anekdošu stāstītāju sodīšanā. Varbūt šis precedents vēl noderēs cilvēkiem, kurus kādā no nākamajiem Latvijas vēstures pavērsieniem tieši anekdotes būs nostādījušas tiesas priekšā.

March 26, 2015 Posted by | KGB, pretošanās, represijas, REPRESĒTIE | Leave a comment

%d bloggers like this: